| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/281/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z dnia 13 grudnia 2001 roku z późniejszymi zmianami ), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 )

Uchwała się co następuje

§ 1.

W  załączniku Nr 1 " Dochody budżetu gminy na rok 2013 " do uchwały Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok wprowadzić następujące zmiany:

L.p.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa - treść

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

I.

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

120 000,00

1.

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

120 000,00

Jednostka realizująca - Urząd Gminy

120 000,00

Dotacje

120 000,00

dochody bieżące

120 000,00

a.

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )

120 000,00

II.

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 900,00

1.

75011

Urzędy wojewódzkie

1 900,00

Jednostka realizująca - Urząd Gminy

1 900,00

Dotacje

1 900,00

dochody bieżące

1 900,00

a.

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami

1 900,00

RAZEM

121 900,00

§ 2.

W  załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2013 " do uchwały Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok wprowadzić następujące zmiany:

L.p.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa - treść

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

I.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

309 000,00

1.

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

309 000,00

Jednostka realizująca - Urząd Gminy

309 000,00

I. Wydatki majątkowe

309 000,00

a.

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

309 000,00

II.

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

705 000,00

185 000,00

1.

60016

Drogi publiczne gminne

705 000,00

60 000,00

Jednostka realizująca - Urząd Gminy

705 000,00

60 000,00

I. Wydatki bieżące

60 000,00

1.Wydatki jednostki budżetowej

60 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

60 000,00

a.

4270

Zakup usług remontowych

60 000,00

II. Wydatki majątkowe

705 000,00

a.

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

705 000,00

2.

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

125 000,00

Jednostka realizująca - Urząd Gminy

125 000,00

I. Wydatki bieżące

125 000,00

1.Wydatki jednostki budżetowej

125 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

125 000,00

a.

4270

Zakup usług remontowych

125 000,00

III.

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

291 000,00

1.

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

291 000,00

Jednostka realizująca - Urząd Gminy

291 000,00

I. Wydatki majątkowe

291 000,00

a.

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

41 000,00

b.

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

250 000,00

IV.

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

50 000,00

1 900,00

1.

75011

Urzędy wojewódzkie

1 900,00

Jednostka realizująca - Urząd Gminy

1 900,00

I. Wydatki bieżące

1 900,00

1.Wydatki jednostki budżetowej

1 900,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 900,00

a.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 300,00

b.

4300

Zakup usług pozostałych

600,00

2.

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

50 000,00

Jednostka realizująca - Urząd Gminy

50 000,00

I. Wydatki bieżące

50 000,00

1.Wydatki jednostki budżetowej

50 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

50 000,00

a.

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

V.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

40 000,00

1.

80101

Szkoły podstawowe

22 000,00

Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra

10 000,00

I. Wydatki bieżące

10 000,00

1.Wydatki jednostki budżetowej

10 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00

a.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 400,00

b.

4270

Zakup usług remontowych

7 600,00

Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice

12 000,00

I. Wydatki bieżące

12 000,00

1.Wydatki jednostki budżetowej

12 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12 000,00

a.

4270

Zakup usług remontowych

12 000,00

2.

80104

Przedszkola

8 000,00

Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice

8 000,00

I. Wydatki bieżące

8 000,00

1.Wydatki jednostki budżetowej

8 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8 000,00

a.

4270

Zakup usług remontowych

8 000,00

3.

80110

Gimnazja

10 000,00

Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice

10 000,00

I. Wydatki bieżące

10 000,00

1.Wydatki jednostki budżetowej

10 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00

a.

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

VI.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 000,00

1.

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 000,00

Jednostka realizująca - Urząd Gminy

1 000,00

I. Wydatki bieżące

1 000,00

1.Wydatki jednostki budżetowej

1 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 000,00

a.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

VII.

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

51 000,00

1.

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

1 000,00

Jednostka realizująca - Urząd Gminy

1 000,00

I. Wydatki bieżące

1 000,00

1.Wydatki jednostki budżetowej

1 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 000,00

a.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

2.

92195

Pozostała działalność

50 000,00

Jednostka realizująca - Urząd Gminy

50 000,00

wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

50 000,00

I. Wydatki bieżące

50 000,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 800,00

a.

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 800,00

b.

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 200,00

c.

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 181,50

d.

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

208,50

e.

4127

Składki na Fundusz Pracy

178,50

f.

4129

Składki na Fundusz Pracy

31,50

g.

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

1 020,00

h.

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

180,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

39 200,00

a.

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

15 980,00

b.

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

2 820,00

c.

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

d.

4307

Zakup usług pozostałych

5 610,00

e.

4309

Zakup usług pozostałych

990,00

f.

4387

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4 080,00

g.

4389

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

720,00

VIII.

926

KULTURA FIZYCZNA

21 000,00

21 000,00

1.

92601

Obiekty sportowe

21 000,00

21 000,00

Jednostka realizująca - GOSiR

21 000,00

21 000,00

I. Wydatki bieżące

21 000,00

1.Wydatki jednostki budżetowej

21 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

21 000,00

a.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

b.

4260

Zakup energii

5 000,00

c.

4300

Zakup usług pozostałych

11 000,00

II. Wydatki majątkowe

21 000,00

a.

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

21 000,00

RAZEM:

777 000,00

898 900,00

§ 2.

I. Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę:

121 900,00

w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę w tym:

121 900,00

zwiększenie dotacji

121 900,00

II. Uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę:

121 900,00

w tym:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę w tym:

205 900,00

zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych

155 900,00

zwiększenie na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

50 000,00

w tym:

Zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 800,00

zwiększenie na wydatki związane z realizacja zadań statutowych

39 200,00

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę w tym:

-84 000,00

zwiększenie na zakupy inwestycyjne

271 000,00

zmniejszenie na wydatki inwestycyjne

-355 000,00

§ 3.

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

dochody zł

37 607 849,47

wydatki zł

38 089 866,47

planowany deficyt budżetowy

-482 017,00

§ 4.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z:

1. kredytów zł

219 550,00

2. pożyczek zł

262 467,00

482 017,00

§ 5.

Planowane rozchody w kwocie zł

2 317 877,56

1. spłata kredytów zł

1 996 098,00

2. spłata pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej oraz na prefinansowanie tych zadań zł

282 231,56

3. spłata pożyczek

39 548,00

§ 6.

Planowane przychody w kwocie zł

2 799 894,56

zostaną sfinansowane z:

1. pożyczek

262 467,00

2. kredytów zł

2 237 485,45

3. wolnych środków zł

299 942,11

2 799 894,56

§ 7.

Uchwała wprowadza równocześnie zmiany:

w załączniku Nr 3 " Wydatki majątkowe budżetu Gminy w 2013 roku " w załączniku Nr 6" Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami " w załączniku Nr 7" Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne " do uchwały Nr XXIX/223/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok , które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w dzienniku urzędowym woj. śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/281/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/281/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/281/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »