| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 marca 2013r.

z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za rok 2012

Budżet Gminy Zebrzydowice na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XII/114/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w kwotach:

-

po stronie dochodów

w łącznej kwocie

39 510 155,27 zł

w tym:

dochody bieżące

32 106 284,27 zł

dochody majątkowe

7 403 871,00 zł

-

po stronie wydatków

w łącznej kwocie

38 266 932,91 zł

w tym:

wydatki bieżące

27 133 991,91 zł

wydatki majątkowe

11 132 941,00 zł

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie1 243222,36postanowiono przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany były wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień i umów o dotacje.

Po dokonanych zmianach, planowany budżet Gminy za rok 2012 zamknął się kwotą:

-

po stronie dochodów

35 523 026,75 zł

w tym:

dochody bieżące

32 963 351,54 zł

dochody majątkowe

2 559 675,21 zł

-

po stronie wydatków

38 629 335,05 zł

w tym:

wydatki bieżące

28 358 199,38 zł

wydatki majątkowe

10 271 135,67 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego, w uchwale budżetowej wskazano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 106 308,30 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek w wysokości 2 802 333,89 zł.

Dochody wykonanow wysokości34 783 526,97 co stanowi97,92 %planowanych,

w tym dochody majątkowe - 2 065 616,38 zł co stanowi 5,94 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem i 80,70 % do planowanych dochodów majątkowych.

W strukturze osiągniętych dochodów:

-

dochody własne

w kwocie

16 354 026,49 zł

stanowią

47,02 %

-

subwencje ogólne

w kwocie

12 587 378,00 zł

stanowią

36,19 %

-

dotacje celowe

w kwocie

3 468 865,50 zł

stanowią

9,97 %

-

dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich

w kwocie

2 373 256,98 zł

stanowią

6,82 %

Wśród dochodów własnych, ważniejsze pozycje to:
podatek od nieruchomości 4 559 925,79 zł oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8 056 366,00 zł, tj. 77,15 % dochodów własnych.

Gmina w 2012 roku zaciągnęła pożyczki i kredyty na łączną kwotę5 278 646,33 , i tak:

-

1 711 850,33 zł w BGK Bielsko Biała na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami UE na zad. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych”,

-

1 000 000,00 zł z EFRWP w Warszawie na zad. inwest. pn. „Rewitalizacja budynku „Starej szkoły” w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej 73 na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne”,

-

166 796,00 zł w WFOŚ i GW w Katowicach na zad. inwest. pn. „Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne”,

-

400 000,00 zł w WFOŚ i GW w Katowicach na zad. inwest. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej",

-

2 000 000,00 zł w Mikołowskim Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów w roku 2012 przeznaczono kwotę2 401 325,56 zł,w tym na spłatę zadania współfinansowanego środkami UE na zad. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych" - 128 586,39 zł oraz zad. pn. „Zagospodarowanie centrum Marklowic G i Zebrzydowic poprzez budowę układu komunikacyjnego, tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia” - 78 500,00 zł.

Gmina uzyskała częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na kwotę1 218 893,00 i tak:

a)

465 522,00 zł z zad. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”,

b)

41 205,00 zł z zad. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zebrzydowice w 2010r. - etap III” z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”,

c)

48 600,00 zł z zad. „Ograniczenie Niskiej Emisji dla Gminy Zebrzydowice - etap II w 2010",

d)

111 760,00 zł z zad. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach M - Karolinka",

e)

397 395,00 zł z zad. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach M, ul. Zagrodowa”,

f)

142 357,00 zł z zad. „Budowa SUW w Kończycach M wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej - zbiornik retencyjny przy ul. Myśliwskiej",

g)

12 054,00 zł z zad. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Z-ce w 2011 r. -etap IV”.

Środki z umorzeń pożyczek z WFOŚ i GW zostaną przeznaczone na zad. inwest. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”.

Uzyskano także dopłatę z EFRWP na kwotę35 000,00 do spłaty kredytu zaciągniętego na zad. pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Zebrzydowicach - odc. ul. Orzeszkowej i Kasztanowej".


Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wyniosło na koniec roku 2012 -11 628 15,27 , z terminem spłaty ostatniej raty do 15.12.2019 roku, i tak:

a)

w WFOŚ i GW - na kwotę 566 796,00

b)

w EFRWP w Warszawie - na kwotę 1 000 000,00

c)

w BGK - na kwotę 3 821 361,27 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)

d)

w pozostałych bankach (BS JZdr., GBW Wrocław, BGŻ B-B, ING Wodzisław Śl., MBS Mikołów) - na kwotę 6 240 000,00 zł.

Wydatki zrealizowanow wysokości36 475 003,26 co stanowi94,42 %planu, w tym:

-

wydatki majątkowe - 9 944 720,33 zł co stanowi 27,26 % wydatków ogółem i 96,82 % w stosunku do planowanych wydatków inwestycyjnych:

z tego:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 - wykonanie 6 737 600,04 zł (67,75 %)

-

wydatki bieżące - 26 530 282,93 zł co stanowi 93,55 % planowanych wydatków bieżących:

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 13 721 028,09 zł (51,72 %)

pozostałe wydatki bieżące - wykonanie 6 229 231,26 zł (23,48 %)

świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 3 420 030,51 zł (12,89 %)

udzielone dotacje na zadania bieżące - wykonanie 1 560 642,89 zł (5,88 %)

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 - wykonanie 1 156 288,97 zł (4,36 %)

obsługa długu - wykonanie 443 061,24 zł (1,67 %).

Szczegółowy opis z wykonania budżetu gminy za rok 2012 ujęto w zestawieniach tabelarycznych:

-

Informacja z wykonania dochodów za rok 2012,

-

Informacja z wykonania wydatków za rok 2012,

-

Wydatki majątkowe budżetu gminy za rok 2012,

-

Rozliczenie planowanych i wykonanych środków za rok 2012,

-

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,

-

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,

-

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2012.

Wójt Gminy Zebrzydowice


mgr Andrzej Kondziołka


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja z wykonania dochodów za rok 2012

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja z wykonania wydatków za rok 2012

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe budżetu gminy za rok 2012

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Rozliczenie planowanych i wykonanych środków za rok 2012

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2012

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za rok 2012

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2012 rok

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice za rok 2012

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »