| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.28.2013 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Kozy

z dnia 16 stycznia 2013r.

w sprawie wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie swoich gmin w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego”

Gminą Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1

reprezentowaną przez:

Pana Jacka Krywulta - Prezydenta Miasta Bielska-Białej

oraz

Gminą Kozy z siedzibą w Kozach, ul. Krakowska 4

reprezentowaną przez:

Pana Krzysztofa Fiałkowskiego - Wójta Gminy Kozy

zwanymi dalej „Stronami”.

Strony deklarują wolę wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie swoich gmin w zakresie wypełnienia obowiązku zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, której realizacja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego”. Podmiotem realizującym to przedsięwzięcie oraz beneficjentem środków finansowych jest Zakład Gospodarki Odpadami S. A. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej, którego Gmina Bielsko-Biała jest 100% akcjonariuszem.

Strony kierując się:

1/ art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2/ art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 lit. a, pkt 3, 4, 5 i 8 oraz art. 9b ust. 1 i 2 oraz art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

3/ art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236);

4/ art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.);

5/ porozumieniem z 10 sierpnia 2004 r. zawartym pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Powiatem Bielskim, dotyczącym wspólnej realizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego;

6/ uchwałą nr XLIV/1042/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej porozumień międzygminnych z gminami powiatu bielskiego dotyczących powierzenia przez te gminy Gminie Bielsko-Biała realizacji niektórych zadań własnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;

7/ uchwałą nr XXIV/174/12 Rady Gminy Kozy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko-Biała dotyczącego powierzenia przez Gminę Kozy Gminie Bielsko-Biała realizacji niektórych zadań własnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;

8/ uchwałą nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”;

9/ uchwałą nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014".

postanawiają co następuje :

§ 1. 1. Gmina Kozy powierza Gminie Bielsko-Biała realizację swojego zadania własnego w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – zwanych dalej „ odpadami ”.

2. Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do przyjmowania od Gminy Kozy odpadów w ramach regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, którą prowadzi Zakład Gospodarki Odpadami S. A. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej - zwanej dalej regionalną instalacją ”, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

§ 2. 1. Gmina Kozy zobowiązuje się do dostarczania do regionalnej instalacji całego strumienia odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy, w tym zbieranych selektywnie.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, przyjmowane będą do regionalnej instalacji na podstawie umowy zawartej przez Wójta Gminy Kozy z Zakładem Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej.

3. Po rozstrzygnięciu przez Wójta Gminy Kozy przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - odpady odbierane będą od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy zawartej przez Wójta Gminy Kozy z przedsiębiorcą wyłonionym w tym przetargu, który został wpisany do prowadzonego przez Wójta Gminy Kozy rejestru działalności regulowanej, dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kozy.

§ 3. 1. Strony ustalają, że opłaty pobierane za odpady dostarczane do regionalnej instalacji zagwarantują samofinansowanie działalności Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. oraz umożliwią gromadzenie środków finansowych zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

2. Dla każdej ze Stron będzie obowiązywał jednakowy poziom opłat za odpady dostarczane do regionalnej instalacji. O wszelkich zmianach cennika Gmina Kozy będzie informowana
z 3 - miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Załącznikiem do nin. Porozumienia jest cennik Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2012 r., obowiązujący od dnia 1 lipca 2013 r.

§ 4. 1. Gmina Kozy zobowiązuje się dostarczyć Gminie Bielsko-Biała - w ciągu 14 dni od dnia zawarcia nin. Porozumienia - aktualny wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kozy.

2. Gmina Kozy zobowiązuje się przedłożyć Gminie Bielsko-Biała pisemną informację o każdej zmianie w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kozy – w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany.

§ 5. 1. Strony zobowiązują się do przeprowadzenia na terenie swoich gmin szeroko zakrojonych działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Strony zobowiązują się poinformować właścicieli nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu swoich gmin - o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391).

§ 6 . 1. Nin. Porozumienie zawiera się na okres do dnia 1 lipca 2023 r.

2. Każda ze Stron może rozwiązać nin. Porozumienie za uprzednim, 6-miesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. każda ze Stron może dokonać wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, jedynie przypadku naruszenia przez drugą ze Stron postanowień nin. Porozumienia.

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia nin. Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Z dniem 1 lipca 2013 r. traci moc Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 27 października 2009 r. między Gminą Bielsko-Biała, a Gminą Kozy w sprawie wspólnego uregulowania gospodarki odpadami na terenie swoich Gmin.

§ 9. 1. Nin. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do publikacji nin. Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Nin.Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Gmina Kozy:                                                                                     Gmina Bielsko-Biała:

Wójt Gminy Kozy


Krzysztof Fiałkowski

Prezydent Miasta Bielska-Białej


Jacek Krywult


Załącznik do Porozumienia międzygminnego Nr ON.II.031.28.2013
zawartego w dniu 16 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »