| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/247/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 61 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Wielowieś
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie co dwa miesiące, do ostatniego dnia miesiąca: lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia każdego roku, w łącznej wysokości stanowiącej sumę opłat za dwa miesiące kalendarzowe.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa ostatniego dnia sierpnia 2013 r.

§ 2. Opłata będzie uiszczana gotówką w kasie Urzędu Gminy w Wielowsi, przelewem na rachunek bankowy Gminy Wielowieś lub pobierana poprzez inkasenta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/171/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Zgodnie ze zmienionym art.6l. ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.) Rada Gminy może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Rada Gminy w Wielowsi przygotowała projekt uchwały w tej materii, w związku z tym należało dokonać stosownej zmiany uchwały dot. „określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Ponadto niniejsza uchwała wprowadza zmianę w zakresie częstotliwości pobierania opłat na okres 2 miesięcy, co przyczyni się do ograniczenia kosztów obsługi administracyjnej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »