| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 23 maja 2013r.

o współpracy przy realizacji kolejnego etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy w ciągu DP S 2338”

zawarte pomiędzy Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach:

1. mgr inż. Joachima Smyłę - Starostę Lublinieckiego

2. mgr Tadeusza Koninę - Wicestarostę Lublinieckiego

zwanym dalej „Zarządem Powiatu”

a Gminą Woźniki reprezentowaną przez:

1. mgr inż. Dorotę Cieluch - Zastępcę Burmistrza

2. Dorotę Musik - Skarbnika Gminy

zwanym dalej „Gminą Woźniki”.

§ 1.

Na podstawie Porozumienia z dnia 23 lutego 2011 r. zawartego na okoliczność przekazania - przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi ustala się między stronami następujące warunki przygotowania, realizacji oraz finansowania kolejnego etapu zadania„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy w ciągu DP S 2338", zwanego dalej „zadaniem”.

§ 2.

1. Prowadzenie zadania, o którym mowa w § 1, powierza się „Gminie Woźniki”.

2. „Gmina Woźniki” zobowiązuje się przygotować niezbędną dokumentację techniczną realizacji zadania wraz z załatwieniem spraw formalnoprawnych oraz zobowiązuje się przeprowadzić przetarg na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1.

3. „Zarząd Powiatu” zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumentację przetargową na realizację zadań przez swoich przedstawicieli w osobach: przedstawiciela Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu Starostwa Powiatowego w Lublińcu lub wyznaczonego Inspektora Nadzoru.

§ 3.

Umowę z wykonawcą zadania zobowiązany jest podpisać upoważniony przedstawiciel "Gminy Woźniki".

§ 4.

Nadzór techniczny nad realizacją zadania prowadzić będzie upoważniony przedstawiciel "Gminy Woźniki", przy udziale upoważnionych przedstawicieli „Zarządu Powiatu”.

§ 5.

"Zarząd Powiatu" przekaże Gminie Woźniki kwotę 83.718,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych 00/100) w formie dotacji na dofinansowanie zadania wymienionego w § 1, na konto nr BS Myszków O/Woźniki 37827910230200013020020001. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 rozdział 60014 § 6610.

§ 6.

1. Kwota wskazana w § 5 zostanie przekazana na konto Urzędu Miejskiego Woźniki, w terminie do dnia 5 lipca 2013 roku, pod warunkiem otrzymania środków wynikających z porozumienia z dnia 13.05.2013 w sprawie współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy w ciągu DP S2338”.

2. Na wniosek „Gminy Woźniki”, dopuszcza się możliwość wcześniejszego przekazania środków wymienionych w §5.

§ 7.

1. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone przez „Gminę Woźniki” do 31 lipca 2013 r., a rozliczenie zadania będzie jednocześnie rozliczeniem dotacji otrzymanej w drodze porozumienia z dnia 13.05.2013 r. od Gminy Woźniki.

2. Środki nie wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Powiatu Lublinieckiego nie później niż do 10 sierpnia 2013 r.

3. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z porozumieniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości Starosta Lubliniecki podejmie decyzję o kwocie zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia stwierdzenia przedmiotowych okoliczności.

4. We wszystkich czynnościach odbiorczych „Gmina Woźniki” zapewni udział przedstawicieli „Zarządu Powiatu”

§ 8.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Zarząd Powiatu:                                                                      Gmina Woźniki:

Starosta Lubliniecki


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


mgr Tadeusz Konina

Zastępca Burmistrza


mgr inż. Dorota Cieluch


Skarbnik Gminy


Dorota Musik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »