| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/259/13 Rady Gminy Godów

z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 403 ust.2,
4 i 5 oraz art. 400a ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r,
Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Godów z dnia
17 września 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w latach 2013 - 2015", Uchwałą Nr XXV/191/12 Rady Gminy Godów z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia suplementu do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w latach 2013 - 2015 oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego.

Rada Gminy Godów
uchwala:

§ 1. 1. Przyjmuje się "Regulamin udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Godów na lata 2013-2015, dotyczący wymiany kotłów c.o., montażu instalacji solarnych oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach zgłoszonych do użytkowania" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wzór wniosku o udzielenie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/259/13
Rady Gminy Godów
z dnia 3 czerwca 2013 r.

REGULAMIN

w sprawie udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Godów na lata 2013-2015, dotyczący wymiany kotłów c.o., montażu instalacji solarnych oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach zgłoszonych do użytkowania

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Dotacji – rozumie się przez to wypłatę ze środków budżetu gminy na pokrycie części kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania określonego w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Godów na lata 2013 – 2015,

2) Inwestorze – rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem, współwłaścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Godów,

3) Programie - rozumie się przez toProgram Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w latach 2013-2015zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Godów z dnia 17 września 2012r. oraz Uchwała Nr XXV/191/12 Rady Gminy Godów z dnia 29 października 2012r.,

4) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Godów,

5) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Godów,

6) WFOŚiGW - rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 2. 1. Program przewiduje dofinansowanie do pokrycia części kosztów wymiany starych źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych oraz instalacji ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych oddanych do użytkowania na lata 2013-2015, pod warunkiem otrzymania przez Gminę na ten cel pożyczki z WFOŚIGW. Realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po przyjęciu Inwestora do Programu na dany rok.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu w latach 2014 i 2015 jest:

a) złożenie w Urzędzie deklaracji udziału w Programie w terminie od 02 maja do 30 czerwca roku poprzedzającego otrzymanie dotacji.

b) brak otrzymanego przez Inwestora dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszej edycji Programu oraz pozostałych dotacji udzielonych przez Gminę na wymianę kotła c.o.

§ 3. 1. Inwestor wstępnie zakwalifikowany do Programu, na podstawie złożonej deklaracji, zobowiązany jest złożyć wniosek, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w którym oświadcza że:

a) jest Inwestorem

b) budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)

c) nie korzystał z dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Godów oraz/lub pozostałych dotacji udzielonych przez Gminę Godów na wymianę kotła c.o.

d) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności wzgledem Gminy Godów.

2. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Inwestor zostanie wezwany do usunięcia braków uniemożliwiających jego rozpatrzenie. Nieuzupełnienie braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

3. Wnioski zgłoszone do Programu będą realizowane na podstawie kolejności składania ich w Urzędzie.

§ 4. 1. Zakres zadań Programu Ograniczenia Niskiej Emisji:

1) wymiana tradycyjnego kotła węglowego na:

a) kocioł węglowy retortowy lub tłokowy posiadający aktualny certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium lub

b) kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny lub

c) kocioł opalany biomasą lub

d) pompę ciepła powietrze/woda lub

e) kocioł węglowy retortowy lub tłokowy posiadający aktualny certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium wraz z montażem instalacji solarnej lub

f) kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny wraz z montażem instalacji solarnej lub

g) pompę ciepła powietrze/woda wraz z montażem instalacji solarnej

2) wymiana kotła gazowego (którego okres eksploatacji wynosi co najmniej 10 lat) na:

a) kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny lub

b) pompę ciepła powietrze/woda lub

c) kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny wraz z montażem instalacji solarnej lub

d) pompę ciepła powietrze/woda wraz z montażem instalacji solarnej

3) zakup i montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotle węglowym, który w dniu zabudowy posiadał aktualny certyfikat energetyczno-emisyjny

4) zakup i montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotle gazowym

5) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

2. Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie do 15 listopada danego roku.

3. Przyjmuje się, że dotacja dla zadania określonego w:

1) ust. 1 pkt 1 podpunkt a, b, c oraz ust. 1 pkt 2 podpunkt a – może być udzielona w wysokości 50% kwoty wynikającej z faktury VAT lub rachunku przedłożonego przez Inwestora i nie więcej niż 6.000 zł.

2) ust. 1 pkt 1 podpunkt d oraz ust. 1 pkt 2 podpunkt b – może być udzielona w wysokości 50% kwoty wynikającej z faktury VAT lub rachunku przedłożonego przez Inwestora i nie więcej niż 7.500 zł.

3) ust. 1 pkt 1 podpunkt e, f oraz ust. 1 pkt 2 podpunkt c – może być udzielona w wysokości maksymalnie 13.500,00 zł (50% i nie więcej niż 6.000,00 zł na wymianę kotła c.o. oraz 50% i nie więcej niż 7.500,00 zł na montaż instalacji solarnej)

4) ust. 1 pkt 1 podpunkt g ust. 1 pkt 2 podpunkt d – może być udzielona w wysokości maksymalnie 15.000 zł (50% i nie więcej niż 7.500,00 zł na pompę ciepła powietrze/woda oraz 50% i nie więcej niż 7.500,00 zł na montaż instalacji solarnej)

5) ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4 - może być udzielona w wysokości 50% kwoty wynikającej z faktury VAT lub rachunku przedłożonego przez Inwestora i nie więcej niż 7.500 zł.

6) ust. 1 pkt 5 - może być udzielona w wysokości 50% kwoty wynikającej z faktury VAT lub rachunku przedłożonego przez Inwestora i nie więcej niż 15.000 zł.

§ 5. 1. Podstawą wypłaty środków z budżetu Gminy jest umowa dotacji.

2. Umowa o przyznanie dotacji określa:

1) strony umowy,

2) datę zawarcia umowy,

3) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana,

4) termin wykonania zadania i wykorzystania dotacji,

5) wysokość udzielanej dotacji,

6) sposób i termin przekazania dotacji,

7) termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,

8) tryb kontroli wykonywania inwestycji,

9) zobowiązanie Inwestora do zwrotu kwoty otrzymanej tytułem dotacji w przypadkach wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 6. 1. Po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji oraz zrealizowaniu inwestycji do Urzędu należy dostarczyć następujące dokumenty:

1) oryginał faktury VAT lub rachunku za zakup i wykonane roboty budowlano-montażowe, wystawiony po dniu zawarcia umowy

2) protokół likwidacji, wyzłomowania lub utylizacji urządzeń grzewczych

3) w przypadku kotłów:

a) węglowych należy dostarczyć ważny certyfikat energetyczno-emisyjny kotła wydany przez akredytowane laboratorium

b) gazowych, należy dostarczyć w zależności od zakresu wykonywanych robót prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, protokół odbioru instalacji gazowej – główna próba szczelności. W przypadku pozwolenia na budowę potwierdzenie o zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie

4) w przypadku kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych, należy dostarczyć w zależności od zakresu wykonywanych robót prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych oraz dokument potwierdzający, że urządzenie posiada niezbędny certyfikat jakości. W przypadku pozwolenia na budowę potwierdzenie o zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie.

5) w przypadku pompy ciepła powietrze/woda, należy dostarczyć w zależności od zakresu wykonywanych robót prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych oraz dokument potwierdzający, że urządzenie posiada niezbędny certyfikat jakości. W przypadku pozwolenia na budowę potwierdzenie o zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie.

2. Na podstawie dostarczonych dokumentów po zrealizowaniu zadania określonego w§5 ust. 2 Urząd przeprowadzi kontrolę prawidłowości wykonania zadania.

3. Czynności kontrolnych będą dokonywać osoby upoważnione.

4. Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie:

1) zgodności złożonego wniosku ze stanem faktycznym,

2) wykonania zadania zgodnie z umową,

3) udokumentowania sposobu realizacji zadania.

§ 7. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, o którym mowa w § 1 pkt. 2.

§ 8. Jeżeli, w okresie do 5 lat od odbioru końcowego, Wnioskodawca usunie nowe źródło ciepła, zainstaluje inne źródło c.o. lub zaniecha korzystania z paliw ekologicznych i powróci do ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie, zobowiązany jest w terminie 15 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia zwrócić dofinansowanie wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi od daty otrzymania dotacji (nie dotyczy to wymiany urządzeń na urządzenie tego samego rodzaju, w związku z ich uszkodzeniem lub awarią).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/259/13
Rady Gminy Godów
z dnia 3 czerwca 2013 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla osób fizycznych

CZĘŚĆ I - wypełnia Inwestor

................................................................                                                        ..........................................

              (miejscowość)                                                                                                  (data)

1. Nazwisko i Imię ..............................................................................................................................

2. Adres zamieszkania: .......................................................................................................................

3. Adres planowanej inwestycji:...........................................................................................................

............................................................................................................................................................

4. Telefon kontaktowy: .....................................................................................................

5. Rodzaj planowanej inwestycji: ............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

6. Termin realizacji inwestycji: ................................................................................................................

7. Forma wypłaty dotacji: wypłata gotówką -

rachunek bankowy - ................................................................................................................................

1. Oświadczam, iż zapoznałem/(am) się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w latach 2013-2015.

2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej kontroli dotyczącej prawidłowości wykonywania przedmiotu inwestycji.

3. Oświadczam, że nie korzystałem z dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Godów oraz/lub pozostałych dotacji udzielonych przez Gminę Godów na wymianę kotła c.o.

4. Oświadczam, iż nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności wzgledem Gminy Godów.

Załączam:

kserokopię tytułu prawnego do władania nieruchomością (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej nie starszy niż 12 miesięcy)/ oświadczenie o posiadanym prawie własności nieruchomości.

............................................................................................................................................

(data i czytelny podpis)


CZĘŚĆ II –wypełnia Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

1. Opinia Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2. Data i nr zawartej umowy:

..............................................................................................................................................................

3. Uwagi

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

4. Podpisy członków Komisji:

.....................................                                         

......................................             

.....................................

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »