| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 marca 2013r.

z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za rok 2012

Budżet Gminy Zebrzydowice na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XII/114/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w kwotach:

-

po stronie dochodów

w łącznej kwocie

39 510 155,27 zł

w tym:

dochody bieżące

32 106 284,27 zł

dochody majątkowe

7 403 871,00 zł

-

po stronie wydatków

w łącznej kwocie

38 266 932,91 zł

w tym:

wydatki bieżące

27 133 991,91 zł

wydatki majątkowe

11 132 941,00 zł

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie1 243222,36postanowiono przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany były wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień i umów o dotacje.

Po dokonanych zmianach, planowany budżet Gminy za rok 2012 zamknął się kwotą:

-

po stronie dochodów

35 523 026,75 zł

w tym:

dochody bieżące

32 963 351,54 zł

dochody majątkowe

2 559 675,21 zł

-

po stronie wydatków

38 629 335,05 zł

w tym:

wydatki bieżące

28 358 199,38 zł

wydatki majątkowe

10 271 135,67 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego, w uchwale budżetowej wskazano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 106 308,30 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek w wysokości 2 802 333,89 zł.

Dochody wykonanow wysokości34 783 526,97 co stanowi97,92 %planowanych,

w tym dochody majątkowe - 2 065 616,38 zł co stanowi 5,94 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem i 80,70 % do planowanych dochodów majątkowych.

W strukturze osiągniętych dochodów:

-

dochody własne

w kwocie

16 354 026,49 zł

stanowią

47,02 %

-

subwencje ogólne

w kwocie

12 587 378,00 zł

stanowią

36,19 %

-

dotacje celowe

w kwocie

3 468 865,50 zł

stanowią

9,97 %

-

dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich

w kwocie

2 373 256,98 zł

stanowią

6,82 %

Wśród dochodów własnych, ważniejsze pozycje to:
podatek od nieruchomości 4 559 925,79 zł oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8 056 366,00 zł, tj. 77,15 % dochodów własnych.

Gmina w 2012 roku zaciągnęła pożyczki i kredyty na łączną kwotę5 278 646,33 , i tak:

-

1 711 850,33 zł w BGK Bielsko Biała na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami UE na zad. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych”,

-

1 000 000,00 zł z EFRWP w Warszawie na zad. inwest. pn. „Rewitalizacja budynku „Starej szkoły” w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej 73 na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne”,

-

166 796,00 zł w WFOŚ i GW w Katowicach na zad. inwest. pn. „Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne”,

-

400 000,00 zł w WFOŚ i GW w Katowicach na zad. inwest. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej",

-

2 000 000,00 zł w Mikołowskim Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów w roku 2012 przeznaczono kwotę2 401 325,56 zł,w tym na spłatę zadania współfinansowanego środkami UE na zad. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych" - 128 586,39 zł oraz zad. pn. „Zagospodarowanie centrum Marklowic G i Zebrzydowic poprzez budowę układu komunikacyjnego, tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia” - 78 500,00 zł.

Gmina uzyskała częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na kwotę1 218 893,00 i tak:

a)

465 522,00 zł z zad. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”,

b)

41 205,00 zł z zad. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zebrzydowice w 2010r. - etap III” z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”,

c)

48 600,00 zł z zad. „Ograniczenie Niskiej Emisji dla Gminy Zebrzydowice - etap II w 2010",

d)

111 760,00 zł z zad. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach M - Karolinka",

e)

397 395,00 zł z zad. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach M, ul. Zagrodowa”,

f)

142 357,00 zł z zad. „Budowa SUW w Kończycach M wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej - zbiornik retencyjny przy ul. Myśliwskiej",

g)

12 054,00 zł z zad. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Z-ce w 2011 r. -etap IV”.

Środki z umorzeń pożyczek z WFOŚ i GW zostaną przeznaczone na zad. inwest. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”.

Uzyskano także dopłatę z EFRWP na kwotę35 000,00 do spłaty kredytu zaciągniętego na zad. pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Zebrzydowicach - odc. ul. Orzeszkowej i Kasztanowej".


Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wyniosło na koniec roku 2012 -11 628 15,27 , z terminem spłaty ostatniej raty do 15.12.2019 roku, i tak:

a)

w WFOŚ i GW - na kwotę 566 796,00

b)

w EFRWP w Warszawie - na kwotę 1 000 000,00

c)

w BGK - na kwotę 3 821 361,27 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)

d)

w pozostałych bankach (BS JZdr., GBW Wrocław, BGŻ B-B, ING Wodzisław Śl., MBS Mikołów) - na kwotę 6 240 000,00 zł.

Wydatki zrealizowanow wysokości36 475 003,26 co stanowi94,42 %planu, w tym:

-

wydatki majątkowe - 9 944 720,33 zł co stanowi 27,26 % wydatków ogółem i 96,82 % w stosunku do planowanych wydatków inwestycyjnych:

z tego:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 - wykonanie 6 737 600,04 zł (67,75 %)

-

wydatki bieżące - 26 530 282,93 zł co stanowi 93,55 % planowanych wydatków bieżących:

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 13 721 028,09 zł (51,72 %)

pozostałe wydatki bieżące - wykonanie 6 229 231,26 zł (23,48 %)

świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 3 420 030,51 zł (12,89 %)

udzielone dotacje na zadania bieżące - wykonanie 1 560 642,89 zł (5,88 %)

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 - wykonanie 1 156 288,97 zł (4,36 %)

obsługa długu - wykonanie 443 061,24 zł (1,67 %).

Szczegółowy opis z wykonania budżetu gminy za rok 2012 ujęto w zestawieniach tabelarycznych:

-

Informacja z wykonania dochodów za rok 2012,

-

Informacja z wykonania wydatków za rok 2012,

-

Wydatki majątkowe budżetu gminy za rok 2012,

-

Rozliczenie planowanych i wykonanych środków za rok 2012,

-

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,

-

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,

-

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2012.

Wójt Gminy Zebrzydowice


mgr Andrzej Kondziołka


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja z wykonania dochodów za rok 2012

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja z wykonania wydatków za rok 2012

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe budżetu gminy za rok 2012

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Rozliczenie planowanych i wykonanych środków za rok 2012

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2012

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za rok 2012

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2012 rok

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice za rok 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »