| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/232/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6   i art.18 ust. 2   pkt 15 i   41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj.Dz. U. Nr 142, poz.1591 z   2001 r. z   późn. zm.) w   związku z   art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6,  art. 96 ust. 2   i 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tj.: Dz.U. z   2013 r. poz.182), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z   dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z   2005 r. z   późn.zm.) Rada Gminy, u   c h w   a l a   co następuje:  

§   1.   Pomoc w   formie usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi przyznawana jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność zapewnienia opieki ze strony innych osób, orzeczenia o   znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o   całkowitej niezdolności do pracy i   samodzielnej egzystencji, a   także przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.  

§   2.   1.   Usługi mogą być świadczone nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.  

2.   Koszt 1   godziny usługi opiekuńczej ustala się na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania, natomiast koszt 1   godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustalany jest każdorazowo na podstawie kwoty wykazanej w   umowie  pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a   Wykonawcą usługi.  

§   3.   Szczegółowe zasady odpłatności za usługi opiekuńcze zawierają poniższe tabele:  

1.   Usługi opiekuńcze:  

 

Osoba samotnie gospodarująca  

Osoba w   rodzinie  

% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej  

% odpłatności  

% kryterium dochodowego  
na osobę w   rodzinie  

% odpłatności  

0 - 100  

0  

0 - 100  

0  

powyżej 100 - 200  

20  

powyżej 101 - 200  

40  

powyżej 200 - 300  

30  

powyżej 201- 300  

60  

powyżej 300 - 400  

50  

powyżej 301 - 400  

80  

powyżej 400 - 500  

80  

powyżej 401 - 500  

100  

powyżej 500  

100  

 

 

2.   Specjalityczne usługi opiekuńcze:  

 

Osoba samotnie gospodarująca  

Osoba w   rodzinie  

% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej  

% odpłatności  

% kryterium dochodowego  
na osobę w   rodzinie  

% odpłatności  

0 - 100  

0  

0 - 100  

0  

powyżej 100 - 150  

0  

powyżej 101 - 150  

5  

powyżej 150 - 200  

0  

powyżej 150 - 200  

10  

powyżej 200 - 250  

5  

powyżej 200 - 250  

15  

powyżej 250 - 300  

10  

powyżej 250 - 300  

20  

powyżej 300 - 350  

20  

powyżej 300 - 350  

30  

powyżej 350 - 400  

40  

powyżej 350 - 400  

50  

powyżej 400 - 450  

50  

powyżej 400 - 450  

60  

powyżej 450 - 500  

70  

powyżej 450 - 500  

80  

powyżej 500 - 550  

90  

powyżej 500  

100  

powyżej 550  

100  

X  

X  

3.   Opłata za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   rozliczeniach miesięcznych przez osobę korzystającą z   usług w   terminie do 15-go dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.  

§   4.   Wymiar i   zakres przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w   decyzji administracyjnej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krupskim Młynie.  

§   5.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach z   urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z   usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, albo  na wniosek członka rodziny może zostać ona częściowo lub całkowicie zwolniona z   ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:  

1.   konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w   jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej,  

2.   konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą w   gospodarstwie domowym, wymagającą pomocy w   formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,  

3.   zdarzenie losowe,  

4.   w innych szczególnych przypadkach, w   których z   przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny wynika, że opłata stanowiłaby nadmierne obciążenie.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krupskim Młynie.  

§   7.   Traci moc uchwała Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXX/199/09 z   dnia 15 czerwca 2009 r.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »