| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/216/2013 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm. ), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 grudnia 2012 r., poz. 5942), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

z nieruchomości zamieszkałych odbiera się wszystkie powstałe na nieruchomości odpady komunalne gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów,,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a o brzmieniu:

z nieruchomości niezamieszkałych odbiera odpady komunalne gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów, w ilości zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości,,

c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a o brzmieniu:

na zgłoszenie zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości gmina pokryje koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pszów,,

d) w pkt 5 po wyrażeniu „od właścicieli nieruchomości” dodaje się wyraz „zamieszkałych”;

e) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (nieselektywnie zbieranych) od właściciela nieruchomości niezamieszkałej będzie prowadzone z częstotliwością dostosowaną do zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości ilości powstających odpadów, nie częściej jednak niż:

a) jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez nie więcej niż 10 osób - 1 raz w miesiącu;

b) jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez więcej niż 10 osób – 1 raz w tygodniu;,

f) w pkt 6 wyrażenie: „od właściciela nieruchomości” zastępuje się wyrażeniem: „od właścicieli nieruchomości zamieszkałych”;

g) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości niezamieszkałej będzie prowadzone z częstotliwością dostosowaną do zadeklarowanej przez niego ogólnej ilości powstających odpadów.;

2) w § 2 uchyla się pkt 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »