| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/322/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 maja 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury „Karolinka" w Radzionkowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 240, poz. 3611),

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/264/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury „Karolinka" w Radzionkowie § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Na czele Centrum stoi Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Radzionków po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Centrum oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Centrum.

2. Zwierzchnikiem Dyrektora Centrum jest Burmistrz Miasta Radzionków.

3. Za gospodarkę finansową Centrum odpowiada Dyrektor.

4. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Centrum przy pomocy zatrudnianego przez siebie głównego księgowego oraz kierowników poszczególnych działów.

5. Dyrektor zarządza Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.

6. Dyrektor może w porozumieniu z Burmistrzem powołać Radę Programową, jako organ opiniodawczy.

7. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady, o której mowej w ust. 6, jak również jej skład ilościowy określi Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »