| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr EO.032.3.1.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2012/2013

zawarte pomiędzy Miastem Ruda Śląska, reprezentowanym przez:

Grażynę Dziedzic - Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego na podstawie Uchwały nr 69/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. w sprawie wyrażania zgody na zawieranie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy o systemie oświaty

a Miastem Piekary Śląskie reprezentowanym przez: Stanisława Korfanty - Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

ustala się, co następuje:

§ 1. Uwzględniając wniosek Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie przy
ul. Lubelskiej 25 w sprawie prowadzenia w roku szkolnym 2012/2013 zajęć w punkcie katechetycznym w Szkole Podstawowej nr 8 im Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1 dla 14 uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki na terenie miast: Bytom, Chorzów, Gierałtowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu, dla którego organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w oparciu o zawarte w dniu 20.08.2012 r. Porozumienie w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Diecezją Południową Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Miasto Piekary Śląskie wyraża zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, w wymiarze 8/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 1 ponoszone przez miasto Ruda Śląska, są proporcjonalne do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w przeliczeniu na część 8/18 etatu, tj., dla 1 ucznia, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piekary Śląskie przypada 0,071 części z 8/18 etatu i obejmują:

a) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

c) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,

d) § 4120 Składki na Fundusz Pracy,

e) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 1 692,07 złotych w 2012 roku oraz 1 532,08 złotych w 2013 roku. Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które są ponoszone przez Miasto Ruda Śląska z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

2. Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się przekazywać Miastu Ruda Śląska dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w przeliczeniu na część 8/18 etatu, tj. 120,14 złotych miesięcznie w 2012 roku oraz 108,78 złotych miesięcznie w 2013 roku.

3. Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Ruda Śląska, tj.: ING Bank Śląski S.A. Nr 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 za okres od 1 września do 31 grudnia 2012 roku nie później niż do 14 grudnia 2012 roku, a od stycznia 2013 roku do 14 każdego miesiąca z góry.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2012/2013.

2. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2 lub zmiany nauczyciela religii lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2012 roku i rozliczona do dnia 20 stycznia 2013 roku.

4. Do 20 stycznia 2013 roku Miasto Ruda Śląska przedstawi Miastu Piekary Śląskie rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w 2012 roku z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w punkcie katechetycznym w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1.

5. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2013 roku i rozliczona do dnia 31 października 2013 roku. Do dnia 31 października 2013 roku Miasto Ruda Śląska przedstawi Miastu Piekary Śląskie rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w punkcie katechetycznym w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej.

6. W przypadku, gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w § 3 będą:

a) wyższe od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Ruda Śląska od Miasta Piekary Śląskie, to Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

b) niższe od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Ruda Śląska od Miasta Piekary Śląskie, to Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Miasta Piekary Śląskie, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w ust. 1 strony ustalają na dzień nie później niż do 30 listopada 2013 roku.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Ruda Śląska


Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Piekary Śląskie


Stanisław Korfanty


Załącznik do Porozumienia międzygminnego Nr EO.032.3.1.2012
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Porozumienia EO.032.3.1.2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »