| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/746/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 28 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), a także w związku z§ 1uchwały nr XX/497/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVI/652/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, (zmienionej uchwałą nr XXVIII/704/2013 z dnia 13 marca 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 składają deklaracjęDGO-1wraz z załącznikiemZ-DGO-1.

Wzór załącznikaZ-DGO-1stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”,

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć Prezydentowi Miasta Bielska-Białej pierwszą deklarację w terminie:

1) do dnia 20 czerwca 2013 r. - deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,

2) do dnia 30 kwietnia 2013 r. - deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,

3) do dnia 29 marca 2013 r. – deklarację, o której mowa w § 1 ust. 3.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć kolejne deklaracje w terminach:

1) do dnia 15 lutego danego roku kalendarzowego - deklarację na kolejne lata kalendarzowe,

2) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3) w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

4) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”,

3) §3otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Właściciel nieruchomości składając deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 wypełnia formularz A i/lub formularz B. Wskazane formularze nie są składane wraz z deklaracją, ale właściciel nieruchomości ma obowiązek ich przechowywania dla celów kontrolnych przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności ostatniej raty opłaty.

1) Wzór formularza A stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Wzór formularza B stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.”,

4) po§3 dodaje się§31w brzmieniu:

"§ 31. 1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w
§ 1 oraz zapotrzebowania na pojemniki/kontenery oraz innych załączników do deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny ww. dokumentów określa się w formatach danych DOC; RTF; PDF,

2) dokumenty przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP,

3) dokumenty opatrywane są:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), lub

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów
o informatyzacji, lub

c) podpisem elektronicznym CC SEKAP.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1, przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub serwer Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP deklaracji przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji, o których mowa w § 1, musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wiarygodność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.”,

5) załącznik nr 1otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do nin. uchwały (tj. wzór deklaracji DGO-1),

6) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do nin. uchwały (tj. wzór załącznika Z-DGO-1),

7) dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do nin. uchwały (tj. wzór formularza A),

8) dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do nin. uchwały (tj. wzór formularza B).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/746/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/746/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/746/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2013 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/746/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2013 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »