| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 200/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art.11 ust. 2 i art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 182)

Rada Miejska w Blachowni
uchwla:

§ 1.

Przyjmuje się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 198/XXXII/2001 Rady Miasta i Gminy Blachownia z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 200/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 29 maja 2013 r.

Statut

Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Blachowni

Rozdział 1.
Podstawa prawna działania

§ 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.182),

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 poz. 1228 z późn. zm.)

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.),

9) aktów wykonawczych z zakresu przepisów o pomocy społecznej,

10) innych aktów prawnych, niezbędnych dla funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne

§ 2.

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Blachownia.

2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 22.

3. Terenem działania Ośrodka jest objęty obszar Gminy Blachownia.

Rozdział 3.
Misje, cele i zadania Ośrodka

§ 3.

Misją Ośrodka jest udzielanie różnorodnych form wparcia osobom i rodzinom dotkniętym trudną sytuacją materialną i życiową przy wykorzystaniu i rozwoju zasobów własnych Ośrodka i klienta oraz współpracy władz samorządowych i środowiska lokalnego. Misja Ośrodka realizowana będzie poprzez określone cele i zadania Ośrodka.

§ 4.

Działalność Ośrodka jest realizowana w postaci świadczeń i usług na rzecz indywidualnych osób i rodzin oraz poprzez inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów pomocowych, osłonowych i profilaktycznych, adresowanych do określonych grup i społeczności gminy Blachownia.

§ 5.

Celem działalności Ośrodka w szczególności jest:

1) pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 6.

Zadania realizowane przez Ośrodek obejmują w szczególności:

1. zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w tym:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

3) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

4) udzielanie schronienia;

5) zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

6) kierowanie do domu pomocy społecznej;

7) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

8) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

9) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

10) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

11) realizację projektów społecznych finansowanych z różnych źródeł w tym rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

12) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, w szczególności polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym;

13) opracowywanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

14) podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji;

15) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z programów osłonowych;

16) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej.

2. zadania wynikające z innych ustaw, w tym:

1) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

2) prowadzenie zadań gminy związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

3) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

4) prowadzenie pracy z rodziną oraz ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 7.

1) Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych przepisów prawa w zakresie w nich określonym.

2) Ośrodek wykonuje także inne zadania określone uchwałami Rady Miejskiej Blachownia i zarządzeniami Burmistrza Blachowni oraz zadania wynikające z zawartych porozumień.

Rozdział 4.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 8.

1) Bieżący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Blachowni.

2) Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Śląski.

3) Gmina zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki działania i rozwoju na terenie gminy Blachownia.

4) Obsługę prawną Ośrodka zapewnia Burmistrz Blachowni.

§ 9.

1) Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

2) Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika wykonuje Burmistrz Blachowni.

3) Zakres czynności i obowiązków dla Kierownika ustala Burmistrz Blachowni.

4) Kierownik działa na podstawie upoważnień udzielanych przez Burmistrza Blachowni i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki.

5) Kierownik wykonuje czynności pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Ośrodku.

6) Do realizacji zadań Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 10.

1) Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Blachowni.

2) Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Blachowni coroczne sprawozdanie z zakresu działalności Ośrodka, przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 11.

Strukturę organizacyjną, zasady działania Ośrodka i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, który jest wprowadzany zarządzeniem Kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza Blachowni.

Rozdział 5.
Zasady gospodarki Finansowej

§ 12.

1) Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2) Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

3) Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i na ich podstawie sporządza sprawozdawczość finansową.

4) Środki finansowe Ośrodka pochodzą z budżetu gminy i z budżetu państwa.

5) Ośrodek w celu realizowania zadań ustawowych posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

6) Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

7) Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 13.

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące

przepisy aktów prawnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »