| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 346/XXXIV/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 5 czerwca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Cegielnianą we wsi Koszęcin

Na podstawie art. 18 ust. 2   punkt 5   ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art.   4 ust.   2 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010   r. w   sprawie zmiany ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz.   U. Nr   130 z   2010   r., poz.   871), ust. 2   pkt   14 obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z   dnia 24 kwietnia 2012   r. w   sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 647) oraz w   związku z   uchwałą nr   478/XLIX/2010 Rady Gminy w   Koszęcinie z   dnia 17 marca 2010   r. w   sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Koszęcinie, w   rejonie skrzyżowania ul.   Sobieskiego z   ul. Cegielnianą, po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin, Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:  

§   1.     Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony w   rejonie skrzyżowania ul. Sobieskiego z   ul. Cegielnianą w   Koszęcinie, w   granicach określonych na rysunku planu.  

§   2.   Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik   nr   1   -   rysunek planu;  

2)   załącznik nr   2 - rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3)   załącznik   nr   3   -   rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

§   3.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   nieprzekraczalnej linii zabudowy     należy przez to rozumieć linię, której projektowany budynek nie może przekroczyć;  

2)   obowiązującej linii zabudowy     należy przez to rozumieć linię, z   którą projektowany budynek winien się stykać; dopuszcza się przekroczenie ustalonej obowiązującej linii zabudowy na odległość do 1,3   m częściami budynku takimi jak: okapy, zadaszenia nad wejściem, balkony, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie tylko wtedy gdy przebieg linii obowiązującej zabudowy nie pokrywa się z   linią rozgraniczającą dróg;  

3)   planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;  

4)   terenie     należy przez to rozumieć powierzchnię wydzieloną na rysunku planu linią rozgraniczającą, posiadającą odrębne oznaczenie;  

5)   tektonice elewacji     należy przez to rozumieć jedność, zwartość kompozycyjną elewacji (np.: proporcje podziałów, osie kompozycyjne, elementy wystroju, materiały elewacyjne itp.);  

6)   usługach użyteczności publicznej     należy przez to rozumieć usługi opieki zdrowotnej, opieki społecznej i   socjalnej, handlu, gastronomii, usług turystyki, biura, banki itp.;  

7)   wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej     należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki wyrażoną w   procentach [%];  

8)   wskaźniku zabudowy     należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych do powierzchni działki wyrażoną w   procentach [%];  

9)   zabudowie – należy przez to rozumieć budynki, wiaty lub inne obiekty budowlane posiadające parametr pojemności.  

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, w   tym parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  

§   4.   1.   Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.M pod teren zabudowy mieszkaniowej.   W granicach terenu 1.M:  

1)   dopuszcza się usługi użyteczności publicznej;  

2)   dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)   dopuszcza się zieleń urządzoną;  

4)   dopuszcza się miejsca parkingowe;  

5)   zakazuje się wolnostojących budynków garażowych i   gospodarczych.  

§   5.     Ustala się wskaźniki zagospodarowania działki w   granicach terenu 1.M:  

1)   maksymalny wskaźnik zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 45%;  

2)   maksymalny wskaźnik zabudowy mieszkaniowej i   usługowej: 60%;  

3)   minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 45%;  

4)   minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej i   usługowej: 20%.  

§   6.     Ustala się zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego następująco:  

1)   zasady kształtowania zabudowy:  

a)   maksymalna wysokość zabudowy: do 14 m,  

b)   szerokość elewacji frontowej: od 10 do 36 m,  

c)   nachylenie głównych połaci dachowych: 25°÷40°,  

d)   geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy, dach naczółkowy,  

e)   kalenice budynków zlokalizowanych w   odległości do 15   m od drogi publicznej winny być równoległe do linii zabudowy poprowadzonych wzdłuż tych dróg, a   w odległości powyżej 15   m równoległe lub prostopadłe do linii zabudowy,  

f)   zakazuje się stosowania oblicówki wykonanej z   tworzyw sztucznych;  

2)   zasady lokalizacji zabudowy w   odniesieniu do ustaleń regulacyjnych rysunku planu:  

a)   względem nieprzekraczalnej linii zabudowy – zgodnie z   zasadami określonymi w   §   3 pkt   1,  

b)   względem obowiązującej linii zabudowy – zgodnie z   zasadami określonymi w   §   3 pkt   2;  

3)   zasady rozbudowy:  

a)   rozbudowa winna być kryta dachem stromym o   nachyleniu połaci jak w   budynku podlegającym rozbudowie, z   tolerancją do 10%, w   granicach ustalonych w   pkt 1   lit. c,  

b)   tektonika elewacji winna nawiązywać do istniejącego budynku, chyba, że jej zmiana następuje na całym obiekcie, łącznie z   istniejącym;  

4)   zasady nadbudowy:  

a)   dopuszczalna wysokość: zgodna z   odpowiednimi ustaleniami w   pkt 1,  

b)   geometria dachu: zgodna z   odpowiednimi ustaleniami pkt 1;  

5)   zasady budowy ogrodzeń:  

a)   wysokość do 1,60   m, w   tym pełne do wysokości 0,60   m,  

b)   zakazuje się budowy ogrodzeń wykonanych z   prefabrykowanych elementów betonowych.  

Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody  

§   7.   Ustala się:  

1)   na terenie 1.M obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;  

2)   do celów grzewczych należy planować stosowanie paliw ekologicznych;  

3)   gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z   przepisami ustawy o   odpadach;  

4)   wymaga się podczyszczania ścieków wytworzonych w   związku z   prowadzoną działalnością gospodarczą przed odprowadzeniem ich do kanalizacji, jeżeli nie będą odpowiadały ustalonym normom jakościowym.  

Rozdział 3.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   8.     Na obszarze planu nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego i   zabytki – nie ustala się zasad ochrony.  

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§   9.     Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:  

1)   zakazuje się stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności przez osoby niepełnosprawne;  

2)   w strefach ruchu pieszego zakazuje się stosowania nawierzchni bitumicznych;  

3)   w strefach pieszych należy przewidzieć strefy wypoczynku z   zielenią towarzyszącą;  

4)   obiekty małej architektury winny charakteryzować się jednorodnością stylu, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych materiałów;  

5)   powierzchnię biologicznie czynną realizować jako zieleń urządzoną;  

6)   usytuowanie szyldów i   reklam winno spełniać następujące warunki:  

a)   dopuszcza się umieszczenie na ogrodzeniu posesji w   pasie 2,50 m od wejścia   /   wjazdu na posesję,  

b)   umieszczone na elewacji budynku:  

-   nie mogą deformować bryły ani zakłócać fasady,  

-   wyłącznie do wysokości stropu nad 1.   kondygnacją nadziemną, w   pasie max 2,5 m wokół wejścia do budynku;  

-   ustala się moduł projektowy reklamy 30 x 30 cm,  

c)   dopuszcza się sytuowanie wolnostojących reklam o   wysokości do 4,80   m i   szerokości do 1,8   m w   minimalnej odległości 3,00 m od linii rozgraniczających drogi dostępu publicznego.  

Rozdział 5.
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów  

§   10.     Obszar planu położony jest w   granicach obszaru chronionego na podstawie przepisów Prawa wodnego: obszaru GZWP nr 327 – „Zbiornik Lubliniec – Myszków”. Sposoby zagospodarowania terenów zgodnie z   planem.  

Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

§   11.     Ustala się zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   podział nieruchomości winien uwzględnić wskaźniki zagospodarowania terenu;  

2)   minimalna powierzchnia działki:  

a)   0,05 ha dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej,  

b)   0,025 ha dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,  

c)   0,017 ha dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej;  

3)   front działek wydzielonych pod zabudowę nie może być mniejszy niż  

a)   15 m dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej,  

b)   10 m dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,  

c)   7 m dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej;  

4)   kąt położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego: 90º z   tolerancją do 10%.  

Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy  

§   12.     Na obszarze planu nie występują tereny podlegające szczególnym warunkom zagospodarowania i   ograniczeniom w   ich użytkowaniu, w   tym ustanowieniu zakazu zabudowy.  

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

§   13.   1.   Ustala się minimalne ilości miejsc parkingowych na działce zgodnie z   tabelą nr 1.   Tabela nr 1   – miejsca parkingowe  

 

funkcja obiektu  

ilość miejsc parkingowych  

jednostka odniesienia  

1  

2  

3  

domy mieszkalne / mieszkania  

1÷2  

1 mieszkanie lub dom jednorodzinny  

usługi  

1  

20 ÷ 50 m² pow. usługowej  

sklepy i   punkty usługowe do 25 m 2 powierzchni sprzedaży/obsługi klientów  

nie wymaga się  

 

2.   Ustala się system komunikacji:  

1)   droga publiczna przebiegająca poza granicą planu: droga wojewódzka;  

2)   gminne drogi publiczne przebiegające poza granicą planu stanowiące bezpośrednią obsługę terenu 1.M.  

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   14.   1.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy infrastruktury technicznej:  

1)   ustala się, że lokalizacja nowych urządzeń infrastruktury technicznej winna umożliwiać wykorzystanie wyznaczonego planem terenu zgodnie z   określonymi w   nim warunkami;  

2)   przyjmuje się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej wzdłuż linii rozgraniczających dróg w   odległości do 4   m od nich;  

3)   dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu w   inny sposób gdy nie ma możliwości zastosowania zasady określonej w   pkt 2;  

4)   nowe sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu należy prowadzić jako podziemne;  

5)   remont istniejącej sieci nie wymaga spełnienia warunku określonego w   pkt 4;  

6)   przyjmuje się zasadę wyposażenia obszaru zainwestowania w   systemy kanalizacji deszczowej;  

7)   przyjmuje się zasadę wyposażenia terenu zainwestowania w   system kanalizacji sanitarnej podłączony do oczyszczalni ścieków;  

8)   teren oznaczony M należy traktować jak teren zabudowy jednorodzinnej dla lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej.  

2.   Realizację nowej zabudowy warunkuje się spełnieniem wymogów w   zakresie dostarczenia wody do celów przeciwpożarowych zgodnie z   przepisami w   sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w   wodę.  

Rozdział 10.
Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów  

§   15.   Nie wyznacza się i   nie ustala się tymczasowego sposobu użytkowania terenu.  

Rozdział 11.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę,  
o której mowa w   art. 36 ust. 4  

§   16.   Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust.   4 ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, równą 20%.  

Rozdział 12.
Przepisy końcowe  

§   17.     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   18.     Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 30 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 346/XXXIV/2013    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 5   czerwca 2013 r.  
 

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,  
nieuwzględnionych przez Wójta  


 

Rada Gminy Koszęcin nie rozpatrywała nieuwzględnionych przez Wójta Gminy uwag ponieważ wpłynęły tylko dwie uwagi, które zostały uwzględnione przez Wójta Gminy.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 346/XXXIV/2013    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 5   czerwca 2013 r.  
 

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   zmianach planu, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  


Zmiana planu nie wymaga żadnych inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej ani dróg i   ulic, które należą do zadań własnych gminy.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 346/XXXIV/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 5 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »