| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/416/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie każdej ilości następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

a) zużytych baterii, akumulatorów, świetlówek i żarówek;

b) przeterminowanych lekarstw i chemikaliów;

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

f) zużytych opon;

g) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych;

h) opakowań po środkach ochrony roślin;

2) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Wisła realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera każdą ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) zmieszane (nieselektywnie zbierane);

b) selektywnie zbierane:

- szkło;

- tworzywa sztuczne i metal;

- papier, tektura i tekstylia;

- opakowania wielomateriałowe;

- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;

3) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Wisła realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera co najmniej 1 raz w roku (wg ustalonego harmonogramu) następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

c) zużyte opony;

4) przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Wisła, zwanego dalej "regulaminem";

5) odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej raz na miesiąc, zgodnie z częstością określoną w regulaminie;

6) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej raz na miesiąc, zgodnie z częstością określoną w regulaminie;

7) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione w pkt. 1 zebrane w sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych wymienionych w pkt. 2b zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy Wisła realizuje odbiór odpadów komunalnych, w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe;

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

3. Traci moc następująca uchwała:

1) uchwała Nr XXI/324/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 395).

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Wisła oraz publikacji w miesięczniku "Echo Wisły".

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy Rada Miasta obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość.

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła. Projekt uchwały zawiera również sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »