| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 15 kwietnia 2013r.

do porozumienia nr 7/TZ/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Aleksandry Gajewskiej                             Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy                             Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21A, wpisanym do rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez MSWiA pod poz. 46 [NIP 954-22-46-280, REGON 271523831] reprezentowanym przez:

Grzegorza Dydkowskiego Zastępcę Przewodniczącego Zarządu

Marka Kopla        Zastępcę Przewodniczącego Zarządu

zwanym danej " KZK GOP ",

zwanych dalej łącznie " Stronami Porozumienia ".

§ 1.

Działając w oparciu o § 8 porozumienia nr 7/TZ/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w przedmiotowym porozumieniu:

1. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dotacje celowe przekazywane KZK GOP w ramach niniejszego porozumienia z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 5 526 748,87 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy ) będą pochodziły w całości z budżetów Gmin: Bieruń , Czerwionka-Leszczyny, Lędziny, Łazy, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Pilchowice, Rudziniec — na podstawie zawartych umów: z Gminą Bieruń nr 398/TZ/2013 z dnia 11.02.2013 r.oraz Aneksem nr 1 z dnia 12.04.2013 r., Gminą Czerwionką-Leszczyny nr 40/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Lędziny nr 42/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Łazy nr 97/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Mikołów nr 29/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Ornontowice nr 99/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Orzesze nr 102/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Pilchowice nr 101/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Rudziniec nr 98/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu..

2. W § 4 ust. 2 lit. i otrzymuje brzmienie:

i. Bieruń -72 033 zł za okres od stycznia do marca 2013 r. oraz 21 551,88 zł za kwiecień i w równych transzach po 21 551,89 zł za okres od maja do grudnia 2013 r..

3. W § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Przekazanie dotacji za miesiąc styczeń 2013 r. dokonane zostanie w terminie do dnia 30 stycznia 2013 r., natomiast w części dotacji celowej z Gminy Bieruń za miesiące styczeń i luty 2013 r. do dnia 28 lutego 2013 r.i za miesiąc kwiecień do dnia 30 kwietnia 2013 r..

4. W § 5 ust. 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

c. Dotacja przekazana przez Województwo Śląskie do KZK GOP na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystana zostanie do dnia 31 grudnia 2013 r. z wyjątkiem dotacji przekazanej przez Województwo Śląskie, a otrzymanej z Gminy Ornontowice, która zostanie wykorzystana do dnia 30 czerwca 2013 r..

5. W § 5 ust. 5 lit. e otrzymuje brzmienie:

e. Rozliczenie przekazanych środków dotacji celowej z Gminy Ornontowice zostanie złożone przez KZK GOP Województwu Śląskiemu nie później niż do dnia 10 lipca 2013 roku; niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi na rachunek Województwa Śląskiego nr: 97 1560 1111 2107 0236 8492 0148 do dnia 15 lipca 2013 r..

6. W § 6 ust. 1 lit. i otrzymuje brzmienie:

i. w zakresie dotacji celowej dla obszaru gminy Bieruń od dnia 01.01.2013 r. do dnia31.12.2013 r..

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2013 r.

§ 4.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego


Aleksandra Gajewska


Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Stanisław Dąbrowa

Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Grzegorz Dydkowski


Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Marek Kopel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »