| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Lipowa; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 5 marca 2013r.

do porozumienia nr 134/PZD/11 z dnia 02 listopada 2011r. w sprawie powierzenia gminie przez powiat obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Lipowa

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 6   i art.5 ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t. jednolity - Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001r. , póz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 20 pkt 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t. jednolity: Dz. U. Nr 19 z   2007 r., poz. 115 z   późn. zm.) oraz na podstawie §2 ust. 14 porozumienia dotyczącego corocznej waloryzacji – strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w   ww. porozumieniu:  

§   1.  

1.   Do §2 porozumienia dodaje się ust. 1b o   następującej treści:  

„1b. Na realizację zadań określonych w   § 1   Przejmujący otrzyma od Przekazującego w   okresie od 1.01.2013r. do 15.04.2013r. oraz od 1.11.2013r. do 31.12.2013r. środki finansowe w   wysokości   222.232,19 zł   (słownie złotych: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa 19/100) wynikającej z   iloczynu liczby 5,5 , długości dróg objętych porozumieniem i   kwoty przeznaczonej w   okresie od 1.01.2013r. do 15.04.2013r. oraz od 1.11.2013r. do 31.12.2013r. na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w   III i   IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Lipowa , która wynosi:  

- dla III standardu –   1565,62   zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych < 500 m n.p.m.),  

- dla IV standardu –   1722,30   zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),  

-   1423,06   zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych < 500 m n.p.m.),  

W związku z   powyższym suma przekazanych na podstawie mniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie:   83.517,22 zł   (słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemnaście 22/100) według następującego wyliczenia:  

9,699 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych < 500 m n.p.m., utrzymywanych w   III standardzie) x   1565,62   zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych < 500 m n.p.m., w   IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Lipowa) x 5,5 miesiąca =   83.517,22   zł,  

zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie:   138.714,97   zł (słownie złotych : sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset czternaście 97/100 ) według następującego wyliczenia:  

4,865 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w   IV standardzie) x   1722,30   zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w   IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Lipowa) x 5,5 miesiąca =   46.084,44   zł,  

11,835 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych < 500 m n.p.m., utrzymywanych w   IV standardzie) x   1423,06   zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych < 500 m n.p.m., w   IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Lipowa) x 5,5 miesiąca =   92.630,53   zł.  

Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Lipowa, objętych niniejszym porozumieniem w   okresie od 1.01.2013r. do 15.04.2013r. oraz od 1.11.2013r. do 31.12.2013r. wynosić będzie   222.232,19   zł.”  

Kwoty zawarte w   ust. 1   dotyczące roku 2013 nie obowiązują.  

2.   Do §2 porozumienia dodaje się ust.2b o   następującej treści:  

„2b. Środki, o   których mowa w   ust. 1b będą przekazywane na konto   Przejmującego   w pięciu miesięcznych równych transzach po   40.405,85   zł każda do 15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi, oraz w   postaci transzy ( 1/2 miesięcznej kwoty) za wykonanie usługi w   kwietniu 2013 w   wysokości   20.202,93   zł do 30 kwietnia 2013 r. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez   Przejmującego   raportu określonego w   §2 ust.3.”  

§   2.  

Integralną część aneksu stanowi   załącznik nr 1   .  

§   3.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§   4.  

Niniejszy aneks wchodzi w   życie od 1.01.2013r.  

§   5.  

Niniejszy aneks został sporządzony w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i   jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.  

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

PRZEKAZUJĄCY:                                                                                                                           PRZEJMUJĄCY:  

 

Starosta  


Andrzej   Zieliński


Wicestarosta  


Andrzej   Kalata


Skarbnik Powiatu  


Elżbieta   Wątroba

Wójt  


Stanisław   Caputa


Skarbnik Gminy  


Krystyna   Piecuch

 


Załącznik do Aneksu Nr 2
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 5 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »