| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/414/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, art.41ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 59, poz.150 ze zm.) oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Rada Miasta Wisła

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/103/2011  Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2011r. nr 180, poz.3403) w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu:"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) W  § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie „ 2. Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowego rozliczenia finansowo-rzeczowego poprzedzonego złożeniem kompletnego wniosku o udzielenie dotacji. Wypłata dotacji nastąpi w miarę posiadanych i zaplanowanych na ten cel  środków finansowych„.

2) W § 7 ust.3  otrzymuje brzmienie: "3. W przypadku, kiedy łączna kwota dotacji celowych wynikająca z ilości złożonych rozliczeń finansowo-rzeczowych wraz z kompletnymi wnioskami, przekracza możliwości finansowe  budżetu Gminy, Burmistrz Miasta Wisła przyznaje dotacje do posiadanej kwoty, a rozliczenia nieujęte przechodzą na rok kolejny zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust.2".

3) W § 7 ust.4 otrzymuje brzmienie: " 4. Dotacje celowe do inwestycji w każdym z zakresów, o których mowa w § 2 ust. 1 są udzielane jednorazowo do danego budynku lub lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca może powierzyć Gminie wykonanie projektu budowy przyłącza sanitarnego i wodociągowego„.

4) W § 7 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:„6. Jeżeli Gmina Wisła na podstawie zawartej odrębnej umowy z właścicielem nieruchomości wykona w całości lub w części zadanie ze środków innych niż przewidziane na dofinansowania w ramach niniejszej uchwały, właścicielowi nieruchomości nie zostanie wypłacona dotacja na w/w zadanie.

§ 2. Do wniosków złożonych przed wejściem w życie  niniejszej uchwały, które nie zostały w całości rozliczone, stosuje się przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejszą uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »