| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Popów; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Popów prowadzenia zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 w miejscowości Dębie - etap II"

w sprawie   powierzenia Gminie Popów prowadzenia zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 w   miejscowości Dębie – etap II"  

Na podstawie art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz.U. z   2013 r. poz. 260)    

pomiędzy :    

 

Województwem Śląskim     , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia   46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w   osobach:    

Aleksandry Gajewskiej    

Wicemarszałka Województwa Śląskiego    

Stanisława Dąbrowy    

Członka Zarządu Województwa Śląskiego    

a    

Gminą Popów,     z siedzibą w   Popowie przy ul. Częstochowskiej 6   reprezentowaną przez Wójta Gminy Bolesława Świtałę  

zostaje zawarte porozumienie o   następującej treści:  
 

§   1.  

1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Popów prowadzenia zadania p.n.:   „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 w   miejscowości Dębie – etap II".        

2.   Województwo Śląskie powierza Gminie Popów pełnienie funkcji inwestora, w   rozumieniu art. 20 pkt 3   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych, w   zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w   ust. 1. Gmina Popów ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.    

3.   Zakres rzeczowy określonego w   ust. 1   zadania obejmuje: budowę ciągu pieszo - rowerowego    

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 odcinek od km 7+105,10 do km 7+318 w   miejscowości Dębie.    

4.   Gmina Popów posiada decyzję nr 54/09/C pozwolenie na budowę (IF/Vc/7111/2/29/09) z   dnia 31 grudnia 2009 r. wydaną przez Wojewodę Śląskiego   .    

5.   Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w   ust. 1   rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, dokonywanego w   trybie określonym w   § 5   ust. 5   niniejszego porozumienia na 20 grudnia 2013   r.    

§   2.  

1.   Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koszt aktualizacji organizacji ruchu i   wynosi 620.000 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy złotych).    

2.   Gmina Popów uczestniczy w   kosztach realizacji zadania w   wysokości 40 % kosztu określonego w   ust. 1.    

3.   Gmina Popów posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.    

4.   Województwo Śląskie uczestniczy w   kosztach realizacji zadania w   wysokości 60 % kosztu określonego w   ust.1.    

5.   Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.    

6.   Jeżeli w   wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z   najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o   której mowa w   ust. 1   strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania, w   tym podział zwiększonych kosztów realizacji. Nie dopuszcza się zawarcia przez Gminę Popów umowy z   wykonawcą bez uzyskania zgody Zarządu Województwa Śląskiego. W   przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwotę przekraczającą szacunkowy koszt zadania określony w   ust. 1   w   całości zobowiązana będzie sfinansować Gmina Popów.    

7.   Kwota udziału finansowego Gminy Popów i   kwota udziału finansowego Województwa Śląskiego w   kosztach realizacji zadania zostaną określone po zawarciu umowy/ów z   wybranym/i wykonawcą/ami w   aneksie do niniejszego porozumienia z   zachowaniem udziałów procentowych wskazanych w   ust. 2   i ust. 4.    

8.   Gmina Popów udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w   wysokości rzeczywistego udziału Gminy w   kosztach zadania ustalonego w   aneksie, o   którym mowa w   ust. 7, w   formie dotacji celowej, której zasady przekazania i   rozliczania określi odrębna umowa.    

9.   Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Popów otrzyma dotację celową w   kwocie wynikającej z   poniesionych i   udokumentowanych kosztów.    

10.   Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę Popów po dacie zawarcia porozumienia.    

§   3.  

1.   Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Popów środki finansowe dotacji celowej określonej w   § 2   ust. 9   na pisemny wniosek Wójta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w   terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.    

2.   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 1   należy dołączyć potwierdzone za zgodność z   oryginałem kopie: protokołu końcowego odbioru wykonanych robót dokonanego z   udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach oraz rachunków i   faktur.    

3.   Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.    

4.   W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy robót kary te podlegają zwrotowi na wskazany przez Województwo Śląskie rachunek bankowy  w   części równej udziałowi Województwa Śląskiego w   kosztach realizacji, o   którym mowa w   § 2   ust. 4   wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.    

§   4.  

1.   Wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z   wykonawcą/ami dokona Gmina Popów zgodnie z   przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.    

2.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w   części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z   Zarządem Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.    

3.   Gmina Popów niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach o   zawarciu umowy/ów z   wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z   oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O   ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Popów przekaże potwierdzoną za zgodność z   oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu, z   zastrzeżeniem ust. 5.    

4.   Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o   którym mowa w   § 2   ust. 7   określający wielkości środków finansowych Gminy Popów oraz Województwa Śląskiego w   realizacji zadania z   zachowaniem udziałów ustalonych w   § 2   ust. 2   i 4   z zaokrągleniem do pełnych złotych.    

5.   Wszelkie koszty robót dodatkowych lub nieprzewidzianych nie wchodzących w   zakres określony w   umowie z   wykonawcą podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia i   wymagają zawarcia aneksu ustalającego udziały finansowe stron w   tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Gminy Popów oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.    

6.   Gmina Popów w   terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego i   do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w   Katowicach harmonogram realizacji zadania według wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego.    

7.   Gmina Popów będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z   ww. harmonogramem i   przedstawiać Wydziałowi Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego raport z   realizacji zadania do 10- tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni aż do zakończenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu przez dwa kolejne miesiące może stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia.    

8.   Gmina Popów będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego informacje o   zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu zadania wraz z   propozycją działań   zaradczych     oraz     skorygowanym, aktualnym harmonogramem     realizacji     zadania z   zachowaniem     terminu     określonego w   § 1   ust.   5.    

§   5.  

1.   Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z   niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i   gospodarności.    

2.   Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o   którym mowa w   § 1   ust. 3   oraz jego kontrolowania Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.    

3.   Gmina Popów powiadomi pisemnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach o   terminach rozpoczęcia i   zakończenia robót budowlanych.    

4.   Gmina Popów ustali z   Zarządem Dróg Wojewódzkich w   Katowicach termin odbioru końcowego zadania.    

5.   Odbiór zadania winien być dokonywany przez Gminę Popów z   udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach w   terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w   dniu wskazanym w   § 1   ust. 5.    

6.   Wytworzoną w   ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową Gmina Popów przekaże nieodpłatnie Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.    

§   6.  

1.   Gmina Popów wykorzysta przekazaną dotację celową, o   której mowa w   § 2   ust. 9, w   terminie do 31 grudnia 2013 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w   § 2   ust.1.    

2.   Gmina Popów zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w   terminie do 31 stycznia 2014 r., zgodnie z   postanowieniami art. 250 i   251 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych.    

3.   Rozliczenia dotacji o   którym mowa w   ust. 2   należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót oraz oświadczenia Wójta o   niewystąpieniu kar umownych lub zobowiązania do dokonania zwrotu kar umownych do budżetu Województwa Śląskiego niezwłocznie po ich wyegzekwowaniu, zgodnie z   § 3   ust.4.    

4.   Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z   postanowieniami art. 252 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych.    

5.   Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.    

§   7.  

Gmina Popów oświadcza, że:    

a.   dysponuje potencjałem technicznym i   osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;    

b.   przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z   przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;    

c.   roboty wykonywane będą zgodnie z   wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach dostępnymi na stronie internetowej     www.zdw.katowice.pl     ;    

d.   umieści w   SIWZ w   warunkach umowy z   wykonawcą zapis zobowiązujący wykonawcę do udzielenia pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.    

§   8.  

Do niniejszego porozumienia mają w   szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o   drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o   finansach publicznych, ustawy o   gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.    

§   9.  

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z   zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z   tego tytułu obciążają tę stronę.    

§   10.  

1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania przez obydwie strony.    

2.   Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.    

§   11.  

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2013 r.    

§   12.  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.    

§   13.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

§   14.  

Niniejsze porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    

 

Województwo Śląskie        

Gmina Popów        

 

 

 

WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra Gajewska  


CZŁONEK ZARZĄDU  


Stanisław Dąbrowa  

WÓJT  


Bolesław Świtała  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »