| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/205/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.211 ust.2 i   art.212 ust.1 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157 poz.1240 z   późn.zm.)  

RADA GMINY ŁĘKAWICA uchwala co następuje :  

§   1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów powodujących z   w i   ę k s z   e n i   e budżetu gminy o   kwotę - 137.622 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków powodujących z   w i   ę k s z   e n i   e budżetu gminy o   kwotę 53.457 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Przychody budżetu z   m n i   e j s z   a s i   ę o   kwotę 84.165 zł.  

§   4.   W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem Wójta Nr 251/2013 z   dnia 30.04.2013r. zmianie ulegają również następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr XXV/182/12 z   dnia 19 grudnia 2012 roku :  

1.   Załącznik Nr 4   „Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu w   2013 r.” – otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Załącznik Nr 3   „Zadania inwestycyjne w   2013 roku” (załącznik nr 4   do niniejszej uchwały):  

1)   w związku ze zmianą finansowania budowy sieci wodociągowej i   kanalizacyjnej oraz zmianą finansowania odbudowy dróg po powodzi, skreśla się zadania: - Nr 1   „Budowa sieci wodociągowej w   Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik”, - Nr 2   „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w   Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik”, - Nr 16 „Odbudowa dróg po powodzi” wprowadzając zadania: - Nr 16 „Budowa sieci kanalizacyjnej i   wodociągowej w   Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik” o   łącznej wartości 4.672.327 zł., finansowane ze środków PROW, pożyczki w   WFOŚiGW oraz dochodów własnych, - Nr 1   „Stabilizacja osuwiska Łysina” z   planowanymi wydatkami w   roku 2013 w   wysokości 65.500 zł., finansowane z   dotacji, - Nr 2   „Zabezpieczenie osuwiska Kocierz M.” z   planowanymi wydatkami w   roku 2013 w   wysokości 177.000 zł., finansowane z   dotacji  

2)   zwiększa się wartości planowanych wydatków w   zadaniu : - Nr 6   – „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom Wiejski w   Kocierzu Rychwałdzkim” o   kwotę 2.513 zł., finansowane ze środków unijnych,  

3.   Załącznik Nr 5   „Plan dochodów i   wydatków na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok” (załącznik nr 5   do niniejszej uchwały), poprzez :  

1)   zwiększenie planu dochodów i   wydatków na zadania zlecone w   związku z   otrzymanymi dotacjami, w   tym:  

a)   w dziale 010 – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w   cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w   wysokości 2.645zł.,  

b)   w dziale 750 – na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich w   wysokości 1.050 zł.,  

c)   w dziale 852 – na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych w   wysokości 10.506 zł.  

4.   Załącznik Nr 7   „Plan dochodów i   wydatków budżetu państwa związanych z   realizacją własnych zadań gminy w   2013 r.” (załącznik nr 6   do niniejszej uchwały), poprzez:  

1)   zwiększenie planu dochodów i   wydatków :  

a)   w dziale 852 - na wypłatę zasiłków okresowych w   wysokości 62.245 zł.,  

b)   w dziale 854 - na wypłaty stypendiów dla uczniów w   wysokości 60.000 zł.  

§   5.   W § 9   „Uchwały Budżetowej” pkt 2   otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w   łącznej kwocie 4.906.888 zł., w   tym :  

1.   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t – 1.000.000 zł,  

2.   na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t – 2.200.000 zł,  

3.   spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów - 1.000.000 zł.,  

4.   na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 706.888 zł.  

§   6.   Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:  

-   dochody 14.739.445 zł.  

-   wydatki 16..839.531zł.  

-   deficyt 2.100.253zł., który będzie pokryty przychodami: z   zaciąganych pożyczek 1.243.253 zł., z   zaciąganych pozyczek na wyprzedzające finansowanie 706.888 zł., z   wolnych środków 149.945 zł.  

§   7.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bronisław   Stachura

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/205/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik nr1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/205/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik nr2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/205/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik nr3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/205/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik nr4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/205/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik nr5  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »