| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 150/XXVI/2013 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 113/XIX/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) i art. 6k ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6j ust. 1, art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.391 z poźn. zm.), oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Rada Gminy Kamienica Polska uchwala:

§ 1.

Zmienia się § 1 Uchwały Nr 113/XIX/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Kamienica Polska, w wysokości 9,00 zł miesięcznie na osobę.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Kamienica Polska, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł miesięcznie na osobę.

3. Ustala się stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) 120 litrów – 18,00 zł/pojemnik,

2) 140 litrów - 20,00 zł/pojemnik,

3) 240 litrów – 27,00 zł/pojemnik,

4) 1100 litrów – 60,00 zł/pojemnik,

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

1) 120 litrów – 12,00 zł/pojemnik,

2) 140 litrów – 13,00 zł/pojemnik,

3) 240 litrów – 18,00 zł/pojemnik,

4) 1100 litrów – 40,00 zł/pojemnik,

5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 ust. 1 lub ust. 2 i § 1 ust. 3 lub ust. 4.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »