| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.156.2012 Burmistrza Miasta Szczyrk; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie swoich gmin w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego”

Gminą Bielsko-Biała     z siedzibą w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1    

reprezentowaną przez:    

Pana Jacka Krywulta - Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

oraz    

Gminą Szczyrk     z siedzibą w   Szczyrku, ul. Beskidzka 4    

reprezentowaną przez:    

Pana Wojciecha Bydlińskiego - Burmistrza Miasta Szczyrk  

zwanymi   dalej   „Stronami”.    

Strony     deklarują wolę wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie swoich gmin w   zakresie wypełnienia obowiązku zapewnienia budowy, utrzymania i   eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, której realizacja jest współfinansowana ze środków unijnych w   ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i   gmin powiatu bielskiego”. Podmiotem realizującym to przedsięwzięcie oraz beneficjentem środków finansowych jest Zakład Gospodarki Odpadami S.   A. z   siedzibą przy ul.   Krakowskiej 315d w   Bielsku-Białej, którego Gmina Bielsko-Biała jest 100% akcjonariuszem.    

Strony     kierując się:    

1/ art. 7   ust. 1   pkt 3, art. 10 ust. 1   i art. 74 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym   (t.   j.   Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.);    

2/ art. 3   ust. 1   i ust. 2   pkt 1, 2   lit. a, pkt 3, 4, 5   i 8   oraz art. 9b ust. 1   i 2   oraz art. 9c ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012   r. poz. 391);    

3/ art. 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z   2011   r. Nr 45, poz. 236);    

4/ art. 13 pkt 6   lit. a   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.);    

5/ porozumieniem z   10 sierpnia 2004 r. zawartym pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a   Powiatem Bielskim, dotyczącym wspólnej realizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla Bielska-Białej i   gmin powiatu bielskiego;    

6/ uchwałą nr XLIV/1042/2009 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 30 czerwca 2009 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej porozumień międzygminnych z   gminami powiatu bielskiego dotyczących powierzenia przez te gminy Gminie Bielsko-Biała realizacji niektórych zadań własnych z   zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;    

7/ uchwałą nr LIII/255/09 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 29 września 2009 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z   Gminą Bielsko-Biała dotyczącego powierzenia przez Gminę Szczyrk Gminie Bielsko-Biała realizacji niektórych zadań własnych z   zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;    

8/ uchwałą nr IV/25/1/2012 z   dnia 24 sierpnia 2012 Sejmiku Województwa Śląskiego w   sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”;    

9/ uchwałą nr IV/25/2/2012 z   dnia 24 sierpnia 2012 r. Sejmiku Województwa Śląskiego w   sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014".    

postanawiają co następuje     :    

§   1.     1.   Gmina Szczyrk powierza Gminie Bielsko-Biała realizację swojego zadania własnego w   zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i   eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – zwanych dalej „     odpadami     ”.    

2.   Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do przyjmowania od Gminy Szczyrk odpadów w   ramach regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, którą prowadzi Zakład Gospodarki Odpadami S. A. z   siedzibą przy ul.   Krakowskiej 315d w   Bielsku-Białej - zwanej dalej       regionalną instalacją     ”, z   zastrzeżeniem § 2   ust. 2.    

§   2.     1.   Gmina Szczyrk zobowiązuje się do dostarczania do regionalnej instalacji całego strumienia odpadów komunalnych z   terenu Gminy Szczyrk, w   tym zbieranych selektywnie.    

2.   Odpady, o   których mowa w   ust. 1, przyjmowane będą do regionalnej instalacji na podstawie umowy zawartej przez Burmistrza Miasta Szczyrk z   Zakładem Gospodarki Odpadami S. A. w   Bielsku-Białej.    

3.   Po rozstrzygnięciu przez Burmistrza Gminy Szczyrk przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a   także od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - odpady odbierane będą od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy zawartej przez Burmistrza Miasta Szczyrk z   przedsiębiorcą wyłonionym w   tym przetargu, który został wpisany do prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczyrk rejestru działalności regulowanej, dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Szczyrk.    

§   3.     1.   Strony ustalają, że opłaty pobierane za odpady dostarczane do regionalnej instalacji zagwarantują samofinansowanie działalności Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. oraz umożliwią gromadzenie środków finansowych zgodnie z   art. 61 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (Dz.   U. z   2010 r. Nr   185, poz. 1243 z   późn. zm.).    

2.   Dla każdej ze Stron będzie obowiązywał jednakowy poziom opłat za odpady dostarczane do regionalnej instalacji. O   wszelkich zmianach cennika Gmina Szczyrk będzie informowana    

z 3   - miesięcznym wyprzedzeniem.    

3.   Załącznikiem do nin. Porozumienia jest cennik Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. w   Bielsku-Białej z   dnia 22 listopada 2012 r., obowiązujący od dnia 1   lipca 2013 r.    

§   4.   1.   Gmina Szczyrk zobowiązuje się dostarczyć Gminie Bielsko-Biała - w   ciągu 14 dni od dnia zawarcia nin. Porozumienia   -   aktualny wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Szczyrk.    

2.   Gmina Szczyrk zobowiązuje się przedłożyć Gminie Bielsko-Biała pisemną informację o   każdej zmianie w   rejestrze działalności regulowanej w   zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Szczyrk – w   terminie 7   dni od dnia dokonania tej zmiany.    

§   5.     1.   Strony zobowiązują się do przeprowadzenia na terenie swoich gmin szeroko zakrojonych działań informacyjnych i   edukacyjnych w   zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w   szczególności dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.    

2.   Strony zobowiązują się poinformować właścicieli nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z   terenu swoich gmin - o   prawach i   obowiązkach wynikających z   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.   j.   Dz. U. z   dnia 11 kwietnia 2012   r. poz. 391).    

§   6     .   1.   Nin. Porozumienie zawiera się na okres do dnia     1 lipca 2023 r.  

2.   Każda ze Stron może rozwiązać nin. Porozumienie za uprzednim, 6-miesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego, z   zastrzeżeniem ust. 3.    

3.   W terminie do dnia     30 czerwca 2018 r.     każda ze Stron może dokonać wypowiedzenia, o   którym mowa w   ust. 2, jedynie przypadku naruszenia przez drugą ze Stron postanowień nin. Porozumienia.    

§   7.   Wszelkie zmiany i   uzupełnienia nin. Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.    

§   8.   Z dniem 1   lipca 2013 r. traci moc     Porozumienie międzygminne zawarte w   dniu 26   października 2009 r. między Gminą Bielsko-Biała, a   Gminą Szczyrk     w sprawie wspólnego uregulowania gospodarki odpadami na terenie swoich Gmin.    

§   9.   1.   Nin. Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje od dnia 1   lipca 2013 r.    

2.   Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do publikacji nin. Porozumienia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

§   10.     Nin.Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.    

Gmina Szczyrk:                                                                                         Gmina Bielsko-Biała:    

 

Burmistrz Miasta Szczyrk  


Wojciech   Bydliński

Prezydent Miasta Bielska-Białej  


Jacek   Krywult

 


Załącznik   do Porozumienia międzygminnego Nr   ON.II.031.156.2012  
zawartego w   dniu 27 lutego   2013 r.  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »