| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/572/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 10 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/516/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XL/516/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, wykreślić dotychczasowy tytuł tabeli dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół: "PUBLICZNE OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W ZABRZU" i wpisać w to miejsce tytuł: "PUBLICZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO W ZABRZU".

§ 2. W Załączniku Nr 2 do w/w uchwały, dokonać następujących zmian:

1) w §1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Placówkach opiekuńczo-wychowawczych- należy przez to rozumieć publiczne całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze działające na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

2) w §4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów lokalnej polityki oświatowej zawartej w Uchwale Nr XV/165/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Edukacji Miasta Zabrze na lata 2011-2021, poprzez:

1) wspieranie edukacji i wychowania w systemie wartości opartym na poszanowaniu godności każdego człowieka i tolerancji; patriotyzmie i odpowiedzialności za słowa i czyny;

2) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;

3) kształtowanie modelu absolwenta-nowoczesnego Polaka i Europejczyka;

4) kształtowanie umiejętności i nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne.";

3) w §8 ust. 1 wykreślić pkt 5;

4) w §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dodatek za pracę w trudnych warunkach określony w §8 pkt 1, 5 i 6 rozporządzenia wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.”;

5) w §15 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „radnego Rady Miasta Zabrze";

6) w §15 ust. 6 po treści: „może złożyć również Naczelnik" wykreślić treść: „Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej" i wpisać w to miejsce treść: „Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej".

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XL/516/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »