| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29.223.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 15 maja 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647), i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz w związku  Uchwałą Nr XXIX/211/10 Rady Gminy Panki z dnia 19 marca 2010 r. o przystąpieniu   do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki,  dla miejscowości Kostrzyna i Kotary,

Rada Gminy Panki

uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary, zwany dalej „planem”, obejmuje obszar w granicach administracyjnych tych miejscowości, określony na rysunku planu.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) umożliwienie działalności różnorodnym podmiotom gospodarczym  na zasadach ochrony interesów wynikających z tytułu własności terenów sąsiednich oraz ochrona interesów publicznych, przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań

2) przekształcenie struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów z zachowaniem ładu urbanistyczno-architektonicznego, uzyskania sprawnej obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu oraz ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego.

§ 3. 1. Integralnymi  częściami planu są:

1) tekst planu, stanowiący niniejszą uchwałę,

2) rysunek planu w skali 1: 2 000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy o zgodności ustaleń planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

5) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Obowiązującymi ustaleniami planu oznaczonymi  graficzne na rysunku planu są:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) oznaczenia literowo-cyfrowe przeznaczenia terenów,

3) granice obiektów i obszarów podlegających ochronie na postawie przepisów odrębnych,

4) granice stref ochronnych (obszarów oddziaływania),

5) linie zabudowy nieprzekraczalne,

6) linie ogrodzeń trwałych.

3. Na rysunku planu znajdują się następujące oznaczenia o charakterze informacyjnym, nie będące ustaleniami planu:

1) granice gminy Panki,

2) granice miejscowości.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) przeznaczenie,  zasady zagospodarowania oraz linie  rozgraniczające następujących terenów i obszarów:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, oznaczone na rysunku planu symbolem1-9MM,

b) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolemU,

c) tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem1-2P, U,

d) tereny zabudowy produkcyjnej i powierzchniowej eksploatacji, oznaczone na rysunku planu symbolem1-4P, PE,

e) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem1-6 R,

f) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolemZL,

g) tereny zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolem1-2ZLI,

h) tereny zieleni chronionej  doliny rzeki Pankówki,  oznaczone na rysunku planu symbolem1-5ZN,

i) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolemWS,

j) tereny komunikacji:

- teren drogi publicznej - powiatowej zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolemKD-DP(Z),

- teren drogi publicznej - gminnej lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolemKD-DG(L),

k) obszary udokumentowanych złóż surowców mineralnych, oznaczone na rysunku planu symbolemUZS,

l) obszary górnicze, oznaczone na rysunku planu symbolemOG,

m) tereny górnicze, oznaczone na rysunku planu symbolemTG,

n) stanowiska archeologiczne,  oznaczone na rysunku planu symbolemKA,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5) zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym: obszar rezerwy terenu pod budowę zbiornika retencyjnego, obszar gruntów zmeliorowanych,

7) granice obszarów wymagających rekultywacji,

8) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,

9) zasady  modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

11) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

13) określenie stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem  planu.

2. Tereny, o których mowa w § 4 pkt 1 mogą być w całości wykorzystane zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem, lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach niniejszej uchwały,

3. Ustalenia planu nie obejmują:

1) granic i sposobu zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. W obrębie obszaru objętego planem nie występują wyżej wymienione tereny podlegające ochronie.

2) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

3) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy. Rehabilitacja  zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej w złym stanie technicznym będzie prowadzona indywidualnie poprzez remonty i wymianę kubatury zamortyzowanych budynków.

§ 5. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie –należy przez to rozumieć przepisy planu, o którym mowa w § 1,

2) uchwale –należy rozumieć przez to niniejszą uchwałę Rady Gminy, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) rysunku planu –należy rozumieć przez to rysunek planu w skali 1: 2 000, stanowiący  integralną  część  planu jako załącznik nr 1 niniejszej uchwały,

4) terenie –należy  przez  to  rozumieć  teren o określonym    przeznaczeniu  wyznaczony  na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolami  identyfikacyjnymi,

5) obszarze –należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu granicami, nie będącymi liniami rozgraniczającymi, który może obejmować kilka terenów o różnym przeznaczeniu (np. obszar gruntów zmeliorowanych, itp.),

6) przeznaczeniu podstawowym –należy rozumieć przez to ustalony w planie sposób użytkowania terenu w obrębie  obszaru  wyznaczonego  liniami  rozgraniczającymi, który  powinien  przeważać  na  danym  terenie i któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania, określone jako dopuszczalne,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym– należy rozumieć przez to ustalony w planie sposób użytkowania terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w niniejszej uchwale,

8) infrastrukturze technicznej– należy przez to rozumieć naziemne i podziemne obiekty, urządzenia i sieci uzbrojenia technicznego terenu w zakresie elektroenergetyki, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w gaz, odprowadzania i oczyszczania ścieków, wywozu odpadów stałych oraz telekomunikacji,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy– należy przez to rozumieć linię określoną w planie, ograniczającą fragment terenu, poza którym nie dopuszcza się wznoszenia budynków oraz nadziemnych budowli i obiektów budowlanych. Ograniczenie to nie dotyczy przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących, a także takich elementów budynków jak: balkony, okapy, wykusze oraz schody, podesty lub pochylnie dla niepełnosprawnych.

10) linii ogrodzeń trwałych –należy przez to rozumieć docelową po rozbudowie i modernizacji zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych – linię rozgraniczającą dróg publicznych, na której należy usytuować trwałe ogrodzenie frontowe,

11) powierzchni zabudowy- należy przez to rozumieć łączną powierzchnię zabudowy wszystkich  obiektów kubaturowych,  istniejących i projektowanych  na działce budowlanej, jej części bądź terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, wyrażoną w % ogólnej powierzchni,

12) powierzchni biologicznie czynnej– należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację , o powierzchni nie mniejszej niż 10m2, wyrażoną w % ogólnej powierzchni działki budowlanej, jej części lub terenu ograniczonego liniami rozgraniczającymi,

13) nakazie, zakazie lub wykluczeniu –należy przez to rozumieć ustalenie planu o charakterze obligatoryjnym, bez możliwości zastosowania innego rozwiązania,

14) dopuszczeniu –należy przez to rozumieć możliwość odstępstw od ustaleń podstawowych w określonym zakresie, uzasadnionych np.: warunkami projektowania, warunkami ekonomicznymi, doraźnymi potrzebami itp.,

15) terenach zabudowy mieszkaniowej mieszanej –należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do lokalizacji zabudowy jednorodzinnej,  zabudowy o charakterze zabudowy zagrodowej, zabudowy rekreacji indywidualnej, usługowej i drobnej wytwórczości, na warunkach ustalonych w planie,

16) zabudowie usługowej– należy przez to rozumieć zabudowę służącą do prowadzenia czynności usługowych świadczonych na rzecz jednostek gospodarki narodowej i ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej, nie związanych z procesami produkcyjnymi –  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2008r. ws Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293),

17) drobnej wytwórczości– należy przez to rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmującą podmioty gospodarcze zatrudniające niewielką liczbę pracowników (od firm jednoosobowych do zatrudniających 1-5 osób) i wytwarzających dobra lub usługi na niewielką skalę.

18) dostępie do drogi  publicznej –należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej,

19) dojazdach nie wydzielonych– należy przez to rozumieć nie wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi istniejące i konieczne do wykonania wewnętrzne drogi dojazdowe, które są i będą niezbędne dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być korygowany i ustalany na etapie projektowania inwestycji, w tym projektów podziału terenu na działki budowlane.

20) zieleni urządzonej -należy przez to rozumieć zakomponowaną zieleń w sąsiedztwie obiektów usługowych i użyteczności publicznej, a także budynków mieszkalnych,

21) zieleni izolacyjnej– należy przez to rozumieć zespoły roślinności, których celem jest zapobieganie przenikania do środowiska hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza a także mające na celu zmniejszenie ich natężenia,

2. Pozostałe określenia użyte w niniejszej uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami umieszczonymi w przepisach szczególnych.

3. Ustalenia planu należy odnosić do przepisów prawa obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

Rozdział 2.
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 6. 1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) forma i gabaryty nowoprojektowanych, rozbudowywanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki winny być kształtowane w nawiązaniu do cech krajobrazu lokalnego w celu:

a) harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, uwzględniającego ich położenie oraz ekspozycję widokową,

b) wzbogacenia walorów estetycznych lokalnego krajobrazu.

2) lokalizacja budynków mieszkalnych lub usługowych we frontowej części działki, budynków gospodarczych w głębi  działki,

3) w obrębie przestrzeni publicznych określonych w rozdziale V wprowadza się zakaz umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

4) od strony drogi publicznej lub placu ustala się nakaz realizacji zieleni urządzonej na działkach zabudowy mieszkaniowej i na działkach zabudowy usługowej i produkcyjnej. Dopuszcza się realizację zieleni jako towarzyszącej budynkom lub miejscom postojowym.

5) w terenach zabudowy produkcyjno-usługowej oraz zabudowy produkcyjnej i powierzchniowej eksploatacji od strony sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej lub obiektów użyteczności publicznej ustala się nakaz realizacji zieleni izolacyjnej.  Pas zieleni izolacyjnej powinien  ograniczać rozprzestrzenianie się uciążliwości takich jak hałas, wibracje, pyły, drażniące wonie lub światło o dużym natężeniu do granic nieruchomości na której jest prowadzona. W razie potrzeby pas zieleni może być uzupełniony ogrodzeniem pełnym, zlokalizowanym zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Szczegółowe zapisy w ustaleniach dla poszczególnych terenów.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki  zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) rozmieszczenie budynków i urządzeń na działce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, dopuszcza się realizację zabudowy przy granicy działki lub w odległości od 1,5m do 3,0m pod warunkiem nie naruszania interesów osób trzecich i innych obowiązujących przepisów dot. sytuowania budynków na działce,

2) dla budynków mieszkalnych w terenach MM, R i ZN – projektowanych i podlegających przebudowie lub rozbudowie - ustala się, jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej:

a) wysokość zabudowy - maksymalnie 2 kondygnacje naziemne,  do 10,0m w kalenicy,  poziom parteru maksymalnie 1,20m nad poziomem terenu,

3) dla budynków gospodarczych i garaży związanych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną  ustala się:

a) wysokość zabudowy – 1 kondygnacja naziemna, maksymalnie do 6,0m w kalenicy,

4) dla budynków pozostałych na terenach MM, U, P,U, P,PE, R i ZN (usługowych, produkcyjnych, związanych z produkcją rolniczą  itp.) oraz budowli ustala się, jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej:

a) wysokość zabudowy - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, do 12,0m w kalenicy,

b) wysokość zabudowy budowli – maksymalnie 12,0m.

5) dla wszystkich budynków projektowanych i podlegających przebudowie lub  rozbudowie  ustala się:

a) dla nowych realizacji w obrębie jednej działki budowlanej  wymagane jednolite wykończenie elewacji i pokrycia dachów budynków.

c) geometria dachów:

- układ kalenicy równoległy lub prostopadły do granicy działki,

- kąt nachylenia połaci -  do 45o,

d) wysokość gzymsów, attyk i kalenic budynków uzupełniających zespoły istniejące powinna nawiązywać  do obiektów sąsiadujących z tolerancją 20%,

3. Dla nowo realizowanych i modernizowanych ogrodzeń trwałych we frontowej granicy działki ustala się:

1) realizację ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg,

2) realizacja ogrodzeń dla terenów przyległych do drogi powiatowej i drogi gminnej w określonej na rysunku planu i w ustaleniach rozdziału VII  linii ogrodzeń trwałych.

Rozdział 3.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

1) obejmuje się ochroną powierzchnię wodną, meandrowe ukształtowanie koryta oraz zieleń doliny rzeki Pankówki, wraz z warunkami siedliskowymi, oznaczoną na rysunku planu symbolem ZN, stanowiącą lokalny korytarz ekologiczny.

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej mieszanej MM obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji kwalifikowanych do przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

3) uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granicy nieruchomości, do której użytkownik posiada tytuł prawny,

4) równomierny poziom dźwięku przenikającego do środowiska na granicy terenu inwestycji nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami.

5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej mieszanej MM obowiązują zasady ochrony przed hałasem jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6) nakazuje się ochronę systemu rowów melioracyjnych  przed zabudową i przekształceniem, wprowadzając zakaz grodzenia i zabudowy w odległości mniejszej niż 5m. od linii brzegowej,

7) realizacja zabudowy na terenach zmeliorowanych, dopuszczonych w planie do zabudowy, pod warunkiem przebudowy sieci drenarskiej zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy systemów melioracyjnych,

8) w celu ochrony gleb obowiązuje podczas robót budowlanych nakaz zdjęcia warstwy próchnicznej gleby i jej przywrócenia na terenach niezabudowanych lub poddawanych rekultywacji,

9) obowiązuje nakaz zachowania istniejących zespołów zieleni łęgowej i śródpolnej oraz ograniczania wycinki drzew na terenach zainwestowanych do ilości niezbędnej dla lokalizacji nowych obiektów,

10) na terenach zalesień należy stosować gatunki rodzime, zgodne z warunkami siedliskowymi,

11) dla inwestycji realizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych obowiązuje nakaz realizacji inwestycji zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,

12) odpady niebezpieczne powinny być odbierane przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia, zgodnie z przepisami szczególnymi,

13) wprowadza się nakaz zachowania normatywnych odległości projektowanej zabudowy od istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia.


Rozdział 4.
ZASADY  OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 8. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorskąstanowiska archeologiczne, znajdujące się w ewidencji służby ochrony zabytków w wykazie Archeologiczne Zdjęcie Polski, oznaczone  na rysunku planu symbolemKA nr 84-44/37, 38 i 67.

Rozdział 5.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI  PUBLICZNYCH

§  9.

1. Do terenów przestrzeni publicznych zalicza się:

- teren drogi powiatowej klasy Z,

- teren drogi gminnej klasy L.

2. W obrębie przestrzeni publicznych wprowadza się nakaz stosowania spójnych, indywidualnych rozwiązań projektowych w celu wzbogacania walorów lokalnego krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji przestrzennej terenów zielonych, małej architektury i placów publicznych.

3. W obrębie przestrzeni publicznych obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

Rozdział 6.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA  TERENÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

§ 10. Dla terenówudokumentowanych złóż surowców mineralnych -surowców ilastych: Kostrzyna, Kostrzyna 2, Kotary, Kotary 2, oznaczonych  na rysunku planu symbolemUZS -ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych lub trwałego zainwestowania terenu uniemożliwiającego późniejsze otwarcie i użytkowanie złoża.

§ 11. Dla terenówobszarów górniczych,  oznaczonych  na rysunku planu symbolemOGustala się:

Przeznaczenie podstawowe

obszary górnicze ustanowione dla złóż surowców ilastych Kostrzyna, Kostrzyna 2, Kotary, Kotary 2

Wyklucza się

lokalizację obiektów kubaturowych lub trwałego zainwestowania  terenu uniemożliwiającego późniejsze użytkowanie złoża

Zasady i warunki zagospodarowania terenu

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów P,PE  określonymi na podstawie projektu zagospodarowania złoża..

§ 12. Dla terenówgórniczych, oznaczonych   na rysunku planu symbolemTGustala się:

Przeznaczenie podstawowe

tereny górnicze ustanowione dla złóż  Kostrzyna, Kostrzyna 2, Kotary, Kotary 2

Wyklucza się

realizację obiektów kubaturowych lub trwałego zainwestowania terenu uniemożliwiającego późniejsze użytkowanie złoża

Zasady i warunki zagospodarowania terenu

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów P,PE  określonymi na podstawie projektu zagospodarowania złoża.

§ 13. Obszar objęty planem w całości położony jest w zasięguGłównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 325.

W związku z tym obowiązują następujące ograniczenia:

- zakaz chowu zwierząt w systemie bezściółkowym,

- zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych i przemysłowych do wód lub do ziemi,

- zakaz rolniczego wykorzystania ścieków,

- zakaz składowania odpadów komunalnych i produkcyjnych,

- zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 14. Wyznacza sięobszar rezerwy terenu pod budowę zbiornika retencyjnego na rzece Pankówce, zaznaczony na rysunku planu. W obszarze tym obowiązuje:

- zakaz zabudowy,

- zakaz zalesiania terenu.

Rozdział 7.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 15. Powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym tworzą:

1) droga powiatowa zbiorcza DP-S 2032 relacji Panki – Przystajń, oznaczona na rysunku symbolemKD-DP (Z),

2) droga gminna lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolemKD-DG (L).

§ 16. Dla terenudrogi powiatowej zbiorczej, oznaczonego  na rysunku planu symbolemKD-DP (Z)ustala się:

Przeznaczenie podstawowe

teren istniejącej drogi powiatowej – zbiorczej

Przeznaczenie dopuszczalne

urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
miejsca parkingowe,
ciągi piesze i rowerowe,
pasy zieleni izolacyjnej,

Wyklucza się

lokalizację obiektów kubaturowych.

Zasady i warunki zagospodarowania terenu

utrzymuje się istniejące  linie rozgraniczające szerokości 12-15,0m w liniach własności,
linia ogrodzeń trwałych  7,5m od osi drogi,
nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0m od osi drogi.
przebudowa  dróg  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 marca 1885r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115) oraz rozporządzeniu Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430).

§ 17. Dla terenudrogi gminnej lokalnej, oznaczonego  na rysunku planu symbolemKD-DG (L)ustala się:

Przeznaczenie podstawowe

teren istniejącej drogi gminnej – lokalnej

Przeznaczenie dopuszczalne

urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
ciągi piesze i rowerowe,
miejsca parkingowe,
pasy zieleni izolacyjnej.

Wyklucza się

lokalizację obiektów kubaturowych.

Zasady i warunki zagospodarowania terenu

utrzymuje się  linie rozgraniczające szer. 11-12,0m według istniejącego stanu własności,
linia ogrodzeń trwałych 6,0m od osi drogi,
nieprzekraczalna linia zabudowy  12,5m od osi drogi,
przebudowa  dróg  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o drogach publicznych oraz rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

§ 18. 1. Parametry techniczne dróg winny spełniać wymagania zgodne z ustawą o drogach publicznych oraz z obowiązującymi przepisami określającymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Układ komunikacyjny może zostać uzupełniony o odcinek dróg wewnętrznych – zapewniających prawidłową obsługę komunikacyjną poszczególnych obszarów; szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny zostać dostosowane do potrzeb i nie powinny być mniejsze niż określone w przepisach dotyczących dróg pożarowych.

3. W sytuacjach kiedy niezbędne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia dróg zapewniających wewnętrzną obsługę komunikacyjną, zmiany te nie mogą naruszać linii rozgraniczających określonych na rysunku planu.

§ 19. Drogi bez przejazdu winny być zakończone placem manewrowym, umożliwiającym nawracanie samochodów ciężarowych (służb komunalnych, straży pożarnej).

§ 20. 1. Ustala się nakaz realizacji potrzeb parkingowych dla istniejących i projektowanych obiektów na terenie własnym inwestora w ilości 100% potrzeb.

2. Ustala się następujące standardy wyposażenia terenów objętych planem w miejsca postojowe dla samochodów.

1) 1m.p./1 mieszkanie,

2) 2m.p./1 działkę budowlaną,

3) 4m.p./100m2powierzchni użytkowej usług,

4) 25m.p./100 zatrudnionych w produkcji na 1 zmianę.

Rozdział 8.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 21. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

1) prowadzenia projektowanych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg bądź w sąsiadującym z drogą pasie terenów przyległych, lub w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wyznaczonych w planie,

2) w przypadku konieczności zmiany przebiegu istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ograniczających podstawowe przeznaczenie terenów wyznaczonych w planie, dopuszcza się korektę bądź zmianę przebiegu sieci.

2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w urządzenia  infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych w bilansach zapotrzebowania na wodę oraz realizacji sieci, należy uwzględnić potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

b) dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wody i studni na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

2) odprowadzenia ścieków i wód opadowych:

a) odprowadzenie ścieków przemysłowych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001r.  Prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1225, z późn. zm.),

b) do czasu realizacji lokalnej kanalizacji sanitarnej  nakazuje się stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników do czasowego gromadzenia ścieków bytowych, z obowiązkowym ich wywozem do oczyszczalni ścieków; nie dopuszcza się stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) po zrealizowaniu lokalnej kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzania ścieków gospodarczo-bytowych do kanalizacji;

d) odprowadzenie wód opadowych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, po uprzednim oczyszczeniu w stopniu i zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi. Dla dróg kategorii zbiorczych, lokalnych i niższych oraz parkingów o powierzchni mniejszej niż 0,1ha dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do wód lub ziemi bez oczyszczania.

e) w obrębie terenów mieszkaniowych (MM) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny nieutwardzony teren, pod warunkiem zabezpieczenia czystości wód odbiorników, lub zatrzymanie i wykorzystanie w granicach terenu.

3) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń, W przypadku konieczności realizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV, uściślenie ich lokalizacji – w obrębie przedmiotowego terenu – nastąpi w rozwiązaniach technicznych;

4) przy realizacji zabudowy, należy uwzględnić normatywne odległości od linii elektroenergetycznych;

5) zaopatrzenie w gaz:

a) zaopatrzenie w gaz przewodowy poprzez budowę sieci średnioprężnej,

b) przewiduje się docelowo dostarczenie gazu przewodowego do wszystkich działek budowlanych, dla których będą spełnione techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia,

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło wprowadza się wymóg stosowania do celów grzewczych ekologicznych nośników energii w tym gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej, lub urządzeń do ekologicznych  technologii spalania,

7) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną stosownie do potrzeb z dopuszczeniem wszystkich operatorów sieci,

8) usuwanie odpadów:

a) ustala się obowiązek urządzenia na każdej działce miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, zgodnie z obowiązującym programem gminnym,

b) wywóz odpadów komunalnych na urządzone składowisko odpadów komunalnych,

c) w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych wprowadza się obowiązek ich selektywnego gromadzenia i przekazywanie jednostkom prowadzącym ich utylizację.

Rozdział 9.
PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 22. Dla terenuzabudowy mieszkaniowej mieszanej, oznaczonego na rysunku planu symbolem1-9MMustala się:

Przeznaczenie podstawowe

zabudowa mieszkaniowa mieszana (zabudowa jednorodzinna, zabudowa o charakterze zabudowy zagrodowej, zabudowa rekreacji indywidualnej, usługowa, drobnej wytwórczości)

Przeznaczenie dopuszczalne

zabudowa gospodarcza i garażowa,
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Wyklucza się

lokalizację handlu hurtowego,  obiektów   produkcyjnych, stacji paliw,
lokalizację  obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,
składowanie na terenie działki surowców, odpadów,  paliw.

Zasady i warunki zagospodarowania terenu

lokalizacja budynków gospodarczych  pod warunkiem utrzymania we   frontowej części działki rezerwy terenowej umożliwiającej lokalizacje budynku   mieszkalnego,
zachowanie istniejącej i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej   jednorodzinnej i zagrodowej z możliwością jej przebudowy, rozbudowy,  wymiany kubatury bądź zmiany sposobu użytkowania,
obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,
zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem  VII niniejszej uchwały,
powierzchnia zabudowy – maksimum 50%,
powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,
forma i gabaryty obiektów oraz ich   usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały,
dla obiektów inwentarskich ustala się ograniczenie wielkości hodowli do maks. 20 DJP.

§ 23. Dla terenuzabudowy usługowej, oznaczonego  na rysunku planu symbolemUustala się:

Przeznaczenie podstawowe

zabudowa usługowa,

Przeznaczenie dopuszczalne

obiekty użyteczności publicznej,
mieszkalnictwo zbiorowe (hotele, motele),
obiekty  administracyjne związane z obsługą funkcji podstawowej,
zieleń urządzona,
urządzenia sportu i rekreacji,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,

Wyklucza się

lokalizację obiektów produkcyjnych,
lokalizację obiektów o charakterze tymczasowym nie będących  zapleczem budowy,
składowanie na terenie działki surowców, odpadów,  paliw.

Zasady i warunki zagospodarowania terenu

utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów usługowych z możliwością zmiany funkcji zgodnie z przeznaczeniem terenu,
obsługa komunikacyjna terenu z istniejących dróg,
zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem   VII niniejszej uchwały,
powierzchnia zabudowy – maksimum 50%,
powierzchnia biologicznie czynna – min.  30%,
forma i gabaryty obiektów oraz ich   usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały.

§ 24. Dla terenuzabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem1-2P,Uustala się:

Przeznaczenie podstawowe

zabudowa produkcyjno-usługowa,

Przeznaczenie dopuszczalne

obiekty administracyjne związane z obsługą funkcji podstawowej,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,
zieleń urządzona i izolacyjna,

Wyklucza się

budowę i użytkowanie obiektów o wyłącznej funkcji mieszkaniowej,
lokalizację  obiektów o charakterze tymczasowym nie będących   zapleczem budowy,

Zasady i warunki zagospodarowania terenu

obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,
zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem   VII niniejszej uchwały,
powierzchnia zabudowy – maksimum 70%,
powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki,
forma i gabaryty obiektów oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały,
od strony zabudowy mieszkaniowej wymagana realizacja pasa zieleni izolacyjnej szerokości minimum 3m. Należy stosować gatunki drzew i krzewów zimozielonych rodzimego pochodzenia, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań siedliskowych.

§ 25. Dla terenuzabudowy produkcyjnej i powierzchniowej eksploatacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem1-4P,PEustala się:

Przeznaczenie podstawowe

zabudowa  produkcyjna i zabudowa związana z powierzchniową eksploatacją,
działalność w zakresie górnictwa i kopalnictwa minerałów.

Przeznaczenie dopuszczalne

zabudowa usługowa,
parkingi i garaże,
zieleń izolacyjna,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,

Wyklucza się

składowanie na terenie działki odpadów komunalnych, paliw,

Zasady i warunki zagospodarowania terenu

zagospodarowanie, eksploatacja surowca oraz zabezpieczenie terenu na składowanie nakładu w granicy terenu górniczego objętego obszarem opracowania zgodnie z projektem   zagospodarowania złoża,
sposób eksploatacji złoża – w tym właściwe wyprofilowania skarp – którego   skutki nie będą wykraczały poza granice wskazanego terenu, w pełni respektujący i właściwie zabezpieczający prawa własności terenów sąsiednich,
w trakcie eksploatacji złoża, stosować profilaktykę górniczą zapewniającą   maksymalną ochronę powierzchni terenu,
wykorzystać w całości zwałowany nakład gleby do rekultywacji wyrobiska   poeksploatacyjnego i złagodzenia jego skarp do nachylenia określonego w projekcie zagospodarowania złoża,
zabezpieczyć wyrobisko przed przenikaniem substancji ropopochodnych   pochodzących od używanego do pracy sprzętu,
od strony zabudowy mieszkaniowej wymagana realizacja pasa zieleni izolacyjnej szerokości minimum 3m. Należy  stosować gatunki drzew i krzewów zimozielonych rodzimego pochodzenia, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań siedliskowych.
powierzchnia zabudowy – maksimum 50%,
powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki,
forma i gabaryty obiektów oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały,
na terenach, na których zostanie zakończona eksploatacja, należy podjąć  sukcesywne działania zmierzające do rekultywacji w kierunku wodnym lub rolnym,  która jest docelowym kierunkiem zagospodarowania terenu po zakończeniu   eksploatacji,
dopuszcza się gospodarcze wykorzystanie powstałych w wyniku działalności   eksploatacyjnej placów i dróg wewnętrznych.


§ 26. Dla terenulasów, oznaczonego na rysunku planu symbolemZLustala się:

Przeznaczenie podstawowe

lasy na gruntach leśnych.

Przeznaczenie dopuszczalne

urządzenia i obiekty towarzyszące funkcji podstawowej, przewidziane w ustawie o lasach,
dojazdy nie wydzielone,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Wyklucza się

lokalizację zabudowy nie związanej z obsługą funkcji podstawowej,
nieuzasadnioną likwidacji drzewostanu,

Zasady i warunki zagospodarowania terenu

zasady zagospodarowania w oparciu o plan urządzania lasu, oraz ustalenia   przepisów ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 1991r. nr 101, poz. 444 z późn. zm.),
zalesienia wyłącznie w oparciu o gatunki rodzime,
pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu.

§ 27. Dla terenuzalesień,oznaczonego  na rysunku planu symbolem1-2ZLIustala się:

Przeznaczenie podstawowe

zalesienia na gruntach rolnych

Przeznaczenie dopuszczalne

urządzenia infrastruktury technicznej i obiekty służące  gospodarce leśnej,

Wyklucza się

lokalizację zabudowy niezwiązanej z gospodarką leśną,

Zasady i warunki zagospodarowania terenu

zasady zagospodarowania zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z przepisów ustawy o lasach,
realizacja zalesień przy stosowaniu gatunków rodzimego pochodzenia z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań siedliskowych,

§ 28. Dla terenurolniczego, oznaczonego na rysunku planu symbolem1-6Rustala się:

Przeznaczenie podstawowe

pola uprawne, łąki i pastwiska, sady i ogrody, wody powierzchniowe,

Przeznaczenie dopuszczalne

zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych,
rozbudowa, budowa i wymiana kubatury zabudowy zagrodowej w ramach istniejących działek siedliskowych,
budynki i urządzenia służące  produkcji rolniczej,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
drogi dojazdowe i wewnętrzne – dojazdy do pól i istniejącej zabudowy zagrodowej,
zieleń śródpolna.

Wyklucza się

zabudowę nie związaną z produkcją rolniczą i obsługą infrastruktury   technicznej.

Zasady i warunki zagospodarowania terenu

powierzchnia zabudowy - maksimum 50%, powierzchnia  biologicznie czynna 30%,
zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem   VII niniejszej uchwały,
forma i gabaryty obiektów zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały,
obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg.


§ 29. Dla terenuwód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonego na rysunku planu symbolemWSustala się:

Przeznaczenie podstawowe

wody powierzchniowe  –  rzeka Pankówka,

Przeznaczenie dopuszczalne

obiekty mostowe dla przeprowadzenia samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo - rowerowego,

Zasady i warunki zagospodarowania terenu

nakazuje się zachowanie koryta rzeki i zbiorników w obecnym użytkowaniu i stanie naturalnym,
lokalizacja obiektów mostowych na warunkach określonych w przepisach   szczególnych.

§ 30. Dla terenuzieleni chronionejdoliny rzeki Pankówki, oznaczonego na rysunku symbolem1-5ZNustala się:

Przeznaczenie podstawowe

dolina rzeki Pankówki z zielenią i ukształtowaniem terenu

Przeznaczenie dopuszczalne

ciągi piesze, ścieżki zdrowia, o nawierzchni ziemnej lub ulepszonej kruszywem naturalnym,
obiekty małej architektury nietrwale związane z gruntem, przeznaczone dla ogólnodostępnej rekreacji i sportu,
trasy rowerowe,
zbiorniki małej retencji,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w przypadku braku innej możliwości lokalizacji,   pod warunkiem zachowania kryteriów ekologicznych oraz wykazania   ekonomicznej opłacalności planowanej trasy lub lokalizacji,

Wyklucza się

realizację nowych obiektów kubaturowych,
likwidację zadrzewień tworzących zwarte grupy i pojedyńczych drzew o dużej  wartości przyrodniczej,
grodzenie terenu,
regulację rzeki.

Zasady i warunki zagospodarowania terenu

nakaz utrzymania naturalnego meandrowego przebiegu rzeki oraz   towarzyszącej  jej  zieleni,
zachowanie naturalnego ukształtowania terenu,
utrzymuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem jej rozbudowy, przebudowy i wymiany kubatury w ramach istniejącego siedliska przy zachowaniu następujących warunków:
powierzchnia zabudowy - maksimum 50%, powierzchnia  biologicznie czynna 30%,
zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem   VII niniejszej uchwały,
forma i gabaryty obiektów zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały.


Rozdział 10.
WARUNKI I ZASADY  SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM

§ 31. W obrębie terenu objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości.

§ 32. 1. W przypadku wystąpienia procedury scalania i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ustala się następujące  warunki:

1) podział terenu na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz sieci i urządzeń uzbrojenia terenu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi i ustaleniami planu,

2) kształt i powierzchnia projektowanych działek winna umożliwić ich zabudowę i zagospodarowanie zgodne z projektowanym przeznaczeniem terenu przy zachowaniu przepisów szczególnych i ustaleń planu,

3) w sytuacji kiedy niezbędne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia dróg zapewniających wewnętrzną obsługę komunikacyjną, zmiany te nie mogą naruszać linii rozgraniczających określonych na rysunku planu,

4) granice projektowanych działek powinny być prostopadłe do osi pasa drogowego lub równoległe do jednej z granic pierwotnych.

§ 33. 1. Ustala się następujące parametry działek wydzielanych w wyniku procedury scalania i podziału:

1) w terenach MM:

a) Minimalne szerokości frontów  działek:

- dla zabudowy bliźniaczej 14,0m., w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym braku innej możliwości realizacji budynku dopuszcza się zmniejszenie szerokości do 12,0m,

- dla zabudowy wolno stojącej 24,0m. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym braku innej możliwości realizacji budynku dopuszcza się zmniejszenie szerokości do 20,0m,

b) Minimalne powierzchnie projektowanych działek:

- dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej - 600m2,

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej - 1000m2,

- dla zabudowy o charakterze zabudowy zagrodowej - 2000m2,

2) w terenach U,  P,U, P,PE:

a) Minimalne szerokości frontów działek; 14m,

b) Minimalne powierzchnie działek: 1000m2.

Rozdział 11.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO   ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 34. Ogrodzenia i obiekty istniejące w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ulic, o których mowa w rozdziale VII, pozostawia się do czasu modernizacji ulicy jako użytkowanie tymczasowe, bez prawa rozbudowy.

§ 35. 1. Obiekty istniejące niezgodne z przeznaczeniem terenu określonym w planie, pozostawia do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem jako użytkowanie tymczasowe, bez prawa rozbudowy z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy budynków gospodarczych zlokalizowanych bez wymaganych zezwoleń.


Rozdział 12.
OKREŚLENIE STAWKI PROCENTOWEJ SŁUŻĄCEJ NALICZENIU JEDNORAZOWEJ OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZANEJ Z UCHWALENIEM  PLANU

§ 36. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służąca do naliczania jednorazowej opłaty przez Wójta Gminy, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, w wysokości  20%.

Rozdział 13.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 37. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 29.223.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 15 maja 2013 r.

Załącznik graficzny

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29.223.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 15 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie zgodności planu miejscowego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary z ustaleniami " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki"

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647), Rada Gminy Panki stwierdza,  że przedstawiony do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary  jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki”, przyjętego uchwałą  nr VI/34/11 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 29.223.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 15 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu miejscowego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary

§ 1. Rada Gminy Panki,  zgodnie z art.20 ust.1 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r.  poz. 647), po zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary, postanawia o ich nieuwzględnieniu.

§ 2. Integralna częścią niniejszego rozstrzygnięcia jest lista nieuwzględnionych uwag.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek


LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PANKI DLA MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYNA I KOTARY

(wyłożenia w terminie 28.11.2011r. – 27.12.2011r, 16.03.2012r. – 16.04.2012r. oraz 08.02.2013r. – 08.03.2013r.)


Lp


Data wpływu uwagi


Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi


Treść uwagi (treść w skrócie, oryginał uwagi znajduje się w dokumentacji prac planistycznych)


Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga


Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie  Wójta Gminy Panki w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie  Rady Gminy Panki w sprawie rozpatrzenia uwagiUzasadnienie rozstrzygnięcia

Uwaga uwzględ-niona

Uwaga nieuwzglę-dniona

Uwaga uwzględ-niona

Uwaga nieuwzglę-dniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

19.03.2013r
(III wyłożenie)

Piotr Mrozek, xxx, Kostrzyna

Wyznaczenie w planie dojazdu do działek nr ew.149/1 i 149/3.

Dz. nr ew.149/1 i 149/3,  dz. nr ew.180/1

1 MM – zabudowa mieszkaniowa mieszana

nieuwzględniona

nieuwzględniona

Uregulowanie sprawy dojazdu do działek od drogi położonej w gminie Krzepice wymagałoby wykupienia części terenu na poprawny dojazd od strony tej gminy. Szukano projektowo możliwości rozwiązania problemu na terenie gminy Panki na dz. 180/1.  Rozwiązanie byłoby jednak ułomne, a ponadto właściciel nie zgodził się na przekazanie części działki.
Dojazd do działek 149/1 i 149/3  jest możliwy jak do tej pory istniejącą drogą polną (dz. nr 198).


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 29.223.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 15 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zapisanych w planie miejscowym gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary  inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§ 1. Na podstawie art.20, ust.1 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647), Rada Gminy Panki stwierdza,  że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »