| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/342/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 poz. 594 ), art. 6k ustawy z   dnia 3   września1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. I   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Śl. z   2011 r. Nr1, poz.26) Rada Gminy Psary uchwala, co następuje:  

§   1.   1) Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w   art. 6j ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 13 września1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.).  

2) Metoda ustalenia opłaty o   której mowa w   § 1   ust. 1   stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w   § 2   ust. 1   lub § 2   ust. 2   lub § 2   ust. 3   niniejszej uchwały.  

§   2.   1) Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny w   wysokości 10 zł od osoby.  

2) Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób nieselektywny w   wysokości 16 zł od osoby.  

3) W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę składającą się z   rodziców/ rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w   wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w   przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, ustala się stawkę w   wysokości 7   zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny .  

4) W przypadku gdy członkami rodzin wielodzietnych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia o   kontynuowaniu nauki. Zaświadczenie należy składać co roku w   terminie od 1   września do 31 października.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XXVI/284/2012 Rady Gminy Psary z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »