| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 200/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art.11 ust. 2 i art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 182)

Rada Miejska w Blachowni
uchwla:

§ 1.

Przyjmuje się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 198/XXXII/2001 Rady Miasta i Gminy Blachownia z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 200/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 29 maja 2013 r.

Statut

Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Blachowni

Rozdział 1.
Podstawa prawna działania

§ 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.182),

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 poz. 1228 z późn. zm.)

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.),

9) aktów wykonawczych z zakresu przepisów o pomocy społecznej,

10) innych aktów prawnych, niezbędnych dla funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne

§ 2.

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Blachownia.

2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 22.

3. Terenem działania Ośrodka jest objęty obszar Gminy Blachownia.

Rozdział 3.
Misje, cele i zadania Ośrodka

§ 3.

Misją Ośrodka jest udzielanie różnorodnych form wparcia osobom i rodzinom dotkniętym trudną sytuacją materialną i życiową przy wykorzystaniu i rozwoju zasobów własnych Ośrodka i klienta oraz współpracy władz samorządowych i środowiska lokalnego. Misja Ośrodka realizowana będzie poprzez określone cele i zadania Ośrodka.

§ 4.

Działalność Ośrodka jest realizowana w postaci świadczeń i usług na rzecz indywidualnych osób i rodzin oraz poprzez inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów pomocowych, osłonowych i profilaktycznych, adresowanych do określonych grup i społeczności gminy Blachownia.

§ 5.

Celem działalności Ośrodka w szczególności jest:

1) pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 6.

Zadania realizowane przez Ośrodek obejmują w szczególności:

1. zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w tym:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

3) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

4) udzielanie schronienia;

5) zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

6) kierowanie do domu pomocy społecznej;

7) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

8) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

9) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

10) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

11) realizację projektów społecznych finansowanych z różnych źródeł w tym rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

12) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, w szczególności polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym;

13) opracowywanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

14) podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji;

15) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z programów osłonowych;

16) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej.

2. zadania wynikające z innych ustaw, w tym:

1) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

2) prowadzenie zadań gminy związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

3) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

4) prowadzenie pracy z rodziną oraz ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 7.

1) Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych przepisów prawa w zakresie w nich określonym.

2) Ośrodek wykonuje także inne zadania określone uchwałami Rady Miejskiej Blachownia i zarządzeniami Burmistrza Blachowni oraz zadania wynikające z zawartych porozumień.

Rozdział 4.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 8.

1) Bieżący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Blachowni.

2) Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Śląski.

3) Gmina zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki działania i rozwoju na terenie gminy Blachownia.

4) Obsługę prawną Ośrodka zapewnia Burmistrz Blachowni.

§ 9.

1) Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

2) Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika wykonuje Burmistrz Blachowni.

3) Zakres czynności i obowiązków dla Kierownika ustala Burmistrz Blachowni.

4) Kierownik działa na podstawie upoważnień udzielanych przez Burmistrza Blachowni i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki.

5) Kierownik wykonuje czynności pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Ośrodku.

6) Do realizacji zadań Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 10.

1) Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Blachowni.

2) Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Blachowni coroczne sprawozdanie z zakresu działalności Ośrodka, przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 11.

Strukturę organizacyjną, zasady działania Ośrodka i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, który jest wprowadzany zarządzeniem Kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza Blachowni.

Rozdział 5.
Zasady gospodarki Finansowej

§ 12.

1) Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2) Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

3) Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i na ich podstawie sporządza sprawozdawczość finansową.

4) Środki finansowe Ośrodka pochodzą z budżetu gminy i z budżetu państwa.

5) Ośrodek w celu realizowania zadań ustawowych posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

6) Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

7) Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 13.

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące

przepisy aktów prawnych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »