| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/342/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 poz. 594 ), art. 6k ustawy z   dnia 3   września1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. I   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Śl. z   2011 r. Nr1, poz.26) Rada Gminy Psary uchwala, co następuje:  

§   1.   1) Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w   art. 6j ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 13 września1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.).  

2) Metoda ustalenia opłaty o   której mowa w   § 1   ust. 1   stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w   § 2   ust. 1   lub § 2   ust. 2   lub § 2   ust. 3   niniejszej uchwały.  

§   2.   1) Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny w   wysokości 10 zł od osoby.  

2) Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób nieselektywny w   wysokości 16 zł od osoby.  

3) W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę składającą się z   rodziców/ rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w   wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w   przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, ustala się stawkę w   wysokości 7   zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny .  

4) W przypadku gdy członkami rodzin wielodzietnych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia o   kontynuowaniu nauki. Zaświadczenie należy składać co roku w   terminie od 1   września do 31 października.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XXVI/284/2012 Rady Gminy Psary z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »