| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/843/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Ustalić zasady i tryb umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, określić organy lub osoby do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

2. Przez „należność” należy rozumieć sumę należności:

1) głównej,

2) odsetek od należności głównej,

3) ubocznych (koszty postępowania sądowego i inne).

3. Przez „ulgi” należy rozumieć umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty.

§ 2. Określić, że do udzielania ulg w stosunku do jednego dłużnika uprawnieni są:

1) Prezydent Miasta Katowice, gdy należności przekraczają kwotę 100.000 zł, po uzyskaniu zgody Rady Miasta Katowice,

2) resortowi Wiceprezydenci Miasta w zakresie:

a) należności przysługujących nadzorowanym przez nich jednostkom organizacyjnym miasta, których wartość wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł,

b) należności przysługujących nadzorowanym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Katowice, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,

3) Sekretarz Miasta w zakresie:

a) należności przysługujących nadzorowanym przez niego jednostkom organizacyjnym miasta, których wartość wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł,

b) należności przysługujących nadzorowanym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Katowice, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,

c) należności przysługujących komórkom organizacyjnym nadzorowanym przez Prezydenta Miasta Katowice, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,

4) dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta, gdy należności nie przekraczają 30.000 zł.

§ 3. 1. Uchwała ma zastosowanie do udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych przysługujących następującym jednostkom organizacyjnym miasta Katowice:

1) miejskim jednostkom budżetowym w części dotyczącej dochodów budżetu miasta, a w przypadku gdy jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzi dochody na wydzielonym rachunku również dotyczących tych dochodów,

2) miejskim zakładom budżetowym.

2. Podmioty wskazane w ust.1 są w rozumieniu niniejszej uchwały „wierzycielami”, w imieniu których działają osoby wymienione w § 2 uchwały.

§ 4. Udzielenie ulg następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowa, porozumienie, jednostronne oświadczenie woli – „oświadczenia wierzyciela”).

§ 5. 1. Postanowić o stosowaniu z urzędu ulg w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

3. Na wniosek dłużnika należności mogą być umorzone w części w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem jednostki organizacyjnej (wierzyciela).

§ 6. 1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem jednostki organizacyjnej (wierzyciela) może nastąpić odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty płatności należności w całości lub w części.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż:

1) 36 miesięcy

a) gdy organem uprawnionym jest Dyrektor jednostki organizacyjnej,

b) gdy organem uprawnionym jest Wiceprezydent Miasta  lub Sekretarz Miasta, a należność przysługująca nadzorowanym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Katowice nie przekracza 30.000 zł,

2) 48 miesięcy

a) gdy organem uprawnionym jest Prezydent Miasta Katowice,

b) gdy organem uprawnionym jest Wiceprezydent Miasta  lub Sekretarz Miasta, a wartość należności wynosi od 30.000 zł. do 100.000 zł.

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od zawarcia umowy, porozumienia do upływu terminu zapłaty.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, a także – w przypadku odroczenia terminu płatności – jeżeli nie spłaci w odroczonym terminie lub spłaci należność tylko w części, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto wierzyciela.

§ 7. Do udzielania ulg będących pomocą publiczną w odniesieniu do dłużników – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). Ulga może być udzielona na wniosek dłużnika.

§ 8. 1. Ulgi, o których mowa w § 5 ust. 3 i § 6, udzielone na wniosek dłużnika – podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis i udzielane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L.  Nr 379 poz. 5 z dnia 28 grudnia 2006 r.). Pomoc de minimis stanowią także ulgi, o których mowa w w/w przepisach niniejszej uchwały, udzielane na wniosek dłużnika jeżeli ich udzielenie nastąpiło w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. Wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi dłużnik zobowiązany jest do złożenia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, przekazane na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3. Pomoc de minimis nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy publicznej innej niż de minimis.

§ 9. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do przedkładania raz w roku informacji o wielkości udzielonych ulg.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 11. Traci moc uchwała Nr LII/1084/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, zmieniona uchwałą Nr XXIX/652/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012 r.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »