| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 195/XXXI/2013 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 16 maja 2013r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust 1, art.41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.164 ust.5 a – 5 d ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne j.t. (Dz.U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

§ 2. 1. Spółka wodna może otrzymać z budżetu gminy dotacje na bieżące utrzymanie na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w tym zakresie na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.

2. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.

3. Wysokość dotacji jest uzależniona od możliwości finansowych Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. 1. Przyznanie dotacji, o której mowa w § 2 następuję na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów bądź informacji.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku.

5. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

6. Przy rozpatrzeniu wniosku o dotację celową na realizację zadania określonego w § 2 uwzględnia się ocenę możliwości realizacji zadania przez spółkę i celowość realizacji zadania.

§ 4. 1. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

2. Udzielenie dotacji celowej następuję na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Koziegłowy, a spółką wodną.

3. W przypadku otrzymania dotacji celowej spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, w tym kontroli dokumentów związanych z realizacją zadania.

§ 5. Udzielona dotacja celowa podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni od zakończenia zadania, według wzoru stanowiącego Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 195/XXXI/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 16 maja 2013 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej

I. Dane wnioskodawcy

1. Nazwa wnioskodawcy……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Adres wnioskodawcy ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego ………………………………………………………………

4. Numer rachunku bankowego ……………………………………………………………………………

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

II. Wielkość wnioskowanej dotacji:

1. Wnioskowana kwota dotacji :……………………………………………………………………………

2. Słownie :…………………………………………………………………………………………………

III. Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zadania……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania……………………………………………………………………

3. Termin i miejsce realizacji zadania………………………………………………………………………

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj planowanych wydatków

Łączna wartość planowanych wydatków

W tym sfinansowanych z dotacji

Sfinansowanych ze środków własnych

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość planowanych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania w %

Wnioskowana dotacja

Środki własne

Inne

Razem

100%

V. Dodatkowe uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

1. Aktualny odpis dokumentów rejestrowych

2. Statut

3. Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 195/XXXI/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 16 maja 2013 r.

ROZLICZENIE dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy dla spółki wodnej

I. Dane spółki rozliczającej dotację:

1. Nazwa spółki……………………………………………………………………… 2. Adres…………………………………………………………………………………………

3. Numer rachunku bankowego…………………………………………………………………

4. Osoby uprawnione do reprezentowania spółki:

a) ………………………………………………………………….telefon……………………..

b) ………………………………………………………………….telefon……………………..

II. Wielkość rozliczanej dotacji:

1. Rozliczana kwota dotacji…………………………………………………………………….

2. Słownie………………………………………………………………………………………...

III. Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zadania……………………………………………………………....

2. Osiągnięte rezultaty…………………………………………………………………………..

3. Termin i miejsce realizacji zadania………………………………………...............................

…………………………………………………………………………

4. Poniesione całkowite koszty zrealizowanego zadania i źródła ich sfinansowania:

Lp

Nr dokumentu

Data
wystawienia
dokumentu

Rodzaj
wydatku

Kwota
wydatku

Z tego:

Kwota dotacji z
budżetu
gminy

Środki własne

Inne środki

1

2

3

4

5

5a

5b

5c

%

%

%

IV. Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania spółki

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rozwoju Biznesu

Firma doradczo-szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »