| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w dochodach Gminy (zał. nr 1)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

600

Transport i łączność

0,00

247 000,00

w tym: dochody majątkowe

0,00

247 000,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostalmi samorządu terytorialnego

0,00

247 000,00

Ogółem:

0,00

247 000,00

§ 2.

1. Dokonać zmian w wydatkach Gminy (zał. Nr 8)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

600

Transport i łączność

0,00

315 800,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

0,00

67 300,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

67 300,00

w tym:

/dotacja na zadania bieżące

0,00

67 300,00

60013

Drogi publiczne powiatowe

0,00

248 500,00

w tym:

- Wydatki majątkowe

0,00

248 500,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

248 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 600,00

3 600,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

3 600,00

0,00

w tym:

- Wydatki bieżące

3 600,00

0,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

3 600,00

0,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 600,00

0,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

0,00

3 600,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

3 600,00

w tym:

/dotacja na zadania bieżące

0,00

3 600,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

63 439,09

80101

Szkoły podstawowe

0,00

63 439,09

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

63 439,09

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

63 439,09

w tym:

- wynagrodzenia i składki od naliczone

0,00

63 439,09

Ogółem:

3600,00

382 839,09

§ 3.

1. Ulega zmianie § 10 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.843.871,55 zł na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 1.000.000,00zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2.192.997,53 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Ulega zmianie § 12 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2.192.997,53 zł

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego -1.000.000,00zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4.

1. Dokonać zmiany załącznika Nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonać zmiany załącznika Nr 9 wydatki majątkowe, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonać zmiany załącznika Nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Czernichów w 2013 roku , który przyjmuje treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 37.107.470,20 zł w tym: dochody bieżące 26.662.775,00 zł i wydatki w wysokości: 39.300.467,73 zł , w tym:wydatki bieżące: w wysokości 21.016.532,18 zł. Deficyt budżetowy wynosi 2.192.997,53 zł zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.192.997,53 zł.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/ 282/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.

Treść

§

Kwota w złotych

1.

Przychody budżetu

4 843 871,55

w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

952

4 843 871,55

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

952

0,00

Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 ustawy

950

0,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

0,00

2.

Dochody budżetu

901

37 107 470,20

3.

Razem (1+2)

41 951 341,75

4.

Wydatki budżetu

902

39 300 467,73

5.

Spłata otrzymanych krajowych kredytów

992

1 604 692,00

6.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

992

656 700,00

7

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

389 482,02

8

Razem rozchody

2 650 874,02

9.

Razem rozchody i wydatki (4+5+6)

41 951 341,75


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/ 282/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 czerwca 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE NA 2013 ROK

L.p.

Nazwa zadania

Dział

Rozdz.

§

kwota w zł.

1

Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu ŻYWIECKIM na cele gospodarcze, kulturalne społeczne

700

70005

6050( 2.271.114,53),6059(1.499.077,79),6057(7.894.774,09)

11 664 966,41

2

Nabywanie gruntów

700

70005

6060

30 000,00

3

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Międzybrodziu Bialskim- nawierzchnia boiska

926

92601

6050

34 600,00

4

Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w Międzybrodziu Żywieckim

926

92601

6050

34 600,00

5

Remont , modernizacja Gm.Oś. Kultury w Tresnej ( bud. obok UG Czer.)

700

70005

6050

25 300,00

6

Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły

926

92601

6050

34 600,00

7

Dotacja na zadania inwestycyjne dla ZUP Isepnica w Międzybrodziu Bialskim

900

90001

6210

200 000,00

8

Budowa budynku Urzędu Gminy w Międzybrodziu Bialskim

750

75023

6050

1 100 000,00

9

Projekt na oświetlenie uliczne w Tresnej,przysiółek ZONIE przy drodze woj. Nr 946

900

90015

6050

10 000,00

10

Projekt na budowę drogi w M. Żywieckim , ul. Słoneczna

600

60016

6050

5 000,00

11

Budowa kanalizacji sanitarnej we M. Bialskim - etap 2 zadanie 2- budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Basiury i Orionówka w Międz. Bialskim

900

90001

6050

57 300,00

12

Modernizacja instalacji wodnej , instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

60 300,00

13.

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul.Kasperków 8 w Międzybrodziu Bialskim

700

70005

6050

4 800,00

14.

Zakup i wdrożenie programu do obsługi gospodarki odpadami

750

75023

6050

18 000,00

15.

Zakup zestawów komputerowych na stanowiska obsługi gospodarki odpadami

750

75023

6050

7 800,00

16.

Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim

926

926

6059(447.253,60), 6057( 521.037,36)

968 290,96

17

Projekt budowlano-wykonawczy remontu i adaptacji pomieszczeń e budynku przy ul.Ks.pra.Jana Banasia 9 w Międzybrodziu Bialskim

700

70005

6050

55 500,00

18

Modernizacja instalacji wew. Zasilającej w wodę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

801

80101

6050

7 000,00

19

Modernizacja łazienek w przyziemiu w SP Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

45 000,00

20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów w sołectwie Tresna

900

90001

6050

270 000,00

21

Modernizacja ul.Handlowej i 11-go Listopada w Czernichowie

600

60016

6050

120 000,00

22

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - etap II

900

90001

6050

3 000 000,00

23

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403 S w Międzybrodziu Bialskim "

600

60013

6300

30 000,00

24

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodziu Bialskim

600

60013

6300

67 000,00

25

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie - etap III"

600

60013

6300

60 000,00

26

Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403 S w Międzybrodziu Bialskim "

600

60013

6050

30 000,00

27

Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodziu Bialskim

600

60013

6050

67 000,00

28

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie - etap III

600

60013

6050

150 000,00

29

Rządowy Program "Radosna Szkoła - SP Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

126 878,18

ogółem ;

18 283 935,55


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/ 282/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW W 2013 ROKU

LP

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

RAZEM

Dotacje przedmiotowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.

Dotacje przedmiotowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.

1

600

60004

0,00

0,00

543 976,00

0,00

0,00

0,00

543 976,00

2

851

85154

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

3

801

80104

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

4

921

92105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

5

921

92116

0,00

342 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342 640,00

6

926

92605

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

7

851

85158

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

8

750

75095

0,00

0,00

2 090,00

0,00

0,00

0,00

2 090,00

9

900

90001

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

10

600

60013

0,00

0,00

157 000,00

0,00

0,00

0,00

157 000,00

11

754

75404

0,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

3 600,00

RAZEM

0,00

342 640,00

939 166,00

0,00

0,00

95 000,00

1 376 806,00


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/ 282/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 czerwca 2013 r.

I.Dochody

1. Dział 600- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 247.000,00 zł z tyt. Dotacji z Samorządu Województwa na zadania: 1. bud.chodnika w Czernichowie 150.000,00zł, 2. Koncepcja przebudowy skrzyż. w M. Bialskim, 30.000,00zł 3. Projekt przebudowy dwustronnych chodników w Międz. Bialskim - 67.000,00zł

II.Wydatki

1. Dział 600

rozdział 60013- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 248.500,00zł w tym : na pomoc finansowa dla Samorządu Woj. na zadanie:

- Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy dr.woj. W Międzybrodziu Bialskim- 1500,00zł, oraz na realizację zadań:

- Budowa chodnika w ciągu dr. Woj. Nr 948 w Czernichowie - etap III - 150.000,00zł,

- Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową 1403 S w Międzybrodziu Bialskim- 30.000,00zł

- Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy dr.woj. W Międzybrodziu Bialskim- 67.000,00zł

rozdział 60004- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 67.300,00 na dotację dla samorządu bielskiego na utrzymanie transportu lokalnego - dopłata do PKS Bielsko -Biała

2. Dział 754 rozdział 75412 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3.600,00zł z usług dla OSP

rozdział 75404 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.600,00zł na dotację dla Policji - utrzymanie bezpieczeństwa na imprezie Święto Morza w MB.

3. Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 63.439,09 zł na wynagrodzenia dla SP Nr 2 MB.

DOCHODY

uchwała Nr XXVII /275/2013

36.708.106,11

zarządzenie nr 35/2013

+2.200,00

zarządzenie nr 38/2013

+13.636,00

zarządzenie nr 42/2013

+38.698,00

zarządzenie nr 48/2013

+63.439,09

zarządzenie nr 51/2013

+4.659,00

zarządzenie nr 57/2013

+29.732,00

uchwała nr Nr XXIX / 282 /2013

+247.000,00

37.107.470,20

WYDATKI

uchwała Nr XXVII /275/2013

38.768.864,55

zarządzenie nr 35/2013

+2.200,00

zarządzenie nr 38/2013

+13.636,00

zarządzenie nr 42/2013

+38.698,00

zarządzenie nr 48/2013

+63.439,09

zarządzenie nr 51/2013

+4.659,00

zarządzenie nr 57/2013

+29.732,00

uchwała nr Nr XXIX / 282 /2013

+382.839,09

uchwała nr Nr XXIX / 282 /2013

-3600,00

39.300.467,73

WYNIK FINANSOWY

dochody

37.107.470,20

wydatki

39.300.467,73

- 2.192.997,53

deficyt budżetowy

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »