| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/497/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązującej na terenie Miasta Knurów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust.1, i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Knurów
uchwala

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty za odbiór 1 m3nieczystości ciekłych w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych)

§ 2. Stawka opłaty, o których mowa w uchwale jest stawką maksymalną, za usługi świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Knurów.

§ 3. 1. Stawka opłaty w wysokości maksymalnej ma zastosowanie wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych prawem umów a ich obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przejmuje Gmina, realizując tzw. wywóz zastępczy zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Przedsiębiorcom świadczącym ww. usługi właścicielom nieruchomości na podstawie zawartych umów, zaleca się stosowanie stawek opłat w wysokości niższej od określonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2013 r.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XLIII/652/2010 Rady Miasta Knurów z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązujących na terenie Miasta Knurów.

§ 8. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »