| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXVIII.43.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i uchwały Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wójt Gminy Krzyżanowice:

1) obejmuje, nabywa udziały oraz akcje, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy,

2) obejmuje udziały oraz akcje w zamian za wnoszone wkłady niepieniężne w postaci gruntów, budynków, budowli oraz pozostałych składników majątkowych,

2. Wniesienie wkładów niepieniężnych następuje za zgodą Rady Gminy Krzyżanowice.

3. Wniesienie wkładów niepieniężnych winno być uzasadnione potrzebami zarówno samej spółki jak i gminy.

§ 2. 1. Wójt Gminy Krzyżanowice cofa oraz zbywa udziały i akcje w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Krzyżanowice.

2. Cofanie udziałów przez Gminę Krzyżanowice następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia.

§ 3. 1. Zbywanie oraz cofanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Krzyżanowice następuje w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanowice, z wyjątkiem sytuacji opisanych w ustępie 2.

2. Cofnięcie lub zbycie wszystkich posiadanych udziałów i akcji w spółce następuje za zgodą Rady Gminy Krzyżanowice.

§ 4. 1. Zbywanie przez Wójta Gminy Krzyżanowice udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego, następuje w jednym z następujących trybów :

1) oferty ogłoszonej publicznie,

2) przetargu publicznego,

3) rokowań podjętych na podstawie publicznego ogłoszenia.

2. Wyboru trybu zbycia udziałów oraz akcji dokonuje Wójt Gminy Krzyżanowice.

3. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów i akcji dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki oraz oszacowanie wartości przedsiębiorstwa.

§ 5. 1. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów i akcji Wójt Gminy Krzyżanowice informuje Radę Gminy Krzyżanowice na najbliższej sesji Rady Gminy następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów i akcji.

2. Informacja zawiera dane o ilości i wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów i akcji, a także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy jest podejmowanie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.

Koniecznością zatem jest podjęcie przez Radę Gminy Krzyżanowice niniejszej uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »