| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/417/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę per saldo395.810,-złzgodnie ztabelą nr 1,1ai1b, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 345.810,-zł,

2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 50.000,-zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę395.810,-złzgodnie ztabelą nr 2,2ai2b, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 345.810,-zł,

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 50.000,-zł.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2013 r. polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie ztabelą nr 2i2b.

§ 4. W Uchwale nr XXVI/346/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 r. paragraf 8 otrzymuje brzmienie:  Ustala się limit dla:

1) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na łączną kwotę44.000.000,-zł, z czego:

a) emitowanych w roku 2013 na zrównoważenie deficytu budżetu roku 2013 – 3.273.593,-zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych planowanych w rozchodach budżetu roku 2013 – 15.726.407,-zł.

b) emitowanych w roku 2014 na zrównoważenie deficytu budżetu roku 2014 –17.413.900,-zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych planowanych w rozchodach budżetu roku 2014 – 7.586.100,-zł.

2) zobowiązań z tytułu pożyczek na łączną kwotę1.917.815,-zł, z czego:

a) zaciąganych w 2013 roku na zrównoważenie deficytu budżetu roku 2013 - 1.496.660, zł,

b) zaciąganych w roku 2014 na zrównoważenie deficytu budżetu roku 2014 – 421.155,-zł.

3) zobowiązań z tytułu kredytów na łączną kwotę237.544,-złzaciąganych w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych planowanych w rozchodach budżetu roku 2013.

4) zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu -6.000.000,-zł.

§ 5. W Uchwale nr XXVII/403/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 r. uchyla się paragraf 11.

§ 6. Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013 r. zgodnie zzałącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonać zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2013 r. zgodnie zzałącznikiem nr 2.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 1a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 1b


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 2


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 2a


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 2b


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 2


Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowao kwotę38.428,-złz tytułu:

- wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 15.428,-zł,

- zwrotu bonifikat - 23.000,-zł.

Dział 852 - Pomoc społecznao kwotę214.050,-złz tytułu:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do otrzymanych środków od Towarzystwa „Nasz Dom” w ramach programu „Moja Przyszłość” - 4.050,-zł,

- wpływu z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 210.000,-zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejo kwotę67.200,-złz tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, związanej z realizacją projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość„ dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Dział900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskao kwotę80.182,-złz tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „CIRCUSE – zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów” dofinansowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej instrumentu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej utworzonego Rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta:

Dział 852 - Pomoc społecznao kwotę4.050,-złz tytułu wpływów z różnych dochodów, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do otrzymanych środków od Towarzystwa „Nasz Dom” w ramach programu „Moja Przyszłość”.

3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta:

Dział 801 - Oświata i wychowanieo kwotę12.000,-złz przeznaczeniem na naprawę stropu w pokoju nauczycielskim Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej.

Dział 852 - Pomoc społecznao kwotę210.000,-złz przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejo kwotę67.200,-złz przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość„ dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawczao kwotę45.610,-złz przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu do budżetu państwa dotacji celowej wraz z odsetkami, otrzymanej w 2010 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoo kwotę73.000,-złz przeznaczeniem na:

- dotacje celową dla samorządowych instytucji kultury na realizację zadania „Akcja lato„ - 23.000,-zł,

- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - 50.000,-zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta:

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawczao kwotę12.000,-złprzeznaczoną pierwotnie na remonty w Młodzieżowych Domach Kultury.

5. W związku z uzyskaniem dochodów z tytułu darowizn, dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych Miejskiego Przedszkola nr 11 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »