| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/205/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.211 ust.2 i   art.212 ust.1 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157 poz.1240 z   późn.zm.)  

RADA GMINY ŁĘKAWICA uchwala co następuje :  

§   1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów powodujących z   w i   ę k s z   e n i   e budżetu gminy o   kwotę - 137.622 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków powodujących z   w i   ę k s z   e n i   e budżetu gminy o   kwotę 53.457 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Przychody budżetu z   m n i   e j s z   a s i   ę o   kwotę 84.165 zł.  

§   4.   W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem Wójta Nr 251/2013 z   dnia 30.04.2013r. zmianie ulegają również następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr XXV/182/12 z   dnia 19 grudnia 2012 roku :  

1.   Załącznik Nr 4   „Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu w   2013 r.” – otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Załącznik Nr 3   „Zadania inwestycyjne w   2013 roku” (załącznik nr 4   do niniejszej uchwały):  

1)   w związku ze zmianą finansowania budowy sieci wodociągowej i   kanalizacyjnej oraz zmianą finansowania odbudowy dróg po powodzi, skreśla się zadania: - Nr 1   „Budowa sieci wodociągowej w   Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik”, - Nr 2   „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w   Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik”, - Nr 16 „Odbudowa dróg po powodzi” wprowadzając zadania: - Nr 16 „Budowa sieci kanalizacyjnej i   wodociągowej w   Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik” o   łącznej wartości 4.672.327 zł., finansowane ze środków PROW, pożyczki w   WFOŚiGW oraz dochodów własnych, - Nr 1   „Stabilizacja osuwiska Łysina” z   planowanymi wydatkami w   roku 2013 w   wysokości 65.500 zł., finansowane z   dotacji, - Nr 2   „Zabezpieczenie osuwiska Kocierz M.” z   planowanymi wydatkami w   roku 2013 w   wysokości 177.000 zł., finansowane z   dotacji  

2)   zwiększa się wartości planowanych wydatków w   zadaniu : - Nr 6   – „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom Wiejski w   Kocierzu Rychwałdzkim” o   kwotę 2.513 zł., finansowane ze środków unijnych,  

3.   Załącznik Nr 5   „Plan dochodów i   wydatków na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok” (załącznik nr 5   do niniejszej uchwały), poprzez :  

1)   zwiększenie planu dochodów i   wydatków na zadania zlecone w   związku z   otrzymanymi dotacjami, w   tym:  

a)   w dziale 010 – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w   cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w   wysokości 2.645zł.,  

b)   w dziale 750 – na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich w   wysokości 1.050 zł.,  

c)   w dziale 852 – na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych w   wysokości 10.506 zł.  

4.   Załącznik Nr 7   „Plan dochodów i   wydatków budżetu państwa związanych z   realizacją własnych zadań gminy w   2013 r.” (załącznik nr 6   do niniejszej uchwały), poprzez:  

1)   zwiększenie planu dochodów i   wydatków :  

a)   w dziale 852 - na wypłatę zasiłków okresowych w   wysokości 62.245 zł.,  

b)   w dziale 854 - na wypłaty stypendiów dla uczniów w   wysokości 60.000 zł.  

§   5.   W § 9   „Uchwały Budżetowej” pkt 2   otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w   łącznej kwocie 4.906.888 zł., w   tym :  

1.   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t – 1.000.000 zł,  

2.   na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t – 2.200.000 zł,  

3.   spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów - 1.000.000 zł.,  

4.   na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 706.888 zł.  

§   6.   Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:  

-   dochody 14.739.445 zł.  

-   wydatki 16..839.531zł.  

-   deficyt 2.100.253zł., który będzie pokryty przychodami: z   zaciąganych pożyczek 1.243.253 zł., z   zaciąganych pozyczek na wyprzedzające finansowanie 706.888 zł., z   wolnych środków 149.945 zł.  

§   7.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bronisław   Stachura

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/205/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik nr1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/205/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik nr2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/205/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik nr3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/205/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik nr4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/205/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik nr5  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »