| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.5.2013 Zarządu Powiatu Oleskiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 16 kwietnia 2013r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym

-   Paweł Sadza   - Starosta Pszczyński  

-   Henryk   Kolarczyk   -   Wicestarosta   Pszczyński  

zwanym dalej "Powierzającym"                                                                                                                                

a  

2.   Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

-   Jan Kus – Starosta Oleski  

-   Stanisław Belka – Wicestarosta  

zwanym dalej "Przyjmującym"  

Działając na podstawie   uchwały nr IX/64/03 Rady Powiatu w   Oleśnie z   dnia 30 czerwca 2003 r. w   sprawie kształcenia uczniów klas   wielozawodowych w   zakresie   teoretycznych   przedmiotów   zawodowych oraz uchwały nr XXV/219/2013 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 30 stycznia 2013r. w   sprawie powierzenia Powiatowi Oleskiemu prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z   zakresu edukacji publicznej, zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Edukacji   Narodowej z   dnia 7   lutego   2012r. w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (t.j. Dz. U.   poz.   204 z   dnia   22   lutego   2012r.)                                                                                                    

Strony porozumienia ustalają co następuje:  

§   1.  

1.   Przyjmujący umożliwia kształcenie w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński w   Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w   Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Edukacji   Narodowej z   dnia 7   lutego   2012r. w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (t.j. Dz. U.   poz.   204 z   dnia   22   lutego   2012r.).                              

2.   Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i   wyżywienia.  

3.   Zakwaterowanie i   wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.  

4.   Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w   imieniu Przekazującego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w   Dobrodzieniu imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia.                                                                        

§   2.  

1.   Powiat Pszczyński zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w   danym roku i   kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w   wysokości: kurs I   stopnia - 4   tygodniowy 380,00 złotych, kurs II stopnia - 4   tygodniowy 380,00 złotych, kurs III stopnia - 4   tygodniowy 380,00 złotych.  

2.   Koszt kształcenia jednego ucznia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w   trybie eksternistycznym, ustala się w   wysokości nie   niższej niż koszt wymieniony w   ust. 1.  

3.   Należność za każdy kurs przekaże Powierzający przelewem - na konto wskazane przez Przyjmującego na fakturze - w   ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury oraz imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z   podaniem stopnia kursu i   zawodu, podpisanej przez dyrektora szkoły, w   której odbył się kurs, wystawionej przez Ośrodek Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w   Dobrodzieniu działający w   imieniu Przyjmującego w   terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu.  

§   3.  

1.   Niniejsze porozumienie zostaje zawarte do 31 grudnia 2013r..  

2.   Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne.  

§   4.  

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą od 1   marca 2013r.  

§   5.  

Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.  

§   6.  

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   7.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   w Dzienniku Urzędowym   Województwa   Opolskiego.  

§   8.  

Zmiany w   porozumieniu mogą być wprowadzane aneksem w   formie pisemnej.  

§   9.  

Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.  

 

Starosta Pszczyński  


Paweł   Sadza


Wicestarosta Pszczyński  


Henryk   Kolarczyk

Starosta Oleski  


Jan   Kus


Wicestarosta  


Stanisław   Belka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »