| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/416/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie każdej ilości następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

a) zużytych baterii, akumulatorów, świetlówek i żarówek;

b) przeterminowanych lekarstw i chemikaliów;

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

f) zużytych opon;

g) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych;

h) opakowań po środkach ochrony roślin;

2) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Wisła realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera każdą ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) zmieszane (nieselektywnie zbierane);

b) selektywnie zbierane:

- szkło;

- tworzywa sztuczne i metal;

- papier, tektura i tekstylia;

- opakowania wielomateriałowe;

- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;

3) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Wisła realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera co najmniej 1 raz w roku (wg ustalonego harmonogramu) następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

c) zużyte opony;

4) przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Wisła, zwanego dalej "regulaminem";

5) odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej raz na miesiąc, zgodnie z częstością określoną w regulaminie;

6) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej raz na miesiąc, zgodnie z częstością określoną w regulaminie;

7) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione w pkt. 1 zebrane w sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych wymienionych w pkt. 2b zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy Wisła realizuje odbiór odpadów komunalnych, w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe;

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

3. Traci moc następująca uchwała:

1) uchwała Nr XXI/324/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 395).

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Wisła oraz publikacji w miesięczniku "Echo Wisły".

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy Rada Miasta obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość.

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła. Projekt uchwały zawiera również sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MonsterPolska.pl

lider w sukcesywnym łączeniu ludzi z ich wymarzoną pracą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »