| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.334.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 18 czerwca 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXIV/685/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 maja 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach "Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice"

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIV/685/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 maja 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach "Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice" w całości, jako niezgodnej z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą, Rada Miejska w Gliwicach, działając na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, przyjęła regulamin przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach "Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice", stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Wspomniany wyżej przepis upoważnia jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały określającej szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Wskazany wyżej przepis ustawy jest normą o charakterze iuris cogentis i zawiera jednocześnie upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Z uwagi na to przepisy tego aktu prawnego powinny być sformułowane w taki sposób, aby kompleksowo wypełniały zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Niespełnienie natomiast którejkolwiek z przesłanek w nich zawartych skutkuje bezwzględną nieważnością uchwały. Przyznanie uchwale takiego charakteru przesądza o konieczności formułowania zawartych w niej postanowień w sposób jasny i precyzyjny. Akty prawa miejscowego, będąc źródłami prawa powszechnie obowiązującego, zawierają w swej treści dyrektywy wyznaczające adresatom pewien sposób zachowań w formie czy to nakazów, zakazów lub uprawnień, zawierają one normy, które rodzą określone skutki w ich sferze prawnej. A zatem określenie okoliczności, w których normy te znajdą zastosowanie musi nastąpić zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisie upoważniającym i w taki sposób, aby nie powodowało to żadnych trudności interpretacyjnych dla przeciętnego odbiorcy. Ustalenie wszystkich niezbędnych elementów wynikających z delegacji ustawowej i zawarcie ich w treści przedmiotowej uchwały jest zatem bezwzględnym obowiązkiem, od którego wskazany organ nie może się uchylić.

Tymczasem, w opinii organu nadzoru, przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nie wypełnia w całości delegacji określonej art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w zakresie trybu postępowania w sprawie przyznania stypendium. W § 6 uchwały Rada Miejska przewidziała bowiem, iż termin i miejsce składania wniosków o przyznanie stypendium ogłasza Prezydent Miasta, czym dokonała niedopuszczalnej subdelegacji do określenia jednego z elementów trybu postępowania.

Kompetencje w tym zakresie w myśl ww. delegacji ustawowej przysługują wyłącznie organowi stanowiącemu, który nie może ich przekazać innemu organowi. Tymczasem w przedmiotowej sprawie zachodzi sui generis subdelegacja przyznanych mocą ustawy kompetencji prawotwórczych, co w demokratycznym państwie prawnym nie jest dopuszczalne (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 maja 1998 r., U 5/97, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 46). Tak jak nie jest dopuszczalne w państwie prawnym zamieszczanie w rozporządzeniu, jako akcie wykonawczym, upoważnienia do podejmowania określonych działań przez inny podmiot i wyposażanie go w kompetencje wykonawcze, tak też nie jest to dopuszczalne w uchwałach organów samorządu terytorialnego. Jeżeli bowiem akt o randze ustawy zawiera upoważnienie do stanowienia prawa, określa organ właściwy do wydania tego aktu i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące jego treści, to regulacja na poziomie aktu wykonawczego nie może przekazywać powierzonych ustawą kompetencji innym podmiotom. Nie może ich również upoważnić do uściślania, czy syntetyzowania przepisów (por. wyrok NSA 9 marca 1994 r., sygn. akt II SA 1373/93 Prokuratura i Prawo 1995/5/61; wyrok NSA z 23 października 1992 r., sygn. akt II SA/Wr 1057/92 ONSA 1992/3-4/94, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2008 roku, sygn. akt IV SA/GL 456/08, publikowany w bazie orzeczeń).

Brak pełnego określenia trybu składania wniosków pozbawia uchwałę elementu obligatoryjnego przesądzającego o jej zgodności z prawem (por. wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2003 roku, sygn. akt II SA/Ka 472/03, niepubl.). Przepis art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty jest bowiem normą o charakterze iuris cogentis , co oznacza, że niespełnienie którejkolwiek z przesłanek w nim wyrażonych skutkuje zawsze bezwzględną nieważnością aktu wydanego na jego podstawie.

Jednocześnie zauważyć należy, iż § 2 uchwały oraz załącznik nr 2 do uchwały, stanowiące o wzorze wniosku o przyznanie stypendium, należy uznać za pozostające poza zakresem ustawowego upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego, jakim jest przedmiotowa uchwała.

W związku z powyższym stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/685/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 maja 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach "Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice", w całości jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Gliwicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »