| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/572/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 10 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/516/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XL/516/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, wykreślić dotychczasowy tytuł tabeli dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół: "PUBLICZNE OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W ZABRZU" i wpisać w to miejsce tytuł: "PUBLICZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO W ZABRZU".

§ 2. W Załączniku Nr 2 do w/w uchwały, dokonać następujących zmian:

1) w §1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Placówkach opiekuńczo-wychowawczych- należy przez to rozumieć publiczne całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze działające na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

2) w §4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów lokalnej polityki oświatowej zawartej w Uchwale Nr XV/165/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Edukacji Miasta Zabrze na lata 2011-2021, poprzez:

1) wspieranie edukacji i wychowania w systemie wartości opartym na poszanowaniu godności każdego człowieka i tolerancji; patriotyzmie i odpowiedzialności za słowa i czyny;

2) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;

3) kształtowanie modelu absolwenta-nowoczesnego Polaka i Europejczyka;

4) kształtowanie umiejętności i nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne.";

3) w §8 ust. 1 wykreślić pkt 5;

4) w §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dodatek za pracę w trudnych warunkach określony w §8 pkt 1, 5 i 6 rozporządzenia wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.”;

5) w §15 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „radnego Rady Miasta Zabrze";

6) w §15 ust. 6 po treści: „może złożyć również Naczelnik" wykreślić treść: „Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej" i wpisać w to miejsce treść: „Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej".

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XL/516/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »