| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/251/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594),

- art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów:

a) udostępnienie pojemnika (worek typu „big-bag”, kontener) przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzonych poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie oraz odbiór tych odpadów w pojemniku i ich zagospodarowanie.

2. Określa się, iż wysokość ceny za świadczenie usługi, o której mowa ust. 1, zależy od wielkości pojemnika i wynosi:

a) worek typu „big-bag” o pojemności 1 m3– 108,00 zł

b) kontener o pojemności 3 m3– 232,20 zł

c) kontener o pojemności 5 m3– 286,20 zł

d) kontener o pojemności 7 m3– 340,20 zł

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości za usługę, o której mowa w § 1 ust. 1, będzie uiszczał opłatę do Urzędu Gminy w Gierałtowicach, bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy w Gierałtowicach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice.

2. Dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, będzie podstawą do zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z tej usługi.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć pisemnie: osobiście w Urzędzie Gminy Gierałtowice, przesłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, dołączając do niego dowód uiszczenia opłaty.

4. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

                                                                                                               

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/251/13
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 11 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »