| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/414/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, art.41ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 59, poz.150 ze zm.) oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Rada Miasta Wisła

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/103/2011  Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2011r. nr 180, poz.3403) w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu:"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) W  § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie „ 2. Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowego rozliczenia finansowo-rzeczowego poprzedzonego złożeniem kompletnego wniosku o udzielenie dotacji. Wypłata dotacji nastąpi w miarę posiadanych i zaplanowanych na ten cel  środków finansowych„.

2) W § 7 ust.3  otrzymuje brzmienie: "3. W przypadku, kiedy łączna kwota dotacji celowych wynikająca z ilości złożonych rozliczeń finansowo-rzeczowych wraz z kompletnymi wnioskami, przekracza możliwości finansowe  budżetu Gminy, Burmistrz Miasta Wisła przyznaje dotacje do posiadanej kwoty, a rozliczenia nieujęte przechodzą na rok kolejny zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust.2".

3) W § 7 ust.4 otrzymuje brzmienie: " 4. Dotacje celowe do inwestycji w każdym z zakresów, o których mowa w § 2 ust. 1 są udzielane jednorazowo do danego budynku lub lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca może powierzyć Gminie wykonanie projektu budowy przyłącza sanitarnego i wodociągowego„.

4) W § 7 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:„6. Jeżeli Gmina Wisła na podstawie zawartej odrębnej umowy z właścicielem nieruchomości wykona w całości lub w części zadanie ze środków innych niż przewidziane na dofinansowania w ramach niniejszej uchwały, właścicielowi nieruchomości nie zostanie wypłacona dotacja na w/w zadanie.

§ 2. Do wniosków złożonych przed wejściem w życie  niniejszej uchwały, które nie zostały w całości rozliczone, stosuje się przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejszą uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »