| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 335/XXXIII/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 20 maja 2013r.

w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadów w gminie Koszęcin

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1; w   związku z   art. 14 ust.8 i   art.29 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity z   późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy Koszęcin,  

po stwierdzeniu,  
iż  plan  nie narusza  ustaleń studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w   Koszęcinie nr 308/XXX/2013  
z dnia 30 stycznia 2013 r.  
Rada Gminy Koszęcin uchwala:  
miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego  

Rozdział 1.
przepisy ogólne  

§   1.   1.   Plan obejmuje obszar w   granicach wyznaczonych na załączniku graficznym nr 1.  

2.   Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, o   którym mowa w   ust. 1   składa się z   tekstu /ustaleń/  planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników: załącznik nr 1– rysunek planu sporządzony na kopi  mapy ewidencyjnej w   skali 1:1000 wraz z   wyrysem ze studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin,  załącznik  Nr2   –  rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag; załącznik Nr3 – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą  do zadań własnych Gminy, oraz  zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

3.   Zakres ustaleń planu zawiera się w   następujących rozdziałach i   obejmuje:  

 

1)  

Rozdział 1  

Przepisy ogólne.  

2)  

Rozdział 2  

Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego. Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

3)  

Rozdział 3  

Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów.  Szczegółowe warunki i   standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w   tym parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy.  

4)  

Rozdział 4  

Zasady przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji.  

5)  

Rozdział 5  

Zasady przebudowy,  rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej.  

6)  

Rozdział 6  

Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych.  

7)  

Rozdział 7  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego.  

8)  

Rozdział 8  

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.  

9)  

Rozdział 9  

Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału  nieruchomości.  

10)  

Rozdział 10  

Stawki procentowe.  

11)  

Rozdział 11  

Przepisy  końcowe  

 

 

 

§   2.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rada Gminy w   Koszęcinie;  

2)   planie   – należy przez to rozumieć miejscowy plan /lub zmianę/  zagospodarowania przestrzennego  miejscowy  plan/u/  zagospodarowania przestrzennego terenów w   miejscowości Sadów w   Koszęcinie, którego ustalenia ujęte są w   Uchwale;  

3)   ustawie lub ustawie o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003r o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami);  

4)   przeznaczeniu podstawowym   – należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu, które przeważa w   terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi /to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 70% powierzchni danego terenu/;  

5)   przeznaczeniu dopuszczalnym   – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż przeznaczenie podstawowe, które wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe; warunki i   zasady realizacji w/w przeznaczenia określają ustalenia planu;  

6)   przestrzeń publiczną - należy przez to rozumieć tereny o   szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców i   szczególnym znaczeniu funkcjonalno-przestrzennym;  

7)   jednorodnej formie architektonicznej –   należy przez to rozumieć podobne formy np. otworów okiennych i   drzwiowych, jednolite sposoby wykończenia balkonów i   loggi, zastosowanie podobnej kolorystyki i   materiałów wykończeniowych elewacji, formy dachów;  

8)   wskaźnik powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek powierzchni zabudowy /liczonej jako powierzchnia terenu zajęta przez budynek w   stanie wykończonym/ do powierzchni działki budowlanej;  

9)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej   – należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki;  

10)   wskaźnik intensywności zabudowy –   należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w   zewnętrznym obrysie ścian do powierzchni działki budowlanej;  

11)   zabudowie zagrodowej   – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne oraz inne budynki i   urządzenia, służące wyłącznie produkcji  rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, wchodzące w   skład gospodarstw rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych;  

12)   usługi   – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia o   charakterze usługowym z   zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, innej działalności usługowej z   wykluczeniem inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze i   potencjalnie oddziaływać na środowisko;  

13)   nieprzekraczalna linii zabudowy   – należy przez to rozumieć granicę obszaru lokalizacji zabudowy;  

14)   dachy płaskie   –należy przez to rozumieć dach o   nachyleniu od 5 0 do 15 0

15)   dachy strome   –należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy o   nachyleniu  od 16 0 do 45 0

16)   proekologiczne źródła  ciepła   - należy przez to rozumieć stosowanie ekologicznych oraz wysokosprawnych źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska.  

§   3.   1.   Przedmiotem ustaleń planu, jest teren wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem określający jego przeznaczenie podstawowe:   MN-   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   MNR   -tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej i   zagrodowej   RM   - tereny zabudowy zagrodowej   U   - tereny zabudowy usługowej   UP   - tereny usług publicznych   R   - tereny rolne   KDG   - drogi główne   KDL   - drogi lokalne   KDD   - drogi dojazdowe   KDW   - drogi wewnętrzne  

2.   W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się wprowadzenie przeznaczenia dopuszczalnego określonego indywidualnie dla wydzielonego terenu.  

3.   Dla wyznaczonego linią rozgraniczająca i   oznaczonego symbolem terenu obowiązują ustalenia, sformułowane w   formie zapisów tekstowych.  

4.   Następujące oznaczenia graficzne w   rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:  

1)   granica obszaru objętego   planem;  

2)   granice otuliny parku krajobrazowego;  

3)   linie rozgraniczające teren o   różnych funkcjach i   /lub różnych zasadach;                                             zagospodarowania;  

4)   symbole określające  przeznaczenie podstawowe;  

5)   nieprzekraczalne linie zabudowy.  

5.   Obszar planu znajduje się w   zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych /GZWP/ 327 „Lubliniec-Myszków”.  

Rozdział 2.
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   4.   1.   Warunki, zasady i   standardy zabudowy obszaru planu należy realizować według zasady realizacji jednorodnej formy architektonicznej budynków  zgodnie z   warunkami określonymi ustaleniami planu.  

2.   W zakresie istotnych cech elementów zagospodarowania przestrzennego wskazuje się na konieczność realizacji rozwiązań architektonicznych z   nakazem:                

1)   stosowania stonowanej i   jasnej kolorystyki tynków  

2)   stosowania ciemnych barw dachu (brąz, czerwień, szarości)  

3)   wykończenie elewacji budynków– z   dopuszczeniem elewacji wykończonych drewnem                                             lub kamieniem  

4)   ogrodzenie od strony drogi – o   wysokości do 1.6m  

3.   W zakresie ograniczeń w   zagospodarowaniu terenu obowiązuje zakaz:  

1)   budowy obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2

2)   lokalizacji obiektów tymczasowych  

3)   wykańczanie elewacji sidingiem, z   tworzyw sztucznych  

4)   budowy ogrodzeń z   prefabrykowanych elementów betonowych od strony drogi                                             publicznej;  

5)   umieszczanie reklam wolnostojących na terenie   MN,   MNR, R  

6)   lokalizowania  budowli powyżej  15m.  

Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§   5.   1.   Ze względu na specyfikę obszaru ustalono wymagania wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

2.   Wskazuje się  na  następujące tereny:  

1)   UP                 - tereny usług publicznych.  

3.   Dla terenów wg   ust. 2   ustala się:  

1)   zastosowania formy obiektów charakteryzujących się wysokimi walorami architektonicznymi wg. zasad ustalonych w   § 4   ust. 2   i 3   .  

Rozdział 3.
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów.  
Szczegółowe warunki i   standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w   tym parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy;  

§   6.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi  oznaczone na rysunku planu symbolem   1-3   MN.                              

2.   Dla terenów, o   których mowa w   ust. 1   ustala się następujące przeznaczenie:  

1)   przeznaczenie   podstawowe   : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   wolnostojącej,  

2)   przeznaczenie   dopuszczalne   : zabudowa usługowa wbudowana w   zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do 30 % powierzchni  użytkowej budynku,  komunikacja wewnętrzna, parkingi, garaże /wolnostojące, wbudowane/, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)   dla   1, 2   MN   obowiązują zasady   § 21 ust. 1  

3.   Ustala się następujące   zasady kształtowania  zabudowy i   oraz wskaźniki zagospodarowania terenu   :  

1)   wskaźnik powierzchni zabudowy - do 50% powierzchni działki  

2)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 40%  

3)   maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy - 0.5  

4)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0.35  

5)   liczba miejsc do parkowania: min. 1   miejsce  na mieszkanie  

6)   sposób realizacji parkingów – w   ramach realizacji przeznaczenia podstawowego  

4.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów zabudowy mieszkaniowej   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy- do 2   kondygnacji  nadziemnych w   tym poddasze użytkowe;  

2)   wysokość w   kalenicy                                                           - do 9m  

3)   szerokość elewacji frontowej od strony drogi                 - do 12m  

4)   dachy płaskie lub dachy strome  

5)   kalenica - prostopadła lub równoległa  do osi drogi lub do granic działki  

6)   linia zabudowy- nieprzekraczalna - z   zachowaniem odległości od dróg publicznych -                                             wyznaczona i   opisana  na rysunku planu.  

5.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów garaży, budynków gospodarczych   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy                                             - do 1   k. nadziemnych  

2)   wysokość w   kalenicy                                                                         - od 3.0m do 5.0m  

3)   szerokość elewacji frontowej od strony drogi                               - 3.0m - 25.0m  

4)   dachy płaskie lub dachy strome  do 35 0

5)   linia zabudowy- nieprzekraczalna - z   zachowaniem odległości od dróg publicznych -                                             wyznaczona i   opisana  na rysunku planu.  

6)   dopuszcza się realizację w   granicy działki.  

§   8.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi  oznaczone na rysunku planu symbolem   1-11 MNR.                              

2.   Dla terenów, o   których mowa w   ust. 1   ustala się następujące przeznaczenie:  

1)   przeznaczenie   podstawowe   : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:   wolnostojąca i   bliźniacza, zagrodowa w   tym:  gospodarstwa rolne i   hodowlane z   ograniczeniem produkcji zwierzęcej do 20 DJP, gospodarstwa  ekologiczne i   agroturystyczne;  

2)   przeznaczenie   dopuszczalne   : zabudowa letniskowa, zabudowa usługowa wbudowana w   zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i   zagrodową do 30 % powierzchni  użytkowej budynku,  komunikacja wewnętrzna, parkingi, garaże /wolnostojące, wbudowane/, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)   dla   1-8 MNR   obowiązują zasady   § 21 ust. 1  

3.   Ustala się następujące   zasady kształtowania  zabudowy i   oraz wskaźniki zagospodarowania terenu   :  

1)                 wskaźnik powierzchni zabudowy - do 40% powierzchni działki  

2)                 minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej                 - 40%  

4)   maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy                 -0.7  

5)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy                 - 0.3  

6)   liczba miejsc do parkowania: min. 1   miejsce na mieszkanie;  

7)   sposób realizacji garaży dla samochodów osobowych i   maszyn rolniczych  jako wolnostojące,                 wbudowane z   dopuszczeniem realizacji garaży wolnostojących w   granicy działki,  

4.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów  budynków zabudowy mieszkaniowej,  zagrodowej   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy                               - do 2   kondygnacji  nadziemnych w   tym    poddasze użytkowe;  

2)   wysokość w   kalenicy                                                           - do 9m  

3)   szerokość elewacji frontowej od strony drogi                 - do 12m  

4)   dachy płaskie lub dachy strome  

5)   kalenica - prostopadła lub równoległa  do osi drogi lub do granic działki  

6)   linia zabudowy- nieprzekraczalna - z   zachowaniem odległości od dróg publicznych oraz dróg                               wewnętrznych- wyznaczona i   opisana na rysunku planu  

5.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów garaży, budynków gospodarczych   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy                                             - do 1   k. nadziemnych  

2)   wysokość w   kalenicy                                                                         - od 3.0m do 7.0m  

3)   szerokość elewacji frontowej od strony drogi                               - 3.0m - 15.0m  

4)   dachy płaskie lub dachy strome  do 35 0

5)   linia zabudowy- nieprzekraczalna - z   zachowaniem odległości od dróg publicznych oraz dróg                               wewnętrznych- wyznaczona i   opisana na rysunku planu  

6)   kalenica - prostopadła lub równoległa  do osi drogi lub do granic działki  

7)   dopuszcza się realizację w   granicy działki.  

§   9.   1.   Wyznacza  się  tereny  wydzielone  liniami  rozgraniczającymi i   oznaczone  symbolem   1 RM -   tereny zabudowy zagrodowej.  

2.   Dla terenów, o   których mowa w   ust. 1   ustala się następujące przeznaczenie:  

1)   przeznaczenie   podstawowe   : tereny zabudowy zagrodowej w   tym budynki mieszkalne,  gospodarcze, inwentarskie, garaże /wolnostojące, wbudowane/, inne budynki i   urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej i   przetwórstwu rolno-spożywczemu;  

2)   przeznaczenie   dopuszczalne   : tereny zabudowy usługowej i   agroturystyki,  zieleń  urządzona, ogrody przydomowe,  

3)   zakaz sytuowania bezpośrednio przy granicy działki budowlanej jako sąsiadujące z   budynkiem mieszkalnym budynku inwentarskiego, gospodarczego  do przechowywania płodów rolnych  

4)   obowiązują zasady   § 21 ust. 1  

3.   Ustala się następujące   zasady kształtowania  zabudowy i   oraz wskaźniki zagospodarowania terenu   :  

1)                 wskaźnik powierzchni zabudowy - do 40% powierzchni działki  

2)                 minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej                 - 40%  

3)                 maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy                               -0.5  

4)                 minimalny wskaźnik intensywności zabudowy                                             - 0.1  

5)                 liczba miejsc do parkowania: min. 1   miejsce na mieszkanie  

6)                 sposób realizacji garaży dla samochodów osobowych i   maszyn rolniczych  jako wolnostojące,                 wbudowane z   dopuszczeniem realizacji garaży wolnostojących w   granicy działki  

4.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów  budynków zabudowy mieszkaniowej,  zagrodowej   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy                               - do 2   kondygnacji  nadziemnych w   tym    poddasze użytkowe;  

2)   wysokość w   kalenicy                                                           - do 9m  

3)   szerokość elewacji frontowej od strony drogi                 - do 12m  

4)   dachy płaskie lub dachy strome  

5)   kalenica - prostopadła lub równoległa  do osi drogi lub do granic działki  

6)   linia zabudowy- nieprzekraczalna - z   zachowaniem odległości od drogi publicznej -                                             wyznaczona i   opisana  na rysunku planu  

5.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów garaży, budynków gospodarczych   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy                                             - do 1   k. nadziemnych  

2)   wysokość w   kalenicy                                                                         - od 3.0m do 7.0m  

3)   szerokość elewacji frontowej od strony drogi                               - 3.0m - 15.0m  

4)   dachy płaskie lub dachy strome  do 35 0

5)   linia zabudowy- nieprzekraczalna - z   zachowaniem odległości od drogi publicznej -                                             wyznaczona i   opisana  na rysunku planu.  

6)   kalenica - prostopadła lub równoległa  do osi drogi lub do granic działki  

7)   dopuszcza się realizację w   granicy działki.  

§   10.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi  oznaczone na rysunku planu symbolem   1U.                              

2.   Dla terenów, o   których mowa w   ust. 1   ustala się następujące przeznaczenie:  

1)   przeznaczenie   podstawowe   : tereny zabudowy usługowej –typu gastronomia, restauracje, hotel  

2)   przeznaczenie   dopuszczalne   : zabudowa mieszkaniowej wbudowana w   zabudowę usługową, parkingi, garaże /wolnostojące, wbudowane/, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej;  

3.   Ustala się następujące   zasady kształtowania  zabudowy i   oraz wskaźniki zagospodarowania terenu   :  

1)   wskaźnik powierzchni zabudowy - do 40% powierzchni działki;  

2)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 60%  

3)   maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy -  0.5  

4)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy -  0.2  

5)   liczba miejsc do parkowania: min. 1   miejsce                 postojowe na 25m 2 powierzchni obiektu usługowego  

6)   sposób realizacji parkingów – w   ramach realizacji przeznaczenia podstawowego i   dopuszczalnego.  

4.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów zabudowy usługowej   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy: do 2   kondygnacji  nadziemnych w   tym poddasze                                             użytkowe;  

2)   wysokość w   kalenicy                                                           - do 9m;  

3)   szerokość elewacji frontowej                                             - do 12m;  

4)   dachy strome                                                           od 35 0 do 45 0

5)   kalenica -prostopadła lub równoległa  do osi drogi lub do granic działki  

6)   linia zabudowy- nieprzekraczalna - z   zachowaniem odległości od drogi publicznej -                                             \wyznaczona i   opisana  na rysunku planu  

5.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów garaży   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy                               - do 1   k. nadziemnych  

2)   wysokość w   kalenicy                               - od 3.0m do 5.0m  

3)   szerokość elewacji frontowej- do 5.0 m  

4)                 dachy płaskie lub dachy strome                               od 20 0 do 35 0

5)   Linia zabudowy -nieprzekraczalna- z   zachowaniem odległosci od drogi publicznej- wyznaczona i   opisana na rysuku planu.  

6)                 dopuszcza się realizację w   granicy działki.  

§   11.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi  oznaczone na rysunku planu symbolem   1UP.                              

2.   Dla terenów, o   których mowa w   ust. 1   ustala się następujące przeznaczenie:  

1)   przeznaczenie   podstawowe   : tereny usług publicznych typy domy kultury  

2)   przeznaczenie   dopuszczalne   : funkcja rekreacyjna: boiska,  urządzenia sportowe i   rekreacyjne; parkingi, garaże wbudowane, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)   obowiązują zasady   § 21 ust. 1  

3.   Ustala się następujące   zasady kształtowania  zabudowy i   oraz wskaźniki zagospodarowania terenu   :  

1)                 wskaźnik powierzchni zabudowy - do 80% powierzchni działki;  

2)                 minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej                 - 20%  

3)                 maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy                                             -  0.7  

4)                 minimalny wskaźnik intensywności zabudowy                                                           -  0.3  

5)                 liczba miejsc do parkowania: 1   miejsce  postojowe na 25m 2               powierzchni obiektu usługowego  

6)                 sposób realizacji parkingów – w   ramach realizacji przeznaczenia podstawowego  

4.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów zabudowy usługowej   obowiązują:  

1)                 maksymalna wysokość zabudowy: do 3   kondygnacji  nadziemnych;  

2)                 wysokość w   kalenicy                                                           - do 12m;  

3)                 szerokość elewacji frontowej                                             - do 15m;  

4)                 dachy strome                                                           od 30 0 do 45 0

5)                 kalenica –prostopadła lub równoległa  do osi drogi lub do granic działki  

6)                 linia zabudowy- nieprzekraczalna - z   zachowaniem odległości od drogi publicznej -                                             wyznaczona i   opisana  na rysunku planu  

7)                 dopuszcza się realizację w   granicy działki.  

§   12.   1.   Wyznacza  się  tereny  wydzielone  liniami  rozgraniczającymi i   oznaczone  symbolem   1-2 R-   tereny rolnicze uprawy polowe, ogrodnicze i   sadownictwa;  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   ochronę z   możliwością przebudowy istniejących cieków oraz urządzeń melioracyjnych;  

2)   nakaz zachowania istniejących zadrzewień i   zakrzewień śródpolnych z   możliwością wymiany;  

3)   możliwość lokalizacji zabudowy zagrodowej, obowiązują ustalenia   § 9   ust.4.  

3.   Dla   1R   obowiązują zasady   § 21 ust. 1.  

Rozdział 4.
Zasady  rozbudowy /przebudowy/ i   budowy systemów komunikacji  

§   13.   1.   Ustala się obsługę komunikacyjną obsługa komunikacji z   istniejącej drogi wojewódzkie Nr 906 i   wewnętrznej oznaczone symbolami 1   KDG relacji Piasek – Koszęcin – Lubliniec oraz drogi lokalne  1-2KDL, drogi dojazdowe oznaczone symbolami 1-5  KDD i   drogi wewnętrzne oznaczone symbolami 1-10 KDW  

2.   Zakłada się ochronę drogi wojewódzkiej przed nowymi wjazdami.  

3.   Dla obsługi terenów zabudowy mieszkaniowej obowiązuje nakaz:  

1)   poszerzenia istniejących dróg dojazdowych do parametrów wynikających z   wymogów technicznych i   planowanego uzbrojenia  

2)   wydzielenie dróg wewnętrznych, w   formie sięgaczy lub prawnie ustalonych dojazdów.  

4.   Plan nie reguluje  obsługi  komunikacyjnej  terenów  rolnych w   zakresie  dróg  wewnętrznych (niezaliczanych  do  żadnej z   kategorii  dróg  publicznych).  

5.   W obszarze opracowania planu występują następujące klasy dróg:  

1)   Tereny dróg publicznych – drogi główne –   1 KDG,   w obszarze których obowiązuje:  

a)   szerokości w   liniach rozgraniczających wyznaczone na rysunku planu, i   wynoszą minimum 25m  

b)   zakaz realizacji ścieżek rowerowych oraz parkingów,  

c)   możliwość realizacji obustronnych chodników,  

2)   Tereny dróg publicznych – drogi lokalne –   1-2 KDL   , w   obszarze których obowiązuje:  

a)   szerokości w   liniach rozgraniczających wyznaczone na rysunku planu, i   wynoszą minimum 12m  

b)   możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych,  

c)   możliwość lokalizacji miejsc postojowych w   formie dodatkowych pasów lub zatok postojowych,  

3)   Tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe –   1-5 KDD   , w   obszarze których obowiązuje:  

a)   szerokości w   liniach rozgraniczających wyznaczone na rysunku planu, i   wynoszą minimum 10m  

b)   możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych,  

c)   możliwość lokalizacji miejsc postojowych w   formie dodatkowych pasów lub zatok postojowych,  

d)   możliwość realizacji obustronnych chodników,  

e)   linia zabudowy ciągów ulicznych min.6 m od skraju jezdni, nie mniej niż 4,0 m od granicy pasa drogowego  

4)   Tereny dróg wewnętrznych –   1-10 KDW   , w   obszarze których obowiązuje:  

a)   szerokości w   liniach rozgraniczających wyznaczone na rysunku planu i   wynoszą minimum 5m  

b)   możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych,  

c)   możliwość lokalizacji miejsc postojowych w   formie dodatkowych pasów lub zatok postojowych,  

d)   możliwość realizacji drogi jako ciąg pieszo – jezdny,  

e)   możliwość realizacji obustronnych chodników,  

5)   W ramach terenów dróg publicznych, w   obrębie linii rozgraniczających dróg, mogą być realizowane następujące elementy zagospodarowania:  

a)   obiekty i   urządzenia służące ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej lub podniesieniu poziomu bezpieczeństwa,  

b)   obiekty małej architektury;  

c)   zieleń;  

d)   urządzenia i   elementy infrastruktury technicznej;  

Rozdział 5.
Zasady rozbudowy /przebudowy/ i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   14.   1.   Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę    sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

2.   Ustala się włączenie nowych  budowli do istniejących sieci infrastruktury technicznej.  

§   15.   1.   Ustala się sposób zaopatrzenia w   wodę z   istniejącej sieci wodociągowej.  

2.   Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę  sieci wodociągowej.  

§   16.   1.   Ustala się nakaz odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej  

2.   Zakłada się odprowadzanie ścieków bytowych i   komunalnych do istniejącej oczyszczalni w   Lublińcu z   układem przepompowni i   kanałów tłocznych.  

3.   Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci kanalizacyjnej.  

4.   Do czasu realizacji kanalizacji  sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych.  

5.   Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej, w   razie braku takiej sieci na teren własnej nieruchomości.  

§   17.   1.   Dostawę energii elektrycznej należy realizować w   oparciu o   istniejący układ sieci i   urządzeń elektroenergetycznych.  

2.   Dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznych w   liniach rozgraniczających dróg.  

3.   Zaopatrzenie w   energię elektryczną poprzez  rozbudowę linii napowietrznych lub kablowych zgodnie w   oparciu o   rozdzielnię GPZ i   istniejące stacje transformatorowe 15/04 kv.  

4.   W przypadku braku możliwości dostawy energii elektrycznej z   istniejących urządzeń elektroenergetycznych  dopuszcza się rozbudowę sieci, w   tym budowę stacji transformatorowych SN/nN  wraz z   włączeniem ich do sieci SN i   nN.  

§   18.   1.   W zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się zasilanie z   istniejących sieci gazowej poprzez podłączenie się do gazociągu średniego biegnącego od miejscowości Piłka poprzez Rusinowice i   Sadów do Lublińca.  

2.   Dopuszcza się budowę sieci gazowej.  

§   19.   1.   W zakresie sieci telekomunikacyjnej dopuszcza się budowę nowych sieci i   urządzeń.  

2.   Maszty telekomunikacyjne lokalizowane w   odległości  niemniejszej niż 100 m od budynków mieszkalnych.  

Rozdział 6.
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych  

§   20.   1.   Na obszarze planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy dotyczących  terenów górniczych.  

2.   Występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów   ustawy o   ochronie przyrody.  

1)   . Obszar planu  jest w   granicach otuliny parku krajobrazowego Górnej Liswarty, dla którego obowiązuje Rozporządzenie Nr 55/08 Wojewody Śląskiego z   dn. 25 sierpnia 2008 r. w   sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” (Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego Nr 163 poz. 3071 z   02.09.2008 r.).  

3.   Obszar  planu nie  jest  zagrożonym usuwaniem się mas ziemnych.  

Rozdział 7.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§   21.   Zasady ochrony środowiska  

1.   1   .   Dla obszarów planu położone   wg § 20 ust.2 p. 1). :  

1)   zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje lub może być stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem niezbędnych dla obsługi obszaru planu  sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

2)   zakaz wprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych i   roztopowych do wód powierzchniowych i   do ziemi;  

3)   zakaz składowania i   utylizacji odpadów;  

4)   zachowanie bioróżności oraz utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencjału ekologicznego istniejących systemów przyrodniczych;  

5)   nakaz zachowania istniejących zespołów zieleni łęgowej i   śródpolnej.  

2.   Obszar planuznajduje się w   zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych /GZWP/ 327 „Lubliniec-Myszków”, gdzie  obowiązuje zakaz zanieczyszczania  wód  podziemnych oraz nakaz stosowania zabezpieczeń przed ich zanieczyszczeniem.  

3.   Dla obszaru planu ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego   obowiązuje:  

a)   zakaz instalacji infrastruktury radio– i   telekomunikacyjnej w   sposób mogący negatywnie oddziaływać na ludzi;    

b)   zakaz eksploatacji instalacji i   urządzeń, które powodują przekroczenie dopuszczalnych wartości normowanych emisji uciążliwości, w   tym hałasu, wibracji, zanieczyszczeń, zapachów, na granicy terenu lub lokalu, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny;    

c)   zakaz odprowadzania wód opadowych i   roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do gruntu lub wód powierzchniowych;    

d)   zakaz odprowadzania do kanalizacji ścieków socjalno-bytowych oraz wód opadowych i   roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości;    

e)   zakaz składowania i   utylizacji odpadów, oraz gospodarowania nimi w   sposób niezgodny z   ustawą z   dnia 27 kwietnia 2001 r. „o odpadach” ;  

f)   zakaz budowy nowych i   rozbudowy istniejących kotłowni lokalnych bazujących na bezpośrednim spalaniu nieuszlachetnionego węgla i   odpadów oraz stosowania systemów opartych na spalaniu paliw o   sprawności energetycznej mniejszej niż 75%;    

g)   zakaz stosowania materiałów pylących do utwardzania powierzchni dróg i   parkingów;    

h)   nakaz odprowadzania ścieków socjalno-bytowych  do systemów kanalizacji, w   przypadku, gdy parametry  nie spełniają parametry ścieków socjalno-bytowych nakaz oczyszczenia w   urządzeniach indywidualnych,  

i)   nakaz utwardzania dróg, placów, parkingów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem;  

j)   nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej na parkingach umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych poprzez  osadniki i   separatory oleju zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

k)   nakaz prowadzenia gospodarki odpadami z   uwzględnieniem ich segregacji;  

l)   nakaz wtórnego zagospodarowania humusu,  

m)   nakaz zastosowania do celów grzewczych dla budynków, w   których prowadzi się działalność gospodarczą oraz w   budynkach mieszkalnych, usługowych   proekologicznych   źródeł ciepła;  

n)   nakaz wyposażenia nieruchomości i   punktów prowadzenia działalności usługowej w   urządzenia do gromadzenia odpadów  ze wskazaniem na obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz systematycznego wywozu odpadów;  

o)   nakaz zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości poziomu hałasu określonych w   rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 1   października 2012 r.                            ( Dz.U.12,poz. 1109);  

p)   nakaz zachowania poziomów elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach;  

4.   W obszarze planu, na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny wyznaczone dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu. Na tych terenach należy   utrzymać poziom hałasu określony dla funkcji dominującej o   wartościach poniżej lub co najwyżej dopuszczalnych:  

a)   w granicach terenu o   przeznaczeniu   MN, MNR   obowiązuje ochrona przed hałasem jak dla  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b)   w granicach terenu o   przeznaczeniu   RM   obowiązuje ochrona przed hałasem jak dla  zabudowy zagrodowej,  

5.   Dla w/w terenów ochrona przed hałasem winna być zapewniona w   ramach realizowanego                 przedsięwzięcia inwestycyjnego w   trybie wskazanych  przepisów odrębnych.  

Rozdział 8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków  oraz dóbr kultury współczesnej  

§   22.   1.   Na obszarze planu nie występują obiekty chronione na podstawie ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami oraz obiekty o   walorach kulturowych kwalifikujących je do ochrony na mocy ustaleń planu miejscowego.  

Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału  nieruchomości  

§   23.   1.   Nie wyznaczono granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości.  

2.   Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału w   kierunku zbliżonym do prostopadłego bądź do układu drogowego, kształt wydzielanych działek zbliżony do prostokąta z   zaleceniem o   węższym boku od strony drogi.  

3.   Dopuszcza się wydzielanie dróg i   dojazdów.  

4.   Obowiązuje nakaz, aby podział terenu uwzględniał dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej i   drogi.  

5.   Minimalna powierzchni działki budowlanej:  

1)   dla terenu   MN   -   min.250 m   2  

2)   dla terenu   MNR, RM   -   min.500 m   2  

6.   Ustala się minimalną szerokość frontu działki:  

1)   dla terenu   MN   -   jednorodzinne wolnostojące   min.15 m,   bliźniaczej   min. 10m.  

Rozdział 10.
Stawki procentowe  

§   24.   1.   Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w   związku z   uchwaleniem planu wynosi dla terenu  

1)   10MNR, 11MNR, 1U, 1RM - 30%  

2)   2RM, 3-10MNR, 1-3MN - 20%.  

2.   Stawka, o   której mowa w   ust.1 stanowi podstawę pobrania  jednorazowej opłaty, o   której mówi art.36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

Rozdział 11.
Przepisy końcowe  

§   25.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej Uchwały tracą moc ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarte w   Uchwale:  

-   Nr   176/XX/2004   Rady Gminy w   Koszęcinie   z dnia 17  sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 105 z   dnia 5   listopada 2004.r., poz. 2960)  

-   Nr   170/XX/2008   Rady Gminy w   Koszęcinie   z dnia 14  luty 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 92 z   dnia 20  maja 2008.r., poz. 1932) w   granicach  n/n planu.  

§   26.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin.  

§   27.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi   Gminy Koszęcin.  

§   28.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 335/XXXIII/2013    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 20 maja 2013 r.  
 

dot.  

-   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   miejscowości Strzebiń, w   rejonie ul. Stawowej, opracowanego w   wyniku podjęcia przez Radę Gminy w   Koszęcinie uchwały nr 80/VII/2011 z   dnia 29 marca 2011 roku  

-   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Wierzbiu, opracowanego w   wyniku podjęcia przez Radę Gminy w   Koszęcinie uchwały nr 96/IX/2011 z   dnia 24 maja 2011 roku  

-   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Sadowie, opracowanego w   wyniku podjęcia przez Radę Gminy w   Koszęcinie uchwały nr 97/IX/2011 z   dnia 24 maja 2011 roku  

-   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Koszęcinie, opracowanego w   wyniku podjęcia przez Radę Gminy w   Koszęcinie uchwały nr 526/LVIII/2010 z   dnia 10 listopada 2010 roku.  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647- tekst jednolity z   późn. zmianami).  

Rada Gminy  Koszęcin  

§   1.   rozstrzyga o   sposobie rozstrzygnięcia  uwag, zgodnie z   ustawą o   samorządzie gminnym z   dnia 8   marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm)  

§   2.   Nie uwzględniono uwagi   z dnia 06.03.2013r.  Pana   Henryka Kaniut   , który wniósł o   zmianę oznaczenia 6R na MNR czyli  na zabudowę  mieszkaniowo-zagrodowa /dot. planu Wierzbie/ ze względu, iż  zabudowa ta tj. mieszkaniowo- zagrodowa /czyli przyjęcie i   funkcji mieszkaniowej i   zagrodowej/ dla wskazanego obszaru jest nie zgodna ze studium /studium wskazuje teren  jako  teren rolniczy/. Na terenie nie występuje istniejąca zabudowa mieszkaniowa.  

§   3.   Uwzględniono uwagę   z dnia 06.03.2013r.  Pana   Wiesława Janiczek   , który wniósł o   przesunięcie pasa zieleni ochronnej oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy i   dopuszczenie realizacji zabudowy usługowej publicznej - przedszkole /dot. planu Wierzbie/. Usługa związana  jest z   realizacją  wyznaczonej zabudowy mieszkaniowej – tzn. jest jej uzupełnieniem oraz mieści się w   zapisach studium – gdzie teren wskazany jest jako MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 335/XXXIII/2013    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 20 maja 2013 r.  
 

dot.  

-   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   miejscowości Strzebiń, w   rejonie ul. Stawowej, opracowanego w   wyniku podjęcia przez Radę Gminy w   Koszęcinie uchwały nr 80/VII/2011 z   dnia 29 marca 2011 roku  

-   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Wierzbiu, opracowanego w   wyniku podjęcia przez Radę Gminy w   Koszęcinie uchwały nr 96/IX/2011 z   dnia 24 maja 2011 roku  

-   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Sadowie, opracowanego w   wyniku podjęcia przez Radę Gminy w   Koszęcinie uchwały nr 97/IX/2011 z   dnia 24 maja 2011 roku  

-   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Koszęcinie, opracowanego w   wyniku podjęcia przez Radę Gminy w   Koszęcinie uchwały nr 526/LVIII/2010 z   dnia 10 listopada 2010 roku.  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647- tekst jednolity z   późn. zmianami).  

Rada Gminy  Koszęcin  
rozstrzyga  

§   1.   o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w   planie z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z   ustawą o   samorządzie gminnym z   dnia 8   marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz o   finansach publicznych z   dnia 26 listopada 1998 r. (t.j. Dz.U. z   2003 r. Nr 15 poz. 148 z   późn. zm.).  

§   2.   Dla   miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego w   miejscowości Strzebiń, w   rejonie ul. Stawowej   nie przewiduje się nakładów z   zakresu infrastruktury technicznej oraz  nie przewiduje się możliwości pokrycia ewentualnych strat z   tytułu obniżenia wartości działek sąsiednich.  

.  

§   3.   Dla   miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych   w Koszęcinie   nie przewiduje się nakładów z   zakresu infrastruktury technicznej oraz  nie przewiduje się możliwości pokrycia ewentualnych strat z   tytułu obniżenia wartości działek sąsiednich.  

§   4.   Dla   miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego w   miejscowości   Wierzbie w   gminie Koszęcin   przewiduje się nakłady z   zakresu infrastruktury technicznej: wybudowanie drogi oznaczonej   7KDD, 8KDD   wraz z   realizacją sieci wodociągowej o   długości ok. 380 m -  koszt realizacji inwestycji ok.   190.000.00 zł.   Harmonogram czasowy realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej – po roku 2013.  

Nie przewiduje się możliwości pokrycia ewentualnych strat z   tytułu obniżenia wartości działek sąsiednich.  

§   5.   Dla   miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego w   miejscowości   Sadów w   gminie Koszęcin   przewiduje się nakłady z   zakresu infrastruktury technicznej:  

wybudowanie drogi oznaczonej   3KDD, 4KDD, 5KDD   wraz z   realizacją sieci wodociągowej o   długości ok. 850 m -  koszt realizacji inwestycji ok.   360.000.00 zł  

Harmonogram czasowy realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej – po roku 2013.  

Nie  przewiduje się możliwości pokrycia ewentualnych strat z   tytułu obniżenia wartości działek sąsiednich.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 335/XXXIII/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 20 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Przyjęte rozwiązania do :  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   miejscowości Strzebiń, w   rejonie ul. Stawowej,  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Wierzbiu,  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Sadowie,  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Koszęcinie,  

honorują politykę gminy zawartą w   studium uwarunkowań, istniejący stan zagospodarowania terenu oraz umożliwią działania inwestycyjne na terenie gminy   i tak:  

-   dla terenu w   miejscowości Strzebiń, w   rejonie ul. Stawowej- umożliwią działania inwestycyjne w   zakresie ochrony zdrowia.  

-   dla terenów rekreacyjnych w   Koszęcinie -umożliwią działania inwestycyjne w   zakresie  wyznaczonych terenów sportu i   rekreacji  oraz porządkują wyznaczony obszar terenów rekreacji, wypoczynku i   terenów ośrodków wypoczynkowych  

-   dla terenów Wierzbie w   gminie Koszęcin -uporządkują funkcje w   zakresie  terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  terenów zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej i   zagrodowej /gdzie dopuszczono obie funkcje ze względu na istniejące zagospodarowanie/ , terenów zabudowy zagrodowej, terenów zabudowy mieszkaniowej i   usługowej,  terenów usług produkcyjnych zabudowy produkcyjnej, składowej oraz terenów rekreacji i   usług turystycznych  

-   w miejscowości Sadów w   gminie Koszęcin podobnie, gdzie przy wyznaczaniu nowych terenów do zabudowy kierowano się również zasadami zgodności ze studium – przy wyznaczaniu nowych terenów do zabudowy oraz  honorowania istniejącej zabudowy.  

W ramach procedury planistycznej wykonano wszystkie działania związane z   ogłoszeniami, uzgodnieniami, wyłożeniami itd., zgłoszono 2   uwagi do planu Wierzbie, gdzie jedną z   nich odrzucono ze względu na brak zgodności z   polityka gminy zawartą w   studium.  

Ustalenia planu zawierają wszystkie elementy zagospodarowania przewidziane ustawą /tj. wskazano warunki realizacji inwestycji oraz wskazano zasady zagospodarowania poszczególnych terenów/.  

Reasumując przyjęcie planów jest zasadne.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »