| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 154/XXVI/2013 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cztery wydzielone obszary położone w miejscowości Kolonia Klepaczka, na północ od ulicy Transportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 205/XXVIII/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), Rada Gminy Kamienica Polska, uchwala co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”, obejmujący cztery wydzielone obszary położone w miejscowości Kolonia Klepaczka, na północ od ulicy Transportowej, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica Polska, przyjętego przez Radę Gminy Kamienica Polska uchwałą Nr 194/XXIV/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r., zmienionego uchwałą Nr 39/VII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz uchwałą Nr 80/XV/2012 z dnia 22 maja 2012 r.

2. Granice obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są określone na rysunku planu.

§ 2.

1. Plan składa się z integralnych części:

1) tekstowej - stanowiącej treść uchwały;

2) graficznej - sporządzonej w formie rysunku planu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) stanowisko Rady Gminy Kamienica Polska o zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica Polska”, stanowiące załącznik nr 2;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Kamienica Polska o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

§ 3.

1. Plan ustala przeznaczenie oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów.

2. Przedmiotem ustaleń części tekstowej planu są:

1) ustalenia ogólne, obowiązujące w granicach obszarów objętych planem, określające:

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wraz z określeniem ogólnych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

c) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji,

d) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,

e) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,

f) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

g) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;

2) ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, określające:

a) przeznaczenie terenów,

b) zasady i warunki zagospodarowania terenów,

c) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów,

d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy;

3) przepisy końcowe.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszarów objętych planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów:

a) MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową,

b) MN/RM- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową zagrodową,

c) R/MN– tereny rolnicze dopuszczone do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) R/RM- tereny rolnicze dopuszczone do lokalizacji zabudowy zagrodowej,

e) KDW- tereny dróg wewnętrznych,

f) KD– tereny komunikacji;

5) numery wyróżniające poszczególne tereny o różnych zasadach zagospodarowania, o tych samych symbolach literowych.

4. Następujące oznaczenia mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu:

1) napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia;

2) obszary zmeliorowane;

3) pozostałe oznaczenia wynikające z map ewidencyjnej i zasadniczej, w tym granice i numery działek ewidencyjnych.

5. Brak w planie ustaleń wymaganych art. 15 ust. 2 ustawy oznacza, że w tym zakresie nie występuje potrzeba ich określenia lub że nie występują one w granicach obszaru objętego planem, w szczególności dotyczy to:

1) granic i sposobów zagospodarowania obszarów i obiektów chronionych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.);

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, z późn. zm.);

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4) parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy – na terenach, w granicach których ustalenia planu nie dopuszczają lokalizacji budynków;

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią lub obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 4.

1. Określenie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi następuje na podstawie ustaleń:

1) ogólnych określonych w rozdziale 2, właściwych dla danego terenu;

2) szczegółowych określonych w rozdziale 3;

3) wyrażonych graficznie na rysunku planu.

2. Wprowadzone w planie ustalenia należy rozumieć w znaczeniu przepisów i decyzji obowiązujących na dzień podjęcia uchwały.

3. Ustalenia planu, w tym definicje sformułowane w §5 ust.1 uchwały, nie wyłączają stosowania obowiązujących przepisów w zakresie wymaganym dla zmiany zagospodarowania terenu lub zabudowy realizowanej w granicach obszarów objętych planem.

§ 5.

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale-należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Kamienica Polska;

2) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) terenie– należy przez to rozumieć część z obszaru objętego planem, wydzieloną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem literowym;

4) przeznaczeniu podstawowym terenu– należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu, która winna dominować w granicach terenu i której są podporządkowane inne sposoby użytkowania, określone jako dopuszczalne;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu– należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające jedną lub kilka funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe i mogą z nim harmonijnie współistnieć;

6) adaptacji– należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu lub istniejących obiektów budowlanych w dotychczasowej formie, z możliwością przekształceń na warunkach określonych w planie;

7) linii zabudowy nieprzekraczalnej- należy przez to rozumieć określone planem linie ograniczające możliwość lokalizacji budynków, nośników reklamowych oraz budowli naziemnych nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy budynków takich jak: tarasy, balkony, okapy oraz wejścia (schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych);

8) usługach– należy przez to rozumieć prowadzenie czynności usługowych: świadczonych na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej, nie związanych z procesami produkcyjnymi;

9) zabudowie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej- należy przez to rozumieć zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej działalność wytwórczą o ograniczonej skali, w tym zwłaszcza zabudowę wykorzystywaną przez mikroprzedsiębiorców i rzemieślników, z wyłączeniem produkcji przemysłowej;

10) zabudowie służącej produkcji rolniczej– należy przez to rozumieć zabudowę inwentarską, gospodarczą, składową, magazynową służącą wyłącznie produkcji rolniczej, w tym zabudowę uznaną za dział specjalny produkcji rolnej oraz służącą przetwórstwu rolno – spożywczemu;

11) zabudowie ogrodniczej– należy przez to rozumieć zabudowę służącą produkcji rolniczej w zakresie ogrodnictwa i sadownictwa oraz zabudowę związaną z prowadzeniem innych upraw rolnych, w tym szczególnie obiekty takie jak szklarnie i tunele foliowe oraz obiekty składowo-magazynowe, przechowalnie owoców, z wyłączeniem zabudowy inwentarskiej związanej z chowem i hodowlą zwierząt;

12) nośniku reklamowym- należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym lub znakiem informacyjnym ustawionym przez gminę;

13) szyldzie- należy przez to rozumieć tablicę informacyjną umieszczoną na istniejącym obiekcie budowlanym o powierzchni tablicy reklamowej do 0,7 m2;

14) tablicy reklamowej typu billboard- należy przez to rozumieć nośnik reklamowy o powierzchni tablicy reklamowej powyżej 5 m2lub wysokości całkowitej obiektu przekraczającej 5 m (liczonej od poziomu gruntu);

15) powierzchni zabudowy– należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków, w tym budynków gospodarczych i garaży, obliczoną zgodnie z PN-ISO 9836:1997, istniejących i projektowanych w granicach działki budowlanej;

16) zabudowie- należy przez to rozumieć jeden budynek lub zespół budynków określonej funkcji wraz z innymi obiektami budowlanymi niezbędnymi dla funkcjonowania tych budynków, w tym obiektami wymienionymi w §13 uchwały.

2. Użyte w niniejszej uchwale pojęcia:

1) działka budowlana– odpowiada definicji działki budowlanej zawartej w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) urządzenia infrastruktury technicznej- odpowiadają przewodom lub urządzeniom, o których budowie jest mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.);

3) remont, przebudowa, rozbiórka, odbudowa, obiekt budowlany, budynek, budowla, urządzenie budowlane, obiekt małej architektury,obszar oddziaływania obiektu, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, zabudowa zagrodowa, budynek inwentarski- odpowiadają definicjom lub znaczeniom tych pojęć zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm,);

4) powierzchnia biologicznie czynna– odpowiada definicji terenu biologicznie czynnego zawartej w §3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

5) tereny zieleni, zadrzewienia– odpowiadają definicjom tych pojęć zawartych w art. 5 pkt 21 i 27 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

6) urządzenia wodne– odpowiadają definicji tego pojęcia zawartego w 9 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.);

7) emisja, standard jakości środowiska, środowisko, zanieczyszczenie– odpowiadają definicjom zawartym w art. 3 pkt: 4, 34, 39 i 49 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach obszaru objętego planem

w art. 36 ust. 4 ustawy

§ 6.

Zasadyochrony i kształtowania ładu przestrzennegowraz z określeniem ogólnych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

1. Plan ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) w celu ochrony ładu przestrzennego tej części miejscowości Kolonia Klepaczka wprowadza się nakaz ograniczenia wysokości projektowanej zabudowy (budynków i innych obiektów budowlanych) do 15 m, z obowiązkiem uwzględnienia ograniczeń wysokości projektowanych budynków i wiat wprowadzonych w rozdziale 3 uchwały;

2) lokalizując zabudowę wzdłuż istniejącej drogi publicznej – ulicy Transportowej, położonej poza granicami obszarów objętych planem - nakazuje się zachowanie zapisów art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu w odległości wynoszącej od 6 m do 12 m od linii rozgraniczających tej drogi;

3) lokalizując zabudowę wzdłuż istniejących dróg oznaczonych jako działki nr ew.: 55, 107 i 131, położonych poza granicami obszarów objętych planem, nakazuje się lokalizację zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu w odległości 6 m od linii rozgraniczających tych dróg;

4) wzdłuż projektowanych dróg wewnętrznych nakazuje się lokalizację zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu w odległości:

a) 4 m – od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem 1KDW,

b) 6 m – od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem 2KDW;

5) określa się następujące zasady lokalizowania nośników reklamowych:

a) wprowadza się zakaz lokalizacji nośników reklamowych w granicach pasów drogowych,

b) wprowadza się zakaz lokalizacji tablic reklamowych typu billboard oraz nośników reklamowych świetlnych o zmiennej treści,

c) w granicach terenów oznaczonych symbolami: 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 1R/RM, 1R/MN, 2R/MN i 3R/MN, wprowadza się zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów.

2. Plan wprowadza następujące ogólne zasady zagospodarowania terenów:

1) wprowadza się nakaz stosowania na budynkach:

a) dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych, z dopuszczeniem realizacji dachów jednospadowych, w przypadku realizacji zabudowy przy granicy działki oraz dachów płaskich,

b) realizacji dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 22° do 45°, z dopuszczeniem realizacji dachów płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;

2) lokalizacja budynków mieszkalnych wyłącznie jako wolnostojących lub bliźniaczych;

3) wprowadza się nakaz ujednolicenia w obrębie poszczególnych działek budowlanych: wyglądu budynków w zakresie stosowanych materiałów wykończeniowych i kolorystyki oraz stosowania jednolitych kątów nachylenia połaci dachowych;

4) uznaje się jako zgodne z ustaleniami planu prowadzenie robót budowlanych polegających na: remoncie, przebudowie, rozbiórce lub odbudowie istniejących obiektów budowlanych;

5) dopuszcza się usytuowanie budynków ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej w przypadkach innych niż określone w przepisach z zakresu Prawa budowlanego, gdy projektowany budynek będzie przylegał całą powierzchnią swej ściany do ściany budynku na działce sąsiedniej;

6) dopuszcza się wprowadzenie w budynkach dominant wysokościowych oraz realizację nad płaszczyzną dachu pomieszczeń technicznych i masztów – o powierzchni nie przekraczającej łącznie 0,2 powierzchni zabudowy budynku i o wysokości nie większej niż 3 m ponad wysokość budynków dopuszczoną planem;

7) w przypadku konieczności dostosowania do obowiązujących przepisów istniejących obiektów:

a) o wysokości równej lub większej od wysokości zabudowy ustalonej w planie, dopuszcza się ich nadbudowę nie więcej niż o 1,5 m od wysokości dopuszczonej planem,

b) o powierzchni zabudowy równej lub większej od ustalonej w planie, dopuszcza się ich rozbudowę nie więcej niż o 30% w stosunku do powierzchni zabudowy dopuszczonej planem,

c) na działkach o intensywności zabudowy równej lub większej niż dopuszczona planem, dopuszcza się ich rozbudowę, pod warunkiem ograniczenia zwiększenia intensywności zabudowy nie więcej niż o 30% w stosunku do wielkości dopuszczonej planem;

8) określa się następujące zasady dotyczące realizacji nowych ogrodzeń i wprowadza się:

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych o wysokości wyższej niż 2,2 m,

b) nakaz stosowania od strony dróg publicznych ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,8 m.

§ 7.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się nakaz:

1) wykorzystania przy ogrzewaniu budynków wysokoefektywnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niskim poziomem emisji substancji do powietrza;

2) zastosowania w kotłowniach lokalnych rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami z zakresu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

3) stosowania w prowadzonej działalności: instalacji i technologii zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych przepisami z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania odorami na tereny sąsiednie.

2. Na obszarach objętych planem wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód oraz gruntu i wprowadza się:

1) wymóg ujęcia i oczyszczenia ścieków (w tym wód opadowych i roztopowych z powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem) do poziomów określonych w przepisach z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne;

2) nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób uniemożliwiający przedostawanie tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi.

3. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, dla terenów oznaczonych symbolami: MN/U, MN/RM, R/MN i R/RM jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

4. Postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.).

5. Postępowanie z odchodami pochodzenia zwierzęcego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 132, poz. 877, z późn. zm.).

6. Oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością usługową, wytwórczą i rolniczą nie może powodować zanieczyszczenia środowiska i nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami nieruchomości do której prowadzący działalność ma tytuł prawny.

7. Warunkiem lokalizacji zabudowy: usługowej i związanej z prowadzoną działalności gospodarczą jest ograniczenie obszaru oddziaływania związanego z funkcjonowaniem takiej zabudowy do terenu, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny.

8. Lokalizacja nowej zabudowy: usługowej, związanej z prowadzoną działalności gospodarczą i służącej produkcji rolniczej jest uwarunkowana zabezpieczeniem budynków mieszkalnych przed potencjalnymi uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem tej zabudowy, w tym poprzez realizację na działce objętej inwestycją, wzdłuż granicy działki, pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 4 m.

9. Lokalizacja zabudowy przy linii napowietrznej elektroenergetycznej średniego napięcia w odległościach pozwalających na zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

10. Lokalizacja zabudowy w granicach obszarów zmeliorowanych jest uwarunkowana przebudową urządzeń melioracyjnych, w tym drenażu, w sposób zabezpieczający prawidłowe odwadnianie obszaru.

11. W granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji:

1) inwestycji kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);

2) zabudowy usługowej, zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i zabudowy służącej produkcji rolniczej kwalifikowanej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem lokalizacji warsztatów samochodowych liczących nie więcej niż 3 stanowiska obsługi w granicach terenu oznaczonego symbolem 1MN/RM;

3) składów i baz oraz obiektów sprzedaży opału i materiałów budowlanych, za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 1MN/RM;

4) zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

5) urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW wymagających utworzenia stref ochronnych o których mowa w art.10 ust. 2a ustawy;

6) prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 8.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewniają istniejące poza granicami obszarów objętych planami drogi:

1) ulica Transportowa - istniejąca droga gminna lokalna;

2) drogi gminne, wewnętrzne, stanowiące dojazd do pól, oznaczone jako:

a) działka nr ew.: 107 – droga umożliwiająca dojazd z Kolonii Klepaczki do miejscowości Zawada,

b) działki nr ew.: 55 i 131 – droga istniejąca po północnej stronie obszarów objętych planem.

2. Podstawowy układ komunikacyjny jest uzupełniony o projektowane drogi wewnętrzne oznaczone symbolami 1 KDW i 2 KDW.

3. W granicach obszarów objętych planem dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1) parametry dróg wewnętrznych winny zapewniać dostęp do drogi publicznej odpowiedni do przeznaczenia terenów i sposobu ich użytkowania, z zachowaniem wymagań określonych w § 14 i § 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w przepisach dotyczących dróg pożarowych;

2) szerokość pasów drogowych dróg wewnętrznych winna być nie mniejsza niż 6 m.

4. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

1) obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych związanych z projektowaną zabudową w granicach terenu inwestycji;

2) dla nowych inwestycji ustala się następujące wskaźniki, określające minimalną ilość miejsc postojowych, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garażu:

a) dla budynków mieszkalnych 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie,

b) dla zabudowy zagrodowej: 2 miejsca postojowe na 1 zagrodę,

c) dla usług i zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej:

- 1 miejsce postojowe / 30 m2powierzchni użytkowej związanej z obsługą klientów lub powierzchni sprzedaży,

- 1 miejsce postojowe / 3 zatrudnionych na jedną zmianę.

§ 9.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. Ustala się obsługę terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zabudowy, z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) z sieci wodociągowych, zasilanych z ujęć wód podziemnych,

b) w sytuacji uzasadnionej ekonomicznie lub technicznie dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wód podziemnych,

c) wprowadza się wymóg zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenie pożaru;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059);

3) zasilanie w gaz z sieci gazowych, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym;

4) zaopatrzenie w ciepło: w oparciu o indywidualne źródła ciepła i kotłownie lokalne, z zachowaniem nakazów wprowadzonych w § 7 ust. 1 uchwały;

5) obsługa telekomunikacyjna: w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia telekomunikacyjne, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.1800, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.);

6) odprowadzanie ścieków (z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych):

a) odprowadzenie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej,

b) jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków komunalnych w bezodpływowych zbiornikach do okresowego gromadzenie nieczystości ciekłych,

c) odprowadzenie ścieków przemysłowych zgodnie z wymaganiami przepisów z zakresu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

2. Dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych wprowadza się następujące zasady i warunki:

1) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w obrębie nieruchomości, z zachowaniem nakazów wprowadzonych w § 7 ust. 2 i 10 uchwały;

2) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się realizację kanalizacji deszczowej;

3) rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników.

§ 10.

Zasady i warunkiscalania i podziału nieruchomości objętych planem

1. W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu rozdziału 2 działu III Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. W przypadku dokonania scaleń i podziałów terenów przeznaczonych w planie na cele inne niż rolnicze i leśne ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek powinna wynosić 800 m2;

2) minimalna szerokość nowo wydzielanych działek winna wynosić 20 m;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego winien wynosić od 750do 1050;

4) dopuszcza się zmniejszenie parametrów działek ustalonych w pkt 1 i 2:

a) na poszerzenie działek sąsiadujących lub dla regulacji granic,

b) w celu wyznaczenia terenów komunikacyjnych, urządzeń infrastruktury technicznej lub urządzeń wodnych.

§ 11.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

1. Do czasu budowy projektowanych dróg, tereny wyznaczone na rysunku planu dla ich realizacji oznaczone symbolami KDW i KD winny być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, bez możliwości lokalizacji budynków i wiat (w tym o charakterze tymczasowym), i ich zalesiania.

2. Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania zgodnie z warunkami określonymi w planie, w granicach obszarów objętych planem, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami KDW i KD, dopuszcza się lokalizację zabudowy ogrodniczej, przy zachowaniu następujących parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,30;

2) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%;

3) wysokość budynków i wiat - ograniczona do 6 m;

4) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku lub wiaty ograniczona do 360 m2.

3. Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania zgodnie z warunkami określonymi w planie terenów oznaczonych symbolami R/MN i R/RM, mogą one być wykorzystywane jako tereny zadrzewione, bez prawa ich zalesiania.

Określenie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa

§ 12.

Określa się stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy pobieranej przez Wójta Gminy Kamienica Polska w przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, w wysokości 30%.

Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania

§ 13.

Przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu wyodrębnionych terenów może towarzyszyć, jeżeli ustalenia szczegółowe tego nie wykluczają, następująca zabudowa uzupełniająca:

1) niezbędne dla funkcjonowania projektowanej zabudowy budynki i wiaty: garażowe, gospodarcze, magazynowe oraz budynki zaplecza administracyjno-socjalnego;

2) budowle, urządzenia budowlane i urządzenia wodne integralnie związane z funkcją terenu ustaloną w planie;

3) terenowe obiekty sportu i rekreacji oraz obiekty małej architektury i tereny zieleni;

4) urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 14.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:1MN/Ui2MN/Uustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) adaptuje się istniejącą w granicach terenu oznaczonego symbolem 2MN/U zabudowę mieszkaniowo – usługową,

b) tereny przeznaczone do realizacji zabudowy wzdłuż projektowanej drogi oznaczonej symbolem 1 KDW,

c) zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej dopuszczona wyłącznie jako zabudowa uzupełniająca zabudowę o przeznaczeniu podstawowym, a powierzchnia zabudowy obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie może przekraczać 50% powierzchni zabudowy obiektów zlokalizowanych w granicach działki budowlanej;

4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,25,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków – ograniczona do 10 m,

b) wysokość wiat – ograniczona do 6 m,

c) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku lub wiaty ograniczona do 360 m2.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:3MN/Uustala się:

1) przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) tereny przeznaczone dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową,

b) zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej dopuszczona wyłącznie jako zabudowa uzupełniająca zabudowę o przeznaczeniu podstawowym, a powierzchnia zabudowy obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie może przekraczać 50% powierzchni zabudowy obiektów zlokalizowanych w granicach działki budowlanej;

4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,20,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 30%;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- budynków mieszkalnych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – ograniczona do 10 m,

- budynków usługowych - ograniczona do 12 m,

- wiat - ograniczona do 6 m,

b) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku lub wiaty ograniczona do 1000 m2.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:4MN/Ui6MN/Uustala się:

1) przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowej zabudowy o tej funkcji,

b) zabudowa usługowa i zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej dopuszczona wyłącznie jako zabudowa uzupełniająca zabudowę o przeznaczeniu podstawowym, a powierzchnia zabudowy obiektów o tych funkcjach nie może przekraczać łącznie 50% powierzchni zabudowy obiektów zlokalizowanych w granicach działki budowlanej,

c) lokalizacja zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków gospodarczych i magazynowych dopuszczona wyłącznie w głębi działek budowlanych, w odległości wynoszącej co najmniej 40 m od granicy pasa drogowego drogi publicznej;

4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,20,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków – ograniczona do 10 m,

b) wysokość wiat – ograniczona do 6 m,

c) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku lub wiaty ograniczona do 360 m2.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem5MN/Uustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) lokalizacja zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków gospodarczych i magazynowych dopuszczona wyłącznie w głębi działek budowlanych, w odległości wynoszącej co najmniej 40 m od granicy pasa drogowego drogi publicznej,

b) lokalizacja budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi dopuszczona w odległości wynoszącej co najmniej 12 m od zachodniej granicy terenu;

4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,20,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków – ograniczona do 10 m,

b) wysokość wiat – ograniczona do 6 m,

c) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku lub wiaty ograniczona do 360 m2.

§ 15.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami:1MN/RMustala się:

1) przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa zagrodowa,

b) zabudowa usługowa,

c) zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową,

b) lokalizacja budynków mieszkalnych w pierwszej linii zabudowy,

c) lokalizacja zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków gospodarczych, magazynowych i inwentarskich dopuszczona wyłącznie w głębi działek budowlanych, w odległości wynoszącej co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego,

d) wyklucza się prowadzenie produkcji zwierzęcej powyżej 10 DJP;

4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,30,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 30%;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków i wiat – ograniczona do 10 m, z dopuszczeniem zwiększenia wysokości budynków usługowych do 12 m,

b) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku lub wiaty ograniczona do 1000 m2.

§ 16.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:1R/MN, 2R/MN, 3R/MNustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa;

3) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) tereny rolne dopuszczone do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) warunkiem lokalizacji zabudowy jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej, w tym poprzez wydzielenie dróg wewnętrznych obsługujących projektowaną zabudowę o parametrach określonych w §8 ust. 3 uchwały,

c) lokalizacja usług dopuszczona wyłącznie jako pomieszczeń wbudowanych w budynek mieszkalny,

d) lokalizacja budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w granicy terenu oznaczonego symbolem 2R/MN dopuszczona w odległości wynoszącej co najmniej 12 m od zachodniej granicy terenu;

4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,20,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 60%;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków – ograniczona do 10 m,

b) wysokość wiat – ograniczona do 6 m,

c) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku lub wiaty ograniczona do 360 m2.

§ 17.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:1R/RMustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa;

2) Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa;

3) Zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową, z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy o funkcjach dopuszczonych w ust.1 i 2,

b) warunkiem realizacji obiektów usługowych jest dostosowanie rodzaju projektowanej zabudowy usługowej do przeznaczenia podstawowego terenu,

c) teren dopuszczony do zagospodarowania dla agroturystyki,

d) wyklucza się prowadzenie produkcji zwierzęcej powyżej 40 DJP;

4) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej -maksymalnie 0,20,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 60%;

5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- budynków  mieszkalnych, usługowych i agroturystycznych - ograniczona do 10 m,

- budynków służących produkcji rolniczej – ograniczona do 12 m,

- wiat - ograniczona do 6 m,

b) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku lub wiaty ograniczona do 1000 m2.

§ 18.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:1KDW, 2KDWustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny dróg wewnętrznych;

2) Ustala się następujące warunki, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy:

a) drogi obsługujące bezpośrednio tereny sąsiadujące,

b) drogi wewnętrzne jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu lub jednojezdniowe, z jednym pasem ruchu, z zastosowaniem mijanek,

c) dopuszcza się drogi wewnętrzne jako jednoprzestrzenne, bez wyodrębnionej jezdni i chodników lub jako ciągi pieszo-jezdne,

d) adaptuje się drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem1KDWw granicach wydzielonego pasa drogowego o szerokości około 8 m,

e) projektuje się drogę oznaczoną symbolem2KDWo szerokości pasa drogowego 10 m,

f) w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych dopuszcza się lokalizację:

- obiektów mieszczących się w definicji: „drogi” i „korony drogi” w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z prowadzeniem ruchu drogowego, pod warunkiem uwzględnienia planowanej budowy lub przebudowy dróg.

§ 19.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:KD

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji;

2) Przeznaczenie dopuszczalne: tereny zieleni;

3) Ustala się następujące warunki, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy :

a) tereny przeznaczone na wydzielenie narożnych ścięć linii rozgraniczających dróg o parametrach 5 x 5 m,

b) w granicy terenów oznaczonych symbolem KD dopuszcza się lokalizację:

- obiektów mieszczących się w definicji: „drogi” i „korony drogi” w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z prowadzeniem ruchu drogowego, pod warunkiem realizacji projektowanych urządzeń w sposób zapewniających widoczność, w tym szczególnie jako obiektów podziemnych,

- terenów zieleni, pod warunkiem realizacji terenów zieleni jako zieleni niskiej, w tym szczególnie w formie trawnika.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 21.

Wójt Gminy Kamienica Polska zapewni:

1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielanie odpowiednich informacji;

2) podanie do publicznej wiadomości danych o planie, zgodnie z wymogami art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

§ 22.

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienica Polska.

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 24.

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wejście w życie niniejszej uchwały powoduje utratę, w części odnoszącej się do obszaru objętego planem, mocy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Zawada i Kolonia Klepaczka przyjętego uchwałą Nr 154/XXI/2005 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 100, poz.2725).

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 154/XXVI/2013
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 13 czerwca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 154/XXVI/2013
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 13 czerwca 2013 r.

Stanowisko Rady Gminy Kamienica Polska o zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica Polska

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.), Rada Gminy Kamienica Polska stwierdza zgodność rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującegocztery wydzielone obszary położone w miejscowości Kolonia Klepaczka,na północ od ulicy Transportowejz ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica Polska, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 194/XXIV/2001 z dnia 21 grudnia 2001r., zmienionego uchwałami Rady Gmina Kamienica Polska: Nr 39/VII/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. i Nr 80/XV/2012 z dnia 22 maja 2012r.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kamienica Polska, na obszarze tym wskazano następujące kierunki zagospodarowania:

1) pas terenu położony wzdłuż ulicy Transportowej jest oznaczony jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, z usługami i rzemiosłem – do zachowania dotychczasowej funkcji terenu,

2) tereny położone w drugiej linii zabudowy są oznaczone jako tereny rolne z dopuszczeniem realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z usługami.

Sporządzony plan zachowuje zgodność z polityką przestrzenną ustaloną w obowiązującym studium, w zakresie funkcji dopuszczonej zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów, uwzględnia istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenów oraz jest spójny z ustaleniami dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Zawada i Kolonia Klepaczka, przyjętego uchwałą Nr 154/XXI/2005 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2005r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 100, poz.2725).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 154/XXVI/2013
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 13 czerwca 2013 r.

Stanowisko Rady Gminy Kamienica Polska o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.), Rada Gminy Kamienica Polska stwierdza, że

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cztery wydzielone obszary położone w miejscowości Kolonia Klepaczka, na północ od ulicy Transportowej, za wyjątkiem konieczności docelowego uzbrojenia terenu oznaczonego symbolem 1R/RM, nie przewiduje się konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. Wynika to z faktu, że:

1) plan ten obejmuje obszary położone wzdłuż ulicy Transportowej, drogi gminnej, w pełni uzbrojonej;

2) tereny przylegające do ulicy na głębokości 60m są przeznaczone w dotychczas obowiązującym planie miejscowym do zabudowy i są częściowo zabudowane, z istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową;

3) układ i ukształtowanie nieruchomości posiadających dostęp do ulicy umożliwia ich uzbrojenie poprzez realizację przyłączy do uzbrojenia istniejącego wzdłuż ulicy Transportowej.

2. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które będą realizowane docelowo, dla obsługi zabudowy realizowanej w granicy terenu oznaczonego symbolem 1R/RM należą budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych projektowanych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW1 i KDW2.

3. Budowa inwestycji wymienionych w ust.2 będzie realizowana zgodnie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn.. zm.), przy finansowaniu tych inwestycji z budżetu gminy; realizacja tych inwestycji następować będzie etapowo w dostosowaniu do:

1) wielkości środków przeznaczonych na inwestycje w budżecie gminy;

2) planów finansowania rozbudowy sieci wodociągowych i sanitarnych na terenie gminy Kamienica Polska.

4. Uzbrojenie obszarów objętych planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne i ich finansowanie będzie zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059).

5. Uzbrojenie obszarów objętych planem w sieci i urządzenia telekomunikacyjne będzie zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.1800, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.).

6. Gmina będzie występować o dofinansowanie projektowanych inwestycji z funduszy zewnętrznych.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »