| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w dochodach Gminy (zał. nr 1)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

600

Transport i łączność

0,00

247 000,00

w tym: dochody majątkowe

0,00

247 000,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostalmi samorządu terytorialnego

0,00

247 000,00

Ogółem:

0,00

247 000,00

§ 2.

1. Dokonać zmian w wydatkach Gminy (zał. Nr 8)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

600

Transport i łączność

0,00

315 800,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

0,00

67 300,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

67 300,00

w tym:

/dotacja na zadania bieżące

0,00

67 300,00

60013

Drogi publiczne powiatowe

0,00

248 500,00

w tym:

- Wydatki majątkowe

0,00

248 500,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

248 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 600,00

3 600,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

3 600,00

0,00

w tym:

- Wydatki bieżące

3 600,00

0,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

3 600,00

0,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 600,00

0,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

0,00

3 600,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

3 600,00

w tym:

/dotacja na zadania bieżące

0,00

3 600,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

63 439,09

80101

Szkoły podstawowe

0,00

63 439,09

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

63 439,09

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

63 439,09

w tym:

- wynagrodzenia i składki od naliczone

0,00

63 439,09

Ogółem:

3600,00

382 839,09

§ 3.

1. Ulega zmianie § 10 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.843.871,55 zł na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 1.000.000,00zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2.192.997,53 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Ulega zmianie § 12 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2.192.997,53 zł

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego -1.000.000,00zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4.

1. Dokonać zmiany załącznika Nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonać zmiany załącznika Nr 9 wydatki majątkowe, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonać zmiany załącznika Nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Czernichów w 2013 roku , który przyjmuje treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 37.107.470,20 zł w tym: dochody bieżące 26.662.775,00 zł i wydatki w wysokości: 39.300.467,73 zł , w tym:wydatki bieżące: w wysokości 21.016.532,18 zł. Deficyt budżetowy wynosi 2.192.997,53 zł zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.192.997,53 zł.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/ 282/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.

Treść

§

Kwota w złotych

1.

Przychody budżetu

4 843 871,55

w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

952

4 843 871,55

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

952

0,00

Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 ustawy

950

0,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

0,00

2.

Dochody budżetu

901

37 107 470,20

3.

Razem (1+2)

41 951 341,75

4.

Wydatki budżetu

902

39 300 467,73

5.

Spłata otrzymanych krajowych kredytów

992

1 604 692,00

6.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

992

656 700,00

7

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

389 482,02

8

Razem rozchody

2 650 874,02

9.

Razem rozchody i wydatki (4+5+6)

41 951 341,75


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/ 282/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 czerwca 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE NA 2013 ROK

L.p.

Nazwa zadania

Dział

Rozdz.

§

kwota w zł.

1

Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu ŻYWIECKIM na cele gospodarcze, kulturalne społeczne

700

70005

6050( 2.271.114,53),6059(1.499.077,79),6057(7.894.774,09)

11 664 966,41

2

Nabywanie gruntów

700

70005

6060

30 000,00

3

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Międzybrodziu Bialskim- nawierzchnia boiska

926

92601

6050

34 600,00

4

Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w Międzybrodziu Żywieckim

926

92601

6050

34 600,00

5

Remont , modernizacja Gm.Oś. Kultury w Tresnej ( bud. obok UG Czer.)

700

70005

6050

25 300,00

6

Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły

926

92601

6050

34 600,00

7

Dotacja na zadania inwestycyjne dla ZUP Isepnica w Międzybrodziu Bialskim

900

90001

6210

200 000,00

8

Budowa budynku Urzędu Gminy w Międzybrodziu Bialskim

750

75023

6050

1 100 000,00

9

Projekt na oświetlenie uliczne w Tresnej,przysiółek ZONIE przy drodze woj. Nr 946

900

90015

6050

10 000,00

10

Projekt na budowę drogi w M. Żywieckim , ul. Słoneczna

600

60016

6050

5 000,00

11

Budowa kanalizacji sanitarnej we M. Bialskim - etap 2 zadanie 2- budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Basiury i Orionówka w Międz. Bialskim

900

90001

6050

57 300,00

12

Modernizacja instalacji wodnej , instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

60 300,00

13.

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul.Kasperków 8 w Międzybrodziu Bialskim

700

70005

6050

4 800,00

14.

Zakup i wdrożenie programu do obsługi gospodarki odpadami

750

75023

6050

18 000,00

15.

Zakup zestawów komputerowych na stanowiska obsługi gospodarki odpadami

750

75023

6050

7 800,00

16.

Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim

926

926

6059(447.253,60), 6057( 521.037,36)

968 290,96

17

Projekt budowlano-wykonawczy remontu i adaptacji pomieszczeń e budynku przy ul.Ks.pra.Jana Banasia 9 w Międzybrodziu Bialskim

700

70005

6050

55 500,00

18

Modernizacja instalacji wew. Zasilającej w wodę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

801

80101

6050

7 000,00

19

Modernizacja łazienek w przyziemiu w SP Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

45 000,00

20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów w sołectwie Tresna

900

90001

6050

270 000,00

21

Modernizacja ul.Handlowej i 11-go Listopada w Czernichowie

600

60016

6050

120 000,00

22

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - etap II

900

90001

6050

3 000 000,00

23

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403 S w Międzybrodziu Bialskim "

600

60013

6300

30 000,00

24

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodziu Bialskim

600

60013

6300

67 000,00

25

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie - etap III"

600

60013

6300

60 000,00

26

Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403 S w Międzybrodziu Bialskim "

600

60013

6050

30 000,00

27

Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodziu Bialskim

600

60013

6050

67 000,00

28

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie - etap III

600

60013

6050

150 000,00

29

Rządowy Program "Radosna Szkoła - SP Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

126 878,18

ogółem ;

18 283 935,55


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/ 282/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW W 2013 ROKU

LP

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

RAZEM

Dotacje przedmiotowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.

Dotacje przedmiotowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.

1

600

60004

0,00

0,00

543 976,00

0,00

0,00

0,00

543 976,00

2

851

85154

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

3

801

80104

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

4

921

92105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

5

921

92116

0,00

342 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342 640,00

6

926

92605

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

7

851

85158

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

8

750

75095

0,00

0,00

2 090,00

0,00

0,00

0,00

2 090,00

9

900

90001

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

10

600

60013

0,00

0,00

157 000,00

0,00

0,00

0,00

157 000,00

11

754

75404

0,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

3 600,00

RAZEM

0,00

342 640,00

939 166,00

0,00

0,00

95 000,00

1 376 806,00


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/ 282/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 czerwca 2013 r.

I.Dochody

1. Dział 600- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 247.000,00 zł z tyt. Dotacji z Samorządu Województwa na zadania: 1. bud.chodnika w Czernichowie 150.000,00zł, 2. Koncepcja przebudowy skrzyż. w M. Bialskim, 30.000,00zł 3. Projekt przebudowy dwustronnych chodników w Międz. Bialskim - 67.000,00zł

II.Wydatki

1. Dział 600

rozdział 60013- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 248.500,00zł w tym : na pomoc finansowa dla Samorządu Woj. na zadanie:

- Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy dr.woj. W Międzybrodziu Bialskim- 1500,00zł, oraz na realizację zadań:

- Budowa chodnika w ciągu dr. Woj. Nr 948 w Czernichowie - etap III - 150.000,00zł,

- Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową 1403 S w Międzybrodziu Bialskim- 30.000,00zł

- Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy dr.woj. W Międzybrodziu Bialskim- 67.000,00zł

rozdział 60004- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 67.300,00 na dotację dla samorządu bielskiego na utrzymanie transportu lokalnego - dopłata do PKS Bielsko -Biała

2. Dział 754 rozdział 75412 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3.600,00zł z usług dla OSP

rozdział 75404 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.600,00zł na dotację dla Policji - utrzymanie bezpieczeństwa na imprezie Święto Morza w MB.

3. Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 63.439,09 zł na wynagrodzenia dla SP Nr 2 MB.

DOCHODY

uchwała Nr XXVII /275/2013

36.708.106,11

zarządzenie nr 35/2013

+2.200,00

zarządzenie nr 38/2013

+13.636,00

zarządzenie nr 42/2013

+38.698,00

zarządzenie nr 48/2013

+63.439,09

zarządzenie nr 51/2013

+4.659,00

zarządzenie nr 57/2013

+29.732,00

uchwała nr Nr XXIX / 282 /2013

+247.000,00

37.107.470,20

WYDATKI

uchwała Nr XXVII /275/2013

38.768.864,55

zarządzenie nr 35/2013

+2.200,00

zarządzenie nr 38/2013

+13.636,00

zarządzenie nr 42/2013

+38.698,00

zarządzenie nr 48/2013

+63.439,09

zarządzenie nr 51/2013

+4.659,00

zarządzenie nr 57/2013

+29.732,00

uchwała nr Nr XXIX / 282 /2013

+382.839,09

uchwała nr Nr XXIX / 282 /2013

-3600,00

39.300.467,73

WYNIK FINANSOWY

dochody

37.107.470,20

wydatki

39.300.467,73

- 2.192.997,53

deficyt budżetowy

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »