| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXVII/311/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2009 r. Nr 6 poz. 214), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XX/227/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i 3 uchwały Nr XX/227/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń które stanowią:

1) „§2 Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń”.

2) „§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/311/2008

RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 27 listopada 2008 r.

(tekst jednolity)

w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167 poz.1399 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Uzdrowiskowej

Rada Miasta Ustroń
uchwala:
§ 1

Dla uzdrowiska Ustroń ustanawia się niniejszy statut uzdrowiska obowiązujący w obszarze granic miasta Ustroń województwa śląskiego.

§ 21)

Na obszarze uzdrowiska wydziela się następujące strefy ochrony uzdrowiskowej:

1.) strefę "A" o powierzchni 244,55 ha w granicach wyznaczoną następującymi odcinkami :

1-2

wschodnim skrajem pasa drogowego ul. Grażyńskiego od skrzyżowania ul. Grażyńskiego z ul. Gościradowiec w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania ul. Grażyńskiego z ul. Szpitalną

2-3

wschodnim skrajem pasa drogowego pętli ul. Szpitalnej od skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Grażyńskiego w kierunku północno-zachodnim

3-4

dalej w kierunku wschodnim południowym skrajem pasa drogowego pętli ul. Szpitalnej

4-5

następnie zachodnim skrajem pasa drogowego ul. Szpitalnej w kierunku południowo-wschodnim do rejonu skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Uboczną

5-6

od skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Uboczną w kierunku południowo-wschodnim poprzez dolinę potoku Gościradowiec – pgr. nr 3416/14, 5056/4 do ul. Gościradowiec na wysokości pgr. nr 3411/3

6-7

północnym skrajem pasa drogowego ul. Gościradowiec w kierunku wschodnim wzdłuż pgr. nr 3411/3, 3421/7, 3421/9, 3424/6 do pgr.nr 3424/5

7-8

od wschodniego narożnika pgr. nr 3424/5 południowo-wschodnim skrajem pgr.nr 3456/35 do ul. Leczniczej

8-9

południowym skrajem pasa drogowego ul. Leczniczej w kierunku wschodnim od pgr. nr 3456/35 do pgr. nr 3987/7

9-10

od pgr. nr 3987/7 w kierunku wschodnim wzdłuż północnego skraju pgr. nr 3987/2 do jej wschodniego narożnika pgr. nr 3987/2 [ na wysokości poziomicy 570 mnpm ]

10-11

od wschodniego narożnika pgr. nr 3987/2 wzdłuż poziomicy 570 mnpm do skrzyżowania potoku Gościradowiec z duktami leśnymi na styku pgr. nr 3982 i 3984

11-12

duktem leśnym w kierunku wschodnim na styku pgr. nr 3982 i 3984 i dalej w kierunku południowym po pgr. nr 3984, 3985/45, 3985/47 w rejon schroniska na Równicy

12-13

dalej w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż północno-zachodniego skraju pgr. nr 3985/22, 3985/41 i 3985/38

13-14

od zachodniego narożnika pgr. nr 3985/38 w kierunku południowo-zachodnim do bb. nr 544

14-15

od pb. nr 544 w kierunku południowo-zachodnim do południowo-zachodniego narożnika pgr. nr 3992/1

15-16

wzdłuż północnego i zachodniego skraju pasa drogowego ul. Równica na wysokości pgr. nr 3985/9, 3995/3 i 3995/5

16-17

dalej w kierunku na zachód północnym skrajem pgr. nr 4024/5, 4024/26, 4024/24 wzdłuż potoku Głębieczek do skrzyżowania z ul. Sanatoryjną

17-18

wzdłuż potoku Głębieczek od skrzyżowania w/w z ul. Sanatoryjną w kierunku ul. Wojska Polskiego na wysokości zachodniego skraju pgr. nr 3119/20

18-19

dalej w kierunku na północny-zachód na styku pgr. nr 3103/13 i 3103/12, przez pgr. nr 3119/33, wschodnim skrajem pgr. nr 3105/3, 3105/2 3181/1, przez pgr. nr 3177/2, 3185/9, wschodnim skrajem pgr. nr 3185/3, przez pgr. nr 3198/1, 3222/1, 3319/35, 3274/1, wschodnim skrajem pgr. nr 3319/20 do jej północnego narożnika

19-20

od północnego narożnika pgr. nr 3319/20 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż południowo-wschodniego skraju pgr. nr 3319/36, 3319/29, 3319/18 do wschodniego narożnika pgr. nr 3352/1

20-21

od wschodniego narożnika pgr. nr 3352/1 w kierunku północno-zachodnim wzdłuż pgr. nr 3352/1, 3360/3 do ul. Gościradowiec

21-1

wzdłuż południowego skraju pasa drogowego ul. Gościradowiec od północnego narożnika pgr. nr 3360/3 w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania ulicy Gościradowiec z ul. Grażyńskiego

2) strefę „ B” o pow. 597,56 haw granicach wyznaczoną następującymi odcinkami :

1-2

odcinkiem ul. Grażyńskiego od skrzyżowania ul. Grażyńskiego z ul. 3 Maja w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania ul. Grażyńskiego z linią kolejową relacji Wisła – Katowice

2-3

odcinkiem linii kolejowej relacji Wisła – Katowice od skrzyżowania w/w z ul. Grażyńskiego w kierunku północno-zachodnim do północnego skraju nieruchomości zabudowanej stadionem sportowym Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń

3-4

północnym skrajem nieruchomości zabudowanej stadionem sportowym Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń od linii kolejowej relacji Wisła – Katowice w kierunku północno-wschodnim do ul. Sportowej

4-5

odcinkiem ul. Sportowej od północnego skraju nieruchomości zabudowanej stadionem sportowym Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń w kierunku północnym do skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Kuźniczą

5-6

odcinkiem ul. Kuźniczej od skrzyżowania ul. Kuźniczej z ul. Sportową w kierunku wschodnim do skrzyżowania ul. Kuźniczej z ul. Źródlaną

6-7

odcinkiem ul. Źródlanej od skrzyżowania ul. Źródlanej z ul. Kuźniczą w kierunku północnym do skrzyżowania ul. Źródlanej z ul. Leśną

7-8

odcinkiem ul. Źródlanej od skrzyżowania ul. Źródlanej z ul. Leśną w kierunku południowo-wschodnim do punktu na ul. Źródlanej oddalonego o ok. 300 m na północny-zachód od skrzyżowania ul. Źródlanej z ul. Leczniczą

8-9

od punktu na ul. Źródlanej oddalonego o ok. 300 m na północny-zachód od skrzyżowania ul. Źródlanej z ul. Leczniczą w kierunku południowo-wschodnim duktami leśnymi na szczyt góry Równica

9-10

odcinkiem ul. Wysznia od partii przyszczytowej góry Równica w kierunku południowym do skrzyżowania ul. Wysznia z ul. Beskidek

10-11

odcinkiem ul. Beskidek od skrzyżowania ul. Beskidek z ul. Wysznia w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania ul. Beskidek z ul. Wczasową

11-12

odcinkiem ul. Wczasowej od skrzyżowania ul. Wczasowej z ul. Beskidek w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania ul. Wczasowej z ul. Turystyczną

12-13

traktem pieszym od skrzyżowania ul. Wczasowej z ul. Turystyczną w kierunku południowo-zachodnim do prawego brzegu rzeki Wisły

13-14

dalej prawym brzegiem rzeki Wisły w kierunku północno-zachodnim do ul. Nadrzecznej na wysokości wiaduktu w ciągu ul. Skalica

14-15

odcinkiem ul. Nadrzecznej od wiaduktu w ciągu ul. Skalica w kierunku północnym do skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Armii Krajowej

15-16

odcinkiem ul. Armii Krajowej od skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Nadrzeczną wzdłuż mostu na rzece Wiśle w kierunku zachodnim do skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. 3 Maja

16-1

odcinkiem ul. 3 Maja od skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Armii Krajowej w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Grażyńskiego

3)strefę "C" o powierzchni 5084,89 ha w granicach, od strefy „B” do granic administracyjnych miasta Ustroń.

§ 32)

W celu ochrony funkcji leczniczej uzdrowiska określa się:

1. Formy prowadzenia punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze jako tymczasowe obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o konstrukcji drewnianej i powierzchni do 10 m2.

2. Miejsce prowadzenia punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze w strefie uzdrowiskowej „A” przy ulicy Szpitalnej w obrębie działek nr 3569/6, 3553/3, 4936/6 oraz w rejonie ulic Sanatoryjnej i Gościradowiec na działce nr 3319/40.

3. Formy i miejsca lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na nieruchomościach (działkach gruntowych i budynkach) w miejscach, w których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zabrania ich lokalizacji, zachowując spójną formę nie zaburzającą walorów estetycznych i architektonicznych krajobrazu.

§ 43)

(Uchylony)

§ 5

Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze :

-wody mineralne, swoiste 10,05% chlorkowo – sodowo – wapniowe(solanki), jodkowe, żelaziste termalne.

-wody mineralne, swoiste 12,96% chlorkowo – sodowo – wapniowe(solanki), fluorkowe, jodkowe, żelaziste termalne.

§ 6

W uzdrowisku prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach leczniczych:

- choroby ortopedyczno – urazowe

- choroby układu nerwowego

- choroby reumatologiczne

- choroby kardiologiczne i nadciśnienie

- choroby naczyń obwodowych

- choroby górnych dróg oddechowych

- choroby dolnych dróg oddechowych

- cukrzyca

- otyłość

- osteoporoza

§ 7

Załącznikami tekstowymi do statutu są:

wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego- załącznik nr 1

wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska- załącznik nr 2.

§ 84)

Załącznikami graficznymi do statutu są:

1) mapa strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w skali 1:5 000 z zaznaczonymi ulicami, terenami zieleni, zakładami lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego

2) mapa strefy „B” ochrony uzdrowiskowej w skali 1:10 000

3) mapa strefy „C” ochrony uzdrowiskowej i obszaru górniczego w skali 1:25 000

§ 9

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 10

Traci moc Uchwała Nr XLIII/396/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego Statutu Uzdrowiska Ustroń z późn. zm.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Odnośniki:

1) Zmieniony przez §1 ust. 1 Uchwały Nr XX/227/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 2939),

2) Zmieniony przez § 1 ust. 2 Uchwały Nr XX/227/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 2939),

3) Uchylony przez §1 ust. 3 Uchwały Nr XX/227/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 2939),

4) Zmieniony przez §1 ust. 4 Uchwały Nr XX/227/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 2939).


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/311/2008
Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 listopada 2008 r.

Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

z określeniem funkcjonowania w nich zakładów przyrodoleczniczych

i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;

I. Zakłady lecznictwa Uzdrowiskowego:

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Ustroń”,

w skład którego wchodzą:

- Sanatorium i szpital uzdrowiskowy „Równica”

- Sanatorium „Kos”

- Sanatorium „Narcyz”

- Sanatorium „Rosomak”

- Zakład Przyrodoleczniczy

- Przychodnia Uzdrowiskowa

2) Sanatorium Uzdrowiskowe „Róża”

3) Sanatorium Uzdrowiskowe „Malwa”

4) Sanatorium Uzdrowiskowe „Złocień”

5) Sanatorium Uzdrowiskowe „Elektron”

II. Urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego:

1. baseny lecznicze wypełnione solanką

2. basen rehabilitacyjny.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/311/2008
Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 listopada 2008 r.

Wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska :

Nr w rejestrze form ochrony
Przyrody Woj.
Kons. Przyr.

Rodzaj pomnika
przyrody

Obwód
/cm/

Wys.
/m/

Wiek
/lata/

Położenie pomnika

63

Dąb szypułkowy

420

21

300

Nierodzim
ul. Kreta 2

64

Dąb szypułkowy

490

20

400

Ustroń
ul. Daszyńskiego 54

65

Lipa drobnolistna

410

20

400

Hermanice
ul. Skoczowska 88

66

Lipa drobnolistna

300

21

200

Hermanice
ul. Skoczowska 88

81

Dąb szypułkowy

275

24

150

Nierodzim
ul. Lipowska 16

123

Lipa drobnolistna

425

22

300

ul. Drozdów 18

281

Dąb szypułkowy

375

22

200

ul. Fabryczna 2, obok
cmentarza komunalnego

557

Jesion wyniosły

250

22

130

ul. Daszyńskiego 51


Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »