| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/417/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę per saldo395.810,-złzgodnie ztabelą nr 1,1ai1b, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 345.810,-zł,

2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 50.000,-zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę395.810,-złzgodnie ztabelą nr 2,2ai2b, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 345.810,-zł,

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 50.000,-zł.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2013 r. polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie ztabelą nr 2i2b.

§ 4. W Uchwale nr XXVI/346/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 r. paragraf 8 otrzymuje brzmienie:  Ustala się limit dla:

1) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na łączną kwotę44.000.000,-zł, z czego:

a) emitowanych w roku 2013 na zrównoważenie deficytu budżetu roku 2013 – 3.273.593,-zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych planowanych w rozchodach budżetu roku 2013 – 15.726.407,-zł.

b) emitowanych w roku 2014 na zrównoważenie deficytu budżetu roku 2014 –17.413.900,-zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych planowanych w rozchodach budżetu roku 2014 – 7.586.100,-zł.

2) zobowiązań z tytułu pożyczek na łączną kwotę1.917.815,-zł, z czego:

a) zaciąganych w 2013 roku na zrównoważenie deficytu budżetu roku 2013 - 1.496.660, zł,

b) zaciąganych w roku 2014 na zrównoważenie deficytu budżetu roku 2014 – 421.155,-zł.

3) zobowiązań z tytułu kredytów na łączną kwotę237.544,-złzaciąganych w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych planowanych w rozchodach budżetu roku 2013.

4) zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu -6.000.000,-zł.

§ 5. W Uchwale nr XXVII/403/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 r. uchyla się paragraf 11.

§ 6. Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013 r. zgodnie zzałącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonać zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2013 r. zgodnie zzałącznikiem nr 2.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 1a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 1b


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 2


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 2a


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 2b


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/417/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 2


Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowao kwotę38.428,-złz tytułu:

- wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 15.428,-zł,

- zwrotu bonifikat - 23.000,-zł.

Dział 852 - Pomoc społecznao kwotę214.050,-złz tytułu:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do otrzymanych środków od Towarzystwa „Nasz Dom” w ramach programu „Moja Przyszłość” - 4.050,-zł,

- wpływu z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 210.000,-zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejo kwotę67.200,-złz tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, związanej z realizacją projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość„ dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Dział900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskao kwotę80.182,-złz tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „CIRCUSE – zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów” dofinansowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej instrumentu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej utworzonego Rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta:

Dział 852 - Pomoc społecznao kwotę4.050,-złz tytułu wpływów z różnych dochodów, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do otrzymanych środków od Towarzystwa „Nasz Dom” w ramach programu „Moja Przyszłość”.

3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta:

Dział 801 - Oświata i wychowanieo kwotę12.000,-złz przeznaczeniem na naprawę stropu w pokoju nauczycielskim Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej.

Dział 852 - Pomoc społecznao kwotę210.000,-złz przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejo kwotę67.200,-złz przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość„ dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawczao kwotę45.610,-złz przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu do budżetu państwa dotacji celowej wraz z odsetkami, otrzymanej w 2010 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoo kwotę73.000,-złz przeznaczeniem na:

- dotacje celową dla samorządowych instytucji kultury na realizację zadania „Akcja lato„ - 23.000,-zł,

- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - 50.000,-zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta:

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawczao kwotę12.000,-złprzeznaczoną pierwotnie na remonty w Młodzieżowych Domach Kultury.

5. W związku z uzyskaniem dochodów z tytułu darowizn, dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych Miejskiego Przedszkola nr 11 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 2.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »