| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/248/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 6 czerwca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr XXXII/255/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Wielowieś
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/170/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 12,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 6,40 zł miesięcznie..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Zaproponowana zmiana § 2 powyższej uchwały dotyczy zmiany stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez jej obniżenie.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »