| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.3.2013 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 maja 2013r.

w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Lipowej w Golasowicach” realizowanego w ramach pierwszego etapu zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej od ul. Słowackiego w Golasowicach do ul. Powstańców w Pielgrzymowicach”

Powiatem Pszczyńskim, zwanym w dalszej treści porozumienia „Powiatem”, reprezentowanym przezZarząd Powiatu Pszczyńskiegoz siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, w osobach:

1. Pawła Sadzy                                          Starosty Powiatu Pszczyńskiego

2. Henryka Kolarczyka                            Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego

działającym w oparciu o uchwałę Nr XXVII/238/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Pawłowice zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego

a

Gminą Pawłowice, zwaną w dalszej treści porozumienia „Gminą”, z siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, którą reprezentuje:

Damian Galusek                                          Wójt Gminy Pawłowice

działającą w oparciu o uchwałę nr XXVI/322/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego

łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n:„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Lipowej w Golasowicach”realizowanego w ramach pierwszego etapu zadania pn.:"Budowa ścieżki rowerowej od ul. Słowackiego w Golasowicach do ul. Powstańców w Pielgrzymowicach”.

§ 2.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu określenia ostatecznego kosztu zadania. O wynikach postępowania Gmina poinformuje Powiat.

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o której mowa w ust. 1 strony uzgodnią dalszy tryb postępowania.

4. Powiat udzieli Gminie dotacji celowej na wykonanie zadania w wysokości określonej po ustaleniu ostatecznego kosztu zadania, jednak nie większej niż 80.000,00 zł, chyba że zgodnie z zapisami ust. 3 strony ustalą inaczej.

5. Środki finansowe Powiat przekaże na rachunek bankowy Gminy nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 na pisemny wniosek Wójta Gminy Pawłowice w terminie do 14 dni od daty jego złożenia.

§ 3.

1. Ostateczne rozliczenie dotacji celowej Gmina przedłoży do Powiatu w ciągu miesiąca od dnia zakończenia zadania, jednak nie później niż do 30 listopada 2013r.

2. Poprzez ostateczne rozliczenie rozumie się przedłożenie: kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki, opatrzonych adnotacją„opłacono z dotacji Powiatu Pszczyńskiego w zakresie kwoty ...… przeznaczonej na finansowanie zadania ….”,„zapłacono przelewem dnia ….”, kopii dowodów zapłat faktur oraz protokołów odbioru robót.

3. Niewykorzystane środki z realizacji zadania zostaną zwrócone na rachunek Powiatu w terminie 15 dni od złożenia ostatecznego rozliczenia.

§ 4.

W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

§ 5.

1. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.

3. Niniejsze porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

POWIAT                                                                                                  GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

WÓJT


mgr inż. Damian Galusek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »