| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/232/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6   i art.18 ust. 2   pkt 15 i   41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj.Dz. U. Nr 142, poz.1591 z   2001 r. z   późn. zm.) w   związku z   art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6,  art. 96 ust. 2   i 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tj.: Dz.U. z   2013 r. poz.182), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z   dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z   2005 r. z   późn.zm.) Rada Gminy, u   c h w   a l a   co następuje:  

§   1.   Pomoc w   formie usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi przyznawana jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność zapewnienia opieki ze strony innych osób, orzeczenia o   znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o   całkowitej niezdolności do pracy i   samodzielnej egzystencji, a   także przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.  

§   2.   1.   Usługi mogą być świadczone nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.  

2.   Koszt 1   godziny usługi opiekuńczej ustala się na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania, natomiast koszt 1   godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustalany jest każdorazowo na podstawie kwoty wykazanej w   umowie  pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a   Wykonawcą usługi.  

§   3.   Szczegółowe zasady odpłatności za usługi opiekuńcze zawierają poniższe tabele:  

1.   Usługi opiekuńcze:  

 

Osoba samotnie gospodarująca  

Osoba w   rodzinie  

% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej  

% odpłatności  

% kryterium dochodowego  
na osobę w   rodzinie  

% odpłatności  

0 - 100  

0  

0 - 100  

0  

powyżej 100 - 200  

20  

powyżej 101 - 200  

40  

powyżej 200 - 300  

30  

powyżej 201- 300  

60  

powyżej 300 - 400  

50  

powyżej 301 - 400  

80  

powyżej 400 - 500  

80  

powyżej 401 - 500  

100  

powyżej 500  

100  

 

 

2.   Specjalityczne usługi opiekuńcze:  

 

Osoba samotnie gospodarująca  

Osoba w   rodzinie  

% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej  

% odpłatności  

% kryterium dochodowego  
na osobę w   rodzinie  

% odpłatności  

0 - 100  

0  

0 - 100  

0  

powyżej 100 - 150  

0  

powyżej 101 - 150  

5  

powyżej 150 - 200  

0  

powyżej 150 - 200  

10  

powyżej 200 - 250  

5  

powyżej 200 - 250  

15  

powyżej 250 - 300  

10  

powyżej 250 - 300  

20  

powyżej 300 - 350  

20  

powyżej 300 - 350  

30  

powyżej 350 - 400  

40  

powyżej 350 - 400  

50  

powyżej 400 - 450  

50  

powyżej 400 - 450  

60  

powyżej 450 - 500  

70  

powyżej 450 - 500  

80  

powyżej 500 - 550  

90  

powyżej 500  

100  

powyżej 550  

100  

X  

X  

3.   Opłata za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   rozliczeniach miesięcznych przez osobę korzystającą z   usług w   terminie do 15-go dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.  

§   4.   Wymiar i   zakres przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w   decyzji administracyjnej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krupskim Młynie.  

§   5.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach z   urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z   usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, albo  na wniosek członka rodziny może zostać ona częściowo lub całkowicie zwolniona z   ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:  

1.   konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w   jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej,  

2.   konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą w   gospodarstwie domowym, wymagającą pomocy w   formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,  

3.   zdarzenie losowe,  

4.   w innych szczególnych przypadkach, w   których z   przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny wynika, że opłata stanowiłaby nadmierne obciążenie.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krupskim Młynie.  

§   7.   Traci moc uchwała Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXX/199/09 z   dnia 15 czerwca 2009 r.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »