| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/239/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 10 czerwca 2013r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  art. 6   r  ust. 4   ustawy z   dnia  13  września  1996 r. o   utrzymaniu  czystości i   porządku w   gminach (t.j.  Dz.U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz po przeprowadzaniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j. Dz.U. z   2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn u   c h w   a l a  

§   1.   Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i   zagospodarowania tych odpadów  oraz ceny za te usługi.  

§   2.   1.   Usługa wyposażenia nieruchomości,  na której zamieszkują mieszkańcy w   pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

2.   Cena za usługę opisaną w   ust.1 wynosi:  

1)   pojemnik o   poj. 120 l – 0,07 zł/pojemnik/miesiąc,  

2)   za pojemnik o   poj. 240 l – 0,07 zł/pojemnik/miesiąc,  

3)   za pojemnik o   poj.1100 l – 0,07 zł/pojemnik/miesiąc.  

3.   Za  wyposażenie w   odpowiedniej  ilości i   jakości  pojemniki  na  odpady  komunalne  odpowiedzialny  będzie  przedsiębiorca  świadczący  usługi.  

§   3.   1.   Usługa podstawienia pojemnika i   odbioru  odpadów  budowlanych i   rozbiórkowych z   drobnych  remontów prowadzonych samodzielnie, nie wymagających pozwolenia na budowę bądź rozbiórkę.  

2.   Cena za usługę opisaną w   ust.1 wynosi:  

1)   worek (big bag) o   pojemności 0,5 m 3 – 0,08 zł  

2)   worek (big bag) o   pojemności  1,0 m 3 – 0,08 zł  

3)   otwarty kontener o   pojemności 7   m 3 -   0,08  zł.  

§   4.   Zapotrzebowanie na skorzystanie z   usług dodatkowych określonych w   niniejszej uchwale należy zgłosić w   formie pisemnego wniosku.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  

§   6.   Traci moc uchwała Nr XXV/186/12  Rady Gminy Krupski Młyn z   dnia 20 grudnia 2012 r.  

§   7.     Uchwała  wchodzi w   życie  po  upływie  14  dni  od  daty  jej  ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »