| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/278/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z   2001 r. z   późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z   2009 r. z   późn.zm. ) Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala:  

§   1  

W uchwale nr XXIX/231/2012 z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie budżetu gminy na 2013 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:  

a)   Zmniejszenie wydatków majątkowych o   kwotę 146.751 zł.  

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i   ochrona wód o   kwotę 136.751 zł.  

Zmniejszenie dotyczy zadania pn. – Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w   Pilicy.  

b)   Zwiększeniu wydatków o   kwotę 146.751 zł.  

W tym:  

Wydatki bieżące o   kwotę 91.251 zł.  

W dziale 600 - Transport i   łączność  

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o   kwotę 22.000 zł  

w związku z   koniecznością naprawy drogi w   Kocikowie.  

W dziale 750 - Administracja publiczna  

Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o   kwotę 15.000 zł  

z przeznaczeniem na promocję gminy.  

W dziale 801 - Oświata i   wychowanie  

Rozdz. 80104 - Przedszkola o   kwotę 4.300 zł  

z przeznaczeniem na zwrot dotacji przekazywanych do niepublicznych przedszkoli.  

W dziale 851 - Ochrona zdrowia  

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o   kwotę 44.951 zł.  

Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w   roku 2012.  

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o   kwotę 22.000 zł  

z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.  

W dziale 926 - Kultura fizyczna  

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o   kwotę 5.000 zł  

z przeznaczeniem na wykoszenie toru rowerowego.  

Wydatki majątkowe  

W dziale 600 - Transport i   łączność  

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o   kwotę 23.500 zł  

z przeznaczeniem na projekt budowy chodnika w   Smoleniu.  

W dziale 926 - Kultura fizyczna  

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o   kwotę 10.000 zł  

z przeznaczeniem na zadanie pn. - Budowa otwartego boiska sportowego w   Pilicy  

c)   Dokonać zmiany charakteru wydatków  

W dziale 801 - Oświata i   wychowanie  

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół  

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane o   kwotę 4.000 zł, a   zwiększyć wydatki majątkowe o   kwotę 4.000 zł. z   przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.  

d)   Dokonać zmiany stawki dotacji do utrzymania mieszkań komunalnych  

Dotychczasową stawkę dotacji w   wysokości 97,2 zł do 1   m2 zwiększyć do kwoty 128,93 zł. Ogółem wysokość dotacji nie ulega zmianie w   związku ze zmniejszeniem powierzchni dotowanych mieszkań do wartości 1.241 m2.  

Załącznik Nr 3   – Plan dotacji - do niniejszej uchwały obrazuje załącznik Nr 5   do uchwały Nr XXIX/231/2012 r. po zmianie.  

e)   Dokonać zwiększenia limitu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu określonego w   § 7   uchwały Nr XXIX/231/2012 do wysokości 2.000.000 zł.  

Zmiany zawarte w   pkt A),B), C) obrazuje załącznik : Nr 1   - Wydatki  

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zawarte w   pkt. B) i   C) ujęte zostały w   załączniku Nr 2   – Wykaz zadań Inwestycyjnych.  

Plan budżetu po zmianach   :  

DOCHODY - 27.828.171zł.  

WYDATKI - 28.488.171 zł.  

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

§   4  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/278/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 czerwca 2013 r.

Wydatki  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/278/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 czerwca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/278/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 czerwca 2013 r.

Plan dotacji udzielanych z   budżetu na rok 2013  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »