| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/269/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami)

RADA GMINY BRENNA

stwierdza zgodność niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna”, przyjętego uchwałą Nr XXXV/299/10 Rady Gminy Brenna z dnia 27 stycznia 2010 r.

i uchwala :

ZMIANĘ FRAGMENTÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRENNA

Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1. Ustalenia ogólne.

2. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do całego obszaru objętego planem.

3. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do poszczególnych terenów.

4. Ustalenia końcowe.

ROZDZIAŁ 1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna obejmuje obszary o łącznej powierzchni 6,73ha, określone w uchwale Nr XL/355/10 Rady Gminy Brenna z dnia 9 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna, wskazanych na rysunkach planu, stanowiących załączniki od nr 1 do nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2 Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwanego dalej w skrócie „planem”), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały, wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu, dla obszaru położonego w Brennej przy ulicy Barujec oraz w Górkach Wielkich przy ulicy Kretowskie, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu, dla obszaru położonego w Brennej przy ulicy Markówka, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

3) załącznik nr 3 - rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu, dla obszaru położonego w Brennej przy ulicy Góreckiej i ulicy Wiejskiej, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

4) załącznik nr 4 - rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu, dla obszaru położonego w Brennej przy ulicy Snowaniec, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

5) załącznik nr 5 - rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu, dla obszaru położonego w Brennej przy ulicy Żarnowiec oraz w Górkach Małych przy ulicy Wichrowe Wzgórza, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

6) załącznik nr 6 - rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu, dla obszaru położonego w Górkach Wielkich przy ulicy Bielskiej, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

7) załącznik nr 7 - rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu, dla obszaru położonego w Górkach Wielkich przy ulicy Stary Dwór, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

8) załącznik nr 8 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w Brennej o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna;

9) załącznik nr 9 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w Brennej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3 1. Na rysunkach planu, stanowiących załączniki od nr 1 do nr 7 do niniejszej uchwały, określa się następujące oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) ciągi pieszo-jezdne w terenach leśnych;

5) ciągi pieszo-jezdne w terenach zadrzewień i zalesień;

6) obszar zagrożony podtopieniami;

7) kapliczka objęta ochroną w planie;

8) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące tereny, dla których niniejsza uchwała określa następujące przeznaczenie podstawowe:

a) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,

b) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej,

c) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

d) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

e) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

f) UMW – tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej, wielorodzinnej,

g) ZL – tereny lasów,

h) RZL – tereny zalesień i zadrzewień.

2. Na rysunkach planu, stanowiących załączniki od nr 1 do nr 7 do niniejszej uchwały, określa się elementy informacyjne, nie będące ustaleniami planu:

1) granice i numery działek;

2) obszar koryta potoku "Barujec";

3) docelowe jezdnie dróg i ulic;

4) kontynuacja linii rozgraniczających układu drogowego poza granicami planu;

5) granica Parku Krajobrazowego "Beskidu Śląskiego";

6) granica obszaru natura 2000 "Beskid Śląski" (PLH 240005);

7) istniejąca infrastruktura techniczna, w tym:

a) napowietrzne linie elektroenergetyczne SN (średniego napięcia),

b) napowietrzne linie elektroenergetyczne NN (niskiego napięcia),

c) kablowe linie elektroenergetyczne NN (niskiego napięcia),

d) wodociągi,

e) kanalizacja sanitarna,

f) gazociągi,

g) napowietrzne linie telekomunikacyjne,

h) kablowe linie telekomunikacyjne.

§ 4 Wyodrębnione liniami rozgraniczającymi tereny oznacza się na rysunkach planu symbolem identyfikacyjnym o schemacie [A.B.C-Z13], który należy odczytywać według następującej zasady:

1) miejsce oznaczone w schemacie jako [A...] oznacza jednostkę strukturalną, odpowiednio:

a) 1 – Górki Wielkie,

b) 2 – Górki Małe,

c) 3 – Brenna Spalona,

d) 4 – Brenna Centrum;

2) miejsce oznaczone w schemacie jako [...B...] oznacza przeznaczenie podstawowe terenu, zgodnie z §3 ust.1 pkt 8;

3) miejsce oznaczone w schemacie jako [...C-...] oznacza kolejny numer wyodrębnionego terenu w ramach danej jednostki strukturalnej, dla którego sformułowano odrębne ustalenia;

4) [...-Z13] w schemacie oznacza rok wprowadzenia niniejszej zmiany.

§ 5 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie– należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących obszarów objętych zmianą fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w granicach określonych niniejszą uchwałą;

2) rysunku planu– należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik od nr 1 do nr 7, do niniejszej uchwały;

3) terenie– należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem identyfikującym;

4) przeznaczeniu podstawowym– należy przez to rozumieć sposób użytkowania, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania działki (na terenach z zakazem zabudowy) lub działki budowlanej (na terenach zabudowy), określone jako przeznaczenie uzupełniające. Przeznaczenie lub przeznaczenia określone jako podstawowe nie mogą stanowić mniej niż 51% powierzchni całkowitej obiektów w obrębie działki budowlanej;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym– należy przez to rozumieć sposób użytkowania działki budowlanej, równorzędny przeznaczeniu podstawowemu, stanowiący uzupełnienie przeznaczenie podstawowego w ramach terenu;

6) przeznaczeniu uzupełniającym– należy przez to rozumieć przeznaczenie, stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego w ramach działki (na terenach z zakazem zabudowy) lub działki budowlanej (na terenach zabudowy);

7) zagospodarowaniu towarzyszącym– należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia budowlane pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, dopuszczalnego i uzupełniającego, w szczególności takie jak: drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, dojścia i dojazdy, place, miejsca postojowe, garaże, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej lub towarzysząca zieleń urządzona;

8) wskaźniku zabudowy– należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej;

9) rzemiośle i usługach nieuciążliwych– należy przez to rozumieć rzemiosło lub usługi, nie powodujące przekroczenia standardów jakości środowiska lub standardów emisyjnych poza terenem do którego właściciel posiada tytuł prawny, nie zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem działalności obejmującej pojedyncze stanowisko warsztatowe obsługi środków transportu, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

10) reklamie– należy przez to rozumieć informacje wizualną polecającą towary lub usługi;

11) reklamie wielkoformatowej– należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej 4m², lub wysokości przekraczającej 4m;

12) zieleni urządzonej– należy przez to rozumieć zespoły zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleni niskiej, ukształtowane w sposób zaplanowany, wraz z obiektami małej architektury, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, ciągami pieszymi i rowerowymi.

ROZDZIAŁ 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM:

§ 6 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Dopuszcza się w całym obszarze planu realizację obiektów małej architektury.

2. Ogólne zasady lokalizowania zabudowy:

1) nakaz sytuowania budynków prostopadle lub równolegle w stosunku do przyległej drogi, lub w stosunku do granic działki jeżeli wynika to z sąsiedztwa;

2) dopuszcza się w obrębie linii rozgraniczających drogi, lokalizowanie urządzeń i budowli infrastruktury technicznej;

3) w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi dopuszcza się lokalizację:

a) urządzeń i budowli infrastruktury technicznej,

b) podziemnych części budynków,

c) schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów;

4) zakaz lokalizowania budynków w granicy działek stanowiących wydzielone drogi i dojazdy nie wskazane na rysunku planu – minimalna odległość sytuowania zabudowy od takiej działki wynosi 2,5m.

3. Zasady kształtowania ładu przestrzennego w zakresie harmonii wizualnej:

1) zakaz stosowania jako podstawowych materiałów wykończeniowych elewacji budynków mieszkalnych i usługowych: blachy falistej i trapezowej oraz listew plastikowych;

2) z zastrzeżeniem pkt 3 lit.c, nakaz stosowania jako pokrycia dachów:

a) dachówki lub materiałów imitujących dachówkę,

b) strzechy,

c) gontu drewnianego;

3) w przypadku rozbudowy budynku polegającej na dobudowie nowej części budynku, dopuszcza się zachowanie parametrów budynku istniejącego, w zakresie:

a) wysokości budynku,

b) kątów nachylenia połaci dachowych,

c) rodzaju pokrycia dachu;

4) wymagane sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nie mające negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należytym stanie.

4. Zasady lokalizowania reklam.

1) zasady umieszczania reklam wolno stojących:

a) zakaz lokalizowania wielkoformatowych reklam wolno stojących;

b) zakaz lokalizowania wolno stojących tablic reklamowych w terenach zieleni oznaczonych symbolem ...ZL...-Z13 oraz ...RZL...-Z13, oraz w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem ...MN..., z dopuszczeniem tablic informacyjnych z zakresu informacji gminnej, turystycznej i przyrodniczej, o powierzchni nie większej niż 1,5m².

5. Zasady umieszczania reklam lokalizowanych na budynkach lub ogrodzeniach:

1) reklamy na budynkach mogą być montowane tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien i detali architektonicznych takich jak: gzymsy, płyciny i ryzality;

2) zakaz lokalizowania tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1,5m², w terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem ...MN...-Z13;

3) reklamy w formie neonów dopuszcza się wyłącznie w części parterowej budynków;

4) zakaz lokalizowania reklam wielkoformatowych, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem 3.MW.1-Z13 oraz 3.UMW.1-Z13.

6. Ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń:

1) zakaz realizacji ogrodzeń w obrębie:

a) terenów zieleni oznaczonych symbolem ...ZL...-Z13 oraz ...RZL...-Z13,

b) terenów komunikacji oznaczonych symbolem KDZ.1-Z13, KDL.1-Z13 oraz KDD...-Z13;

2) ustala się zakaz stosowania przęseł ogrodzeń z prefabrykatów betonowych lub blach.

7. Pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w ustaleniach szczegółowych rozdziału 3 niniejszej uchwały.

§ 7 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się:

1) tereny oznaczone symbolem ...MN...-Z13 należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) teren oznaczony symbolem 3.MW.1-Z13 należy traktować jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

2. W zakresie ochrony wód podziemnych ustala się nakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zapobiegających przenikaniu ścieków nieoczyszczonych do gruntu i wód;

§ 8 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Na mocy ustaleń niniejszego planu obejmuje się ochroną kapliczkę zlokalizowaną na terenie oznaczonym symbolem KDD.3-Z13 i ustala się:

1) nakaz zachowania historycznej formy kapliczki;

2) zakaz wprowadzania elementów dysharmonizujących;

3) nakaz zachowania elementów ruchomych kapliczki (figur);

4) nakaz utrzymania istniejącej lokalizacji;

5) nakaz utrzymania ekspozycji od strony ulicy Żarnowiec.

§ 9 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. W obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Wyznacza się obszary ogólnodostępnych przestrzeni publicznych obejmujących tereny dróg publicznych oraz ciągu pieszo-jezdnego oznaczonych symbolami: KDZ.1-Z13, KDL.1-Z13 oraz KDD....-Z13.

3. Ustalenia szczegółowe w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust 2, zawarto w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

§ 10 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

1. Formy ochrony przyrody:

1) Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego, powołany rozporządzeniem Wojewody Bielskiego Nr 10/98 z dnia 16 czerwca 1998 r., wraz z otuliną:

a) fragment obszaru planu oznaczony graficznie na załączniku nr 5, obejmujący teren oznaczony symbolem 3.RZL.4-Z13 oraz część drogi oznaczonej symbolem KDD.3-Z13 zawiera się w granicach Parku Krajobrazowego;

b) tereny nie wymienione w lit.a, a objęte niniejszym planem, zawierają się w otulinie Parku Krajobrazowego;

2) Obszar Natura 2000 "Beskid Śląski" (kod PLH 240005) zaliczany do obszarów Specjalnej Ochrony Siedlisk (SOO), o znaczeniu wspólnotowym (OZW), oznaczony graficznie na załączniku nr 5, obejmujący fragment terenu oznaczony symbolem 3.RZL.4-Z13 oraz część drogi oznaczonej symbolem KDD.3-Z13.

2. Tereny określone w załączniku nr 2 symbolem 4.MN.3-Z13 i KDD.1-Z13 położone są w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 348 "Godula - Beskid Śląski" – ustalenia służące ochronie wód podziemnych zawarto w ustaleniach szczegółowych planu.

3. Grodzenie nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych oraz zapewnienie dostępu do powierzchniowych wód publicznych zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy Prawo wodne.

§ 11 Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1. W obrębie obszarów objętych zmianą planu nie wyznacza się obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu art. 101 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Wydzielanie działek budowlanych prostopadle w stosunku do bezpośrednio przyległej drogi z dopuszczeniem tolerancji ±10°, lub równolegle do działek bezpośrednio sąsiadujących jeśli wynika to ze struktury istniejącego podziału.

§ 12 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz standardy wyposażenia w miejsca postojowe:

1. Dopuszcza się w całym obszarze planu realizację ścieżek pieszych i rowerowych.

2. Nakaz lokalizowania miejsc postojowych, wymaganych ustaleniami planu, w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane.

3. Nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

1) dla zabudowy jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe, w tym dopuszczalny garaż, na każde mieszkanie;

2) dla zabudowy wielorodzinnej – 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie, w tym nie mniej niż 25% jako miejsca postojowe ogólnodostępne;

3) dla usług handlu – 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na każde 100m² powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych na jednej zmianie, ale nie mniej niż 3 miejsca postojowe;

4) dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc konsumpcyjnych dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych;

5) dla powierzchni biurowych, usług pocztowych, finansowych i administracyjnych – 4 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej;

6) dla usług zdrowia – 6 miejsc postojowych na każde 100m² powierzchni użytkowej;

7) dla usług turystycznych – 1 miejsce postojowe na każdy pokój, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych;

8) dla pozostałych usług – 3 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych na jednej zmianie;

4. Obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio lub pośrednio z przyległych dróg publicznych.

§ 13 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1. Wszelkie sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunkach planu, mają charakter orientacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

2. Dopuszcza się w obrębie wszystkich terenów lokalizację budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie z istniejącej i realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia;

2) dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych wyłącznie w obrębie terenów zabudowy oznaczonych symbolem ...MN....-Z13, 3.MW.1-Z13 oraz 3.UMW.1-Z13.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie terenów zabudowy z sieci wodociągowej, lub z ujęć indywidualnych w przypadku braku możliwości technicznych wykonania przyłącza do sieci;

2) sukcesywną rozbudowę sieci wodociągowej;

3) nakaz zapewnienia właściwego standardu zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej.

5. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) sukcesywną realizację kanalizacji deszczowej lub rowów odwadniających obejmującej tereny dróg i ulic publicznych, oraz parkingów;

2) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych pochodzących z powierzchni niezanieczyszczonych, do późniejszego wykorzystania.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zasilanie w gaz ziemny z istniejącej i realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci średnio- lub niskoprężnej;

2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych z indywidualnych zbiorników gazu.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych bądź grupowych ekologicznych systemów grzewczych opartych o:

1) spalanie paliw w urządzeniach o efektywności energetycznej powyżej 80%;

2) systemy grzewcze zasilane energią elektryczną;

3) systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

§ 14 1. Ustalenia ogólne zawarte w §5 do §13 są obowiązujące, chyba że w ustaleniach szczegółowych rozdziału 3 zapisano inaczej.

2. Parametry określone w ustaleniach szczegółowych rozdziału 3 odnoszą się do działek budowlanych, o ile jednoznacznie nie określono inaczej.

ROZDZIAŁ 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW:

§ 15 Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach...MN...-Z13, dla których ustala się:

1. Przeznaczenie terenów:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi turystyczne;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi i rzemiosło;

b) zagospodarowanie towarzyszące.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się zabudowę jednorodzinną wyłącznie w formie zabudowy wolno stojącej;

2) na terenach oznaczonych symbolem od ...MN.1-Z13 do ...MN.5-Z13 oraz od ...MN.7-Z13 do ...MN.12-Z13 dopuszcza się wyłącznie usługi i rzemiosło nieuciążliwe,

3) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług z zakresu przeznaczenia uzupełniającego lub rzemiosła:

a) 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej – na terenach oznaczonych symbolem od ...MN.1-Z13 do ...MN.5-Z13 oraz od ...MN.7-Z13 do ...MN.11-Z13, realizowane wyłącznie jako funkcje wbudowane w budynki z zakresu przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego,

b) 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej – na terenach oznaczonych symbolem 1.MN.12-Z13, realizowane jako budynki wolnostojące lub funkcje wbudowane w budynki z zakresu przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego,

c) 50% powierzchni użytkowej wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej – na terenach oznaczonych symbolem 1.MN.13-Z13, realizowane jako budynki wolnostojące lub funkcje wbudowane w budynki z zakresu przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego;

4) dopuszcza się nie więcej niż 2 budynki z zakresu zagospodarowania towarzyszącego w obrębie działki budowlanej;

5) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:

a) na terenie oznaczonym symbolem 3.MN.1-Z13 – 3,0m od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem KDL.1-Z13,

b) na terenie oznaczonym symbolem 1.MN.2-Z13 – 4,5m od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem KDL.1-Z13,

c) na terenie oznaczonym symbolem 4.MN.3-Z13 – 7,5m od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem KDD.1-Z13,

d) na terenach oznaczonych symbolem 3.MN.4-Z13 i 3.MN.5-Z13:

- 7,5m od linii rozgraniczającej ulicy Snowaniec,

- 7,5m lub 3,0m od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem KDD.2-Z13, zgodnie z rysunkiem planu,

e) na terenach oznaczonych symbolem 2.MN.7-Z13, 3.MN.8-Z13, 3.MN.9-Z13 i 3.MN.10-Z13 – 10,0m od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem KDD.3-Z13,

f) na terenie oznaczonym symbolem 1.MN.12-Z13 – 5,5m od linii rozgraniczającej ulicy Bielskiej,

g) na terenie oznaczonym symbolem 1.MN.13-Z13 – 5,5m od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem KDD.4-Z13;

6) na terenie oznaczonym symbolem 1.MN.12-Z13 ustala się zakaz realizacji bram wjazdowych w odległości mniejszej niż 6,5m od krawędzi jezdni ulicy Bielskiej, dla zapewnienia strefy postoju pomiędzy ogrodzeniem a krawędzią jezdni;

7) na terenach oznaczonych symbolem 3.MN.1-Z13 oraz 1.MN.2-Z13 w części wskazanej w załączniku nr 1 wyznacza się obszary zagrożone podtopieniami, na których lokalizowanie zabudowy dopuszcza się, o ile parter budynku zostanie wyniesiony ponad poziom terenu o nie mniej niż 0,80m.

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 45%.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków – 10,0m;

2) maksymalna wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w pkt 1 – 14,0m;

3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 2, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) dopuszcza się zwiększenie maksymalnej ilości kondygnacji nadziemnych do trzech kondygnacji nadziemnych na działkach budowlanych, gdzie nachylenie gruntu rodzimego w obrębie rzutu budynku przekracza 20% tj. 11,3º;

5) maksymalna wysokość budynków z zakresu zagospodarowania towarzyszącego – 6,0m;

6) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych budynków z zakresu zagospodarowania towarzyszącego – 1;

7) dachy spadziste dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º do 45º.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 800m², z zastrzeżeniem pkt 2;

2) minimalna powierzchnia wydzielanej działki na terenie oznaczonym symbolem 1.MN.13-Z13 – 1200m²;

3) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 20,0m;

4) minimalna szerokość działek wydzielanych jako drogi wewnętrzne – 5,0m.

5) parametry o którch mowa w pkt 1 do 3 nie obowiązują działek wydzielanych dla infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

§ 16 Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu3.MW.1-Z13, dla którego ustala się:

1. Przeznaczenie terenów:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi administracji publicznej,

b) usługi bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) usługi opieki socjalnej;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe;

b) zagospodarowanie towarzyszące.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) usługi z zakresu przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się wyłącznie jako funkcje wbudowane w budynki z zakresu przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego;

2) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług z zakresu przeznaczenia uzupełniającego – 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej;

3) dopuszcza się nie więcej niż 1 budynek z zakresu zagospodarowania towarzyszącego w obrębie działki budowlanej;

4) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:

a) 12,5m od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KDZ.1-Z13,

b) 4,5m od linii rozgraniczającej ulicy Wiejskiej;

5) w obrębie obszaru, na którym nie określono na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy obowiązują przepisy odrębne z zakresu dróg publicznych, w szczególności art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

6) obsługa komunikacyjna działek budowlanych wyłącznie z ulicy Wiejskiej.

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków, z zastrzeżeniem pkt 2 – 10,0m;

2) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 12,0m;

3) maksymalna wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w pkt 1 i 2 – 15,0m;

4) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 2, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 3;

6) maksymalna wysokość budynków z zakresu zagospodarowania towarzyszącego – 6,0m,

7) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych budynków z zakresu zagospodarowania towarzyszącego – 1;

8) dachy spadziste dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º do 45º.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 1000m²;

2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 30,0m.

3) parametry o którch mowa w pkt 1 do 2 nie obowiązują działek wydzielanych dla infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

§ 17 Wyznacza się tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej o symbolu3.UMW.1-Z13, dla którego ustala się:

1. Przeznaczenie terenów:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) usługi administracji publicznej,

b) usługi bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) publiczne usługi opieki zdrowotnej i socjalnej,

d) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, komunalna i socjalna;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe;

b) zagospodarowanie towarzyszące.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zabudowę wielorodzinną dopuszcza się jako budownictwo komunalne lub z udziałem gminy;

2) usługi z zakresu przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się wyłącznie jako funkcje wbudowane w budynki z zakresu przeznaczenia podstawowego;

3) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług z zakresu przeznaczenia uzupełniającego – 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej;

4) dopuszcza się nie więcej niż 1 budynek z zakresu zagospodarowania towarzyszącego w obrębie działki budowlanej;

5) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:

a) 12,5m od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KDZ.1-Z13,

b) 4,5m od linii rozgraniczającej ulicy Wiejskiej;

6) obsługa komunikacyjna działek budowlanych wyłącznie z ulicy Wiejskiej.

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 35%.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków – 12,0m;

2) maksymalna wysokość obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1 – 16,0m;

3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 3;

4) maksymalna wysokość budynków z zakresu zagospodarowania towarzyszącego – 6,0m;

5) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych budynków z zakresu zagospodarowania towarzyszącego – 1;

6) dachy spadziste dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º do 45º.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki– 1000m²;

2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki– 30,0m.

3) parametry o którch mowa w pkt 1 do 2 nie obowiązują działek wydzielanych dla infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

§ 18 Wyznacza się tereny lasów o symbolach3.ZL.1-Z13 i 3.ZL.2-Z13, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – lasy;

2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna;

3) na terenie oznaczonym symbolem 3.ZL.2-Z13 nakaz zachowania przebiegu "ciągu pieszo-jezdnego w terenach leśnych", zgodnie z rysunkiem planu;

4) na terenach oznaczonych symbolem 3.ZL.1-Z13 oraz 3.ZL.2-Z13 wyznacza się obszary zagrożone podtopieniami.

§ 19 Wyznacza się tereny zadrzewień i zalesień o symbolach...RZL...-Z13, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zadrzewienia,

b) zalesienia;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia turystyczne i obiekty małej architektury,

b) infrastruktura techniczna;

3) zakaz lokalizowania zabudowy oraz obiektów tymczasowych;

4) nakaz zachowania istniejących drzewostanów z dopuszczeniem cięć sanitarnych;

5) na terenie oznaczonym symbolem 3.RZL.4-Z13 nakaz utrzymania przebiegu "ciągu pieszo-jezdnego w terenach zalesień i zadrzewień", zgodnie z rysunkiem planu;

6) na terenach oznaczonych symbolem 3.RZL.1-Z13 oraz 1.RZL.2-Z13 wyznacza się obszary zagrożone podtopieniami.

§ 20 Wyznacza się teren drogi publicznej o symboluKDZ.1-Z13, dla której ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy zbiorczej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających części pasa drogowego w obszarze objętym planem – od 1,7m do 2,4m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zakaz realizacji miejsc postojowych, z wyjątkiem zatok autobusowych;

4) wymagany co najmniej jednostronny chodnik pieszy.

§ 21 Wyznacza się teren drogi publicznej o symboluKDL.1-Z13,dla której ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy ulicy lokalnej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0m.

§ 22 Wyznacza się tereny dróg publicznych o symbolachKDD....-Z13, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy ulicy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD.3-Z13 – od 10,0m do 17,5m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) szerokość w liniach rozgraniczających części pasa drogowego w obszarze objętym planem, drogi oznaczonej symbolem:

a) KDD.1-Z13 – od 2,2m do 2,3m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) KDD.2-Z13 – od 2,9m do 10,0m, zgodnie z rysunkiem planu,

c) KDD.4-Z13 – od 1,3m do 1,5m, zgodnie z rysunkiem planu;

4) w obrębie terenu oznaczonego symbolem KDD.3-Z13 zlokalizowana jest kapliczka objęta ochroną w planie – obowiązują ustalenia §8 ust.1.

ROZDZIAŁ 4.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 23 Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 15% (słownie: piętnaście procent) dla terenów oznaczonych symbolem: ...MN...-Z13,

3. MW.1-Z13, 3.UMW.1-Z13;

1) 5% (słownie: pięć procent) dla terenów oznaczonych symbolem: ...ZL...-Z13, ...RZL...-Z13, KDZ.1-Z13, ...KDL. 1-Z13; KDD...-Z13.

§ 24 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 25 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/269/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/269/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/269/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/269/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/269/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/269/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/269/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/269/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W BRENNEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU ZMIANY FRAGMENTÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRENNA

Zgodnie z art. 17 pkt 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami), po zapoznaniu się z wykazem uwag wniesionych do projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna

RADA GMINY W BRENNEJ

postanawia:

1) Nie uwzględnić uwagi wniesionej przez Pana Józefa Małysza w części dotyczącej przeznaczenia działek nr 261/3 i 261/4 na cele zabudowy mieszkaniowej, ze względu na niezgodność proponowanego przeznaczenia z ustaleniami Studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna;

2) Nie uwzględnić w całości uwagi wniesionej przez Kancelarię prawną MKZ PARTNERZY Michalak, Kosicka, Zawolski z siedzibą przy ul. Pięknej 11/17 w Warszawie w imieniu państwa Joanny i Adama Mitręga, dotyczącej utrzymania dotychczasowego przeznaczenia działki nr 19/5 tj. na cele przemysłowe, ze względu na niezgodność proponowanego przeznaczenia z ustaleniami Studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/269/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W BRENNEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami)

RADA GMINY W BRENNEJ

postanawia:

1. Inwestorem inwestycji należących do zadań własnych gminy Brenna, zapisanych w zmianie fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z zakresu:

1) infrastruktury komunikacyjnej i drogowej obejmującej:

a) przejęcie terenów dla potrzeb realizacji i regulacji dróg publicznych,

b) realizację dróg klasy dojazdowej oznaczonych symbolem: KDD.2-Z13 oraz KDD.3-Z13;

2) infrastruktury technicznej obejmującej realizację uzupełniającej kanalizacji sanitarnej dla nowych terenów zabudowy będzie Gmina Brenna.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust.1 będą:

1) środki własne Gminy;

2) środki zewnętrzne z uwzględnieniem funduszy europejskich i krajowych.

3. Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w ust.1 – sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarach objętych planem.


Uzasadnienie

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna obejmuje obszar określony w uchwale nr XL/355/10 Rady Gminy Brenna z dnia 9 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.

Projekt dokumentu sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami).

Zmiana miejscowego planu dotyczy 7 obszarów (3 w Brennej, 2 w Górkach Wielkich, 1 na granicy Brennej i Górek Małych, 1 na granicy Brennej, Górek Wielkich i Małych) i wynika z potrzeby dokonania korekt w obowiązującym miejscowym planie, uwzględnienia indywidualnych wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia terenów, a także planowanych inwestycji Gminy Brenna w zakresie mieszkalnictwa  komunalnego lub z udziałem gminy.

W planie przeznaczono tereny pod drogi publiczne klas: zbiorcza, lokalna, dojazdowa; publiczny ciąg pieszo-rowerowy, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną wraz z usługami, lasy i tereny zalesień i zadrzewień. Określono też zasady zagospodarowania terenu, zasady zabudowy i kształtowania formy architektonicznej, zasady dostępności i obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 17 ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożono do publicznego wglądu w okresie od 7 września do 5 października 2012r. W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wpłynęły 3 uwagi.

W dniu 1 października 2012r. przeprowadzono publiczną dyskusję nad przyjętymi
w projekcie rozwiązaniami. W trakcie dyskusji publicznej nie było zainteresowanych osób.

Plan został opracowany przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań występujących na terenie objętym jego granicami, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brenna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »