| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 149/XXV/2013 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 406)

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje

§ 1.

Samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 69/IX/2003 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska i Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 149/XXV/2013
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 24 maja 2013 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W KAMIENICY POLSKIEJ

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 406) nadaje się niniejszy Statut w brzmieniu:

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury, utworzony na podstawie uchwały Gminnej Rady Narodowej w Kamienicy Polskiej nr XIX/62/81 z dnia 3 lutego 1981 roku.

§ 2.

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406)

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 3.

1. Siedzibą Ośrodka jest budynek przy ul. Konopnickiej 135 w Kamienicy Polskiej.

2. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Kamienica Polska.

3. Ośrodek może również działać na terenie województwa śląskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

§ 4.

1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Kamienica Polska

2. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Rozdział 2.

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 5.

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, rozwijanie działalności sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnienie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą .

§ 6.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

2. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów i inne.

3. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, festynów oraz imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i turystycznych.

4. Działalność instruktażowo-metodyczna.

5. Prowadzenie biblioteki instruktażowo-metodycznej.

6. Prowadzenie kursów języków obcych.

7. Koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

8. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

9. Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej.

10. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą.

11. Gromadzenie, dokumentowanie i udostępnianie materiałów muzealnych.

12. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie historii i kultury Gminy Kamienica Polska.

§ 7.

Ośrodek i jego oddziały przy wykonywaniu zadań współpracują ze stowarzyszeniami i fundacjami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

Rozdział 3.

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

§ 8.

1. Dyrektor Ośrodka zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

3. Nadzór organizacyjny i finansowy na działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.

4. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń działających w instytucji.

5. Dyrektor Ośrodka może za zgodą Wójta powoływać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.

6. Rada Programowa składa się z 3-7 członków, a jej kadencja trwa 1 rok.

7. Pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor.

8. Za zgodą Rady Gminy Ośrodek może powoływać swoje oddziały.

Rozdział 4.

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Statutu.

2. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

3. Źródłami finansowania Ośrodka są przychody z:

a) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów fotograficznych, kursów tańca, prowadzenie pracowni specjalistycznych, itp.,

b) sprzedaży własnych wydawnictw,

c) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,

d) wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, itp.

e) wynajmu sal,

f) dzierżawy własnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną,

g) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,

h) sprzedaży biletów wstępu na imprezy własne oraz na basen kąpielowy,

i) z innych usług związanych z działalnością statutową.

4. Ośrodek zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządza roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności, które Wójt zatwierdza i przedstawia Radzie Gminy

§ 10.

Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

Rozdział 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

Wszelkie zmiany w statucie mogą być wykonywane w trybie jego nadania.

§ 12.

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »