| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/240/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013, poz. 594 ) oraz art. 89, art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2009, Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 318 383,80zł, zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 30 000,00 zł,

§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetugminy Miedźna na rok 2013, zgodnie ztabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 283 626,78 zł, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 490 069,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 466 315,00 zł,

2. wolnych środków, o których mowa w art 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 023 754,64 zł,

§ 4. Zmiany tabeli Nr 3 ujętej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodniez tabelą Nr 3 ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia przychodów o kwotę 34 757,02 zł,

§ 5. Zmiany tabeli Nr 4 ujętej w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 4 ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 6. Zmiany tabeli Nr 8 ujętej w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 5 ujętą w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,                                                       

§ 7. Budżet gminy po zmianach po stronie:

- dochodów wynosi 53 174 531,22 zł,

- wydatków wynosi 55 664 600,86 zł,

- przychodów wynosi 3 820 274,64 zł,

- rozchodów wynosi 1 330 205,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/240/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 4 czerwca 2013 r.

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dział

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

bieżące

801

Oświata i wychowanie

318 383,80

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

318 383,80

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

318 383,80

bieżące razem

318 383,80

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

318 383,80

majątkowe

801

Oświata i wychowanie

30 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

30 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

30 000,00

majątkowe razem

30 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

30 000,00

Ogółem:

348 383,80

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

348 383,80


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/240/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 4 czerwca 2013 r.

Tabela nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

801

Oświata i wychowanie

313 626,78

80195

Pozostała działalność

313 626,78

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

283 626,78

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

30 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 500,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

- 500,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500,00

92195

Pozostała działalność

500,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

500,00

Razem:

313 626,78


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/240/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 4 czerwca 2013 r.

Tabela Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

2 058 511,66

- 34 757,02

2 023 754,64

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 796 520,00

0

1 796 520,00

3 855 031,66

-34 757,02

3 820 274,64


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/240/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 4 czerwca 2013 r.

Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2013

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

ZMNIEJSZENIA

801

Oświata i wychowanie

38 476,11

80110

Gimnazja

38 476,11

Modernizacja WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż schodołazów w Gimnazjum Nr 2 w Woli

Ogółem zmniejszenia

38 476,11

ZWIĘKSZENIA

801

Oświata i wychowanie

68 476,11

80110

Gimnazja

38 476,11

Przystosowanie istniejącego pomieszczenia WC na I piętrze w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Intergracyjnymi im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Woli dla osób niepełnosprawnych, ul. Przemysłowa 7, 43-225 Wola

80195

Pozostała działalność

30 000,00

Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. Eduk@cyjna rewolucja w Miedźnej

Ogółem zwiększenia

68 476,11


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/240/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 4 czerwca 2013 r.

Tabela Nr 5 WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2013

Dział

Rozdział

Góra

Ogółem

Zmniejszenia

wydatki bieżące

900

90003

500,00

500,00

Ogółem zmniejszenia

500,00

500,00

Zwiększenia

wydatki bieżące

921

92195

500,00

500,00

Ogółem zwiększenia

500,00

500,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »