| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 368/XXXV/13 Rady Miasta Żory

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żory i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żory i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

§ 2. Przejmuje się obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki służące do selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę Gmina będzie świadczyła, na rzecz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, usługi:

a) odbierania każdej ilości niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,

b) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów,

c) utrzymywania pojemników, wskazanych w pkt b, w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie Gminy Żory odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

a) w zabudowie jednorodzinnej dwa razy w miesiącu,

b) z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej o ilości lokali nieprzekraczającej 20–dwa razy w tygodniu,

c) z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej o ilości lokali przekraczającej 20–trzy razy w tygodniu.

§ 5. 1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, szkło białe i szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe i metale, a gromadzone w odpowiednich pojemnikach (workach) oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, będą odbierane bezpośrednio:

a) od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej jeden raz w miesiącu,

b) z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie.

2. Odpady ulegające biodegradacji (trawa i liście) będą odbierane sezonowo, od miesiąca maja do listopada 1 raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu.

3. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny będzie odbierany dwa razy do roku według ustalonego harmonogramu.

4. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane:

a) od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej dwa razy do roku według ustalonego harmonogramu,

b) z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie według ustalonego harmonogramu.

5. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w § 4 pkt 1-3 jest konieczne poza harmonogramem określonym przez wyłonionego w przetargu przedsiębiorcę świadczącego usługi odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Żory, właściciel nieruchomości może je dostarczyć indywidualnie do odpowiedniego Punktu selektywnej zbiórki odpadów.

§ 6. 1. Tworzy się punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych pochodzących
z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Żory:

a) Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowany w Żorach przy ul. Okrężnej 5 dla zbierania odpadów takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, zużyte opony, prowadzony przez Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.,

b) Punkt Zbiórki Odpadów Zielonych zlokalizowany w Żorach przy ul. Okrężnej 5 prowadzony przez Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.,

c) Punkty selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych tzw. „gniazda” obejmujące szkło białe i szkło kolorowe, tworzywa sztuczne i metale oraz papier, obsługiwane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żory,

d) Punkty selektywnego zbierania zużytych baterii zlokalizowane w placówkach oświatowych, budynkach Urzędu Miasta oraz administracjach osiedlowych, obsługiwane przez przedsiębiorcę wyłonionego zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,

e) Punkty selektywnego zbierania przeterminowanych i nieużytecznych leków zlokalizowane w aptekach oznakowanych logo: „APTEKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”, obsługiwane przez przedsiębiorcę wyłonionego zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,

f) Mobilne punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzone okresowo przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.).

2. Punkty wskazane w ust. 1 pkt. a, d i e świadczą usługi w godzinach pracy podmiotów, na których terenie zlokalizowano ww. punkty. Wykaz istniejących punktów oraz godziny ich otwarcia będą ogłaszane na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

3. Punkty selektywnego zbierania odpadów wskazane w ust. 1 pkt b i c są punktami dostępnymi całodobowo.

4. Punkty wskazane w ust. 1 pkt f mogą być tworzone na czas określony w uzgodnieniu i na terenie wskazanym przez Urząd Miasta Żory. Informacje o terminach i miejscu utworzenia ww. punktu będą ogłaszane na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, Rad Dzielnic oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 292/XXVII/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 listopada 2012r. w określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żory i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 9. Uchwała podlega rozplakatowaniu na dostępnych tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Żory oraz umieszczeniu w formie elektronicznej na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Żory.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »