| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/337/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)Rada Miejska w Żywcu

uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchyla się w całości dotychczasowy Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu, zatwierdzony Uchwałą Nr XL/311/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 marca 2009 roku.

2. Zatwierdza się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu, którego treść zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/337/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 20 czerwca 2013 r.

S T A T U T
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żywcu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu zwany dalej „Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Miasta Żywca powołaną Uchwałą Nr XVII/54/90 Miejskiej Rady Narodowej w Żywcu z dnia 25 kwietnia 1990 roku.

Działa na podstawie :

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(tekst jednolity Dz. U. z dnia 07.02.2013 r., poz. 182 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 2.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej podlegającej organom Gminy Żywiec.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Miasta Żywca.

Rozdział 2.

Cele i zadania Ośrodka

§ 3.

1. Celem działania Ośrodka jest :

- podejmowanie działań mających na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,

- zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

- realizacja zadań własnych gminy, zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, innych ustaw oraz zawartych porozumień i umów, a także rządowych i gminnych programów osłonowych,

- udzielanie wsparcia ze środków publicznych osobom i rodzinom, które z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i innych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, godzącej w podstawy ich egzystencji i godności człowieka,

- zapewnienie opieki i pomocy mieszkańcom miasta, którzy nie mogą przezwyciężyć trudności życiowych wykorzystując własne środki materialne, możliwości i uprawnienia,

- udzielanie wsparcia osobom potrzebującym przez prowadzenie działań profilaktycznych, fachowego poradnictwa, w szczególności prawnego i psychologicznego,

- praca socjalna na rzecz osób i rodzin, ukierunkowana na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i społeczności lokalnej,

- prowadzenie ośrodków wsparcia, tworzenie mieszkań chronionych oraz innych form pomocy społecznej o charakterze lokalnym służących przeciwdziałaniu instytucjonalizacji, mających na celu utrzymanie osoby w jej środowisku,

- analiza potrzeb i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez organ samorządu terytorialnego lub właściwy organ administracji rządowej.

3. W celu realizacji zadań wymienionych w punkcie 2. Ośrodek współpracuje z:

- innymi instytucjami pomocy społecznej,

- organami administracji rządowej i samorządowej,

- placówkami służby zdrowia,

- placówkami oświatowymi,

- Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,

- organizacjami pozarządowymi, instytucjami użyteczności publicznej,

- organami wymiaru sprawiedliwości.

§ 4.

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych zarządzają kierownicy działów.

3. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Żywca.

4. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w sprawie świadczeń rodzinnych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Żywca.

5. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydaje decyzje w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Żywca.

6. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w sprawie dodatków mieszkaniowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Żywca.

7. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowania w sprawach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

8. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowania w sprawach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

9. Upoważnienie, o którym mowa w punktach 3, 4 i 5 może być udzielone także innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 5.

W skład Ośrodka wchodzą :

- Dział pomocy środowiskowej,

- Dział profilaktyki i opieki nad rodziną,

- Dział opieki nad chorym w domu,

- Dział księgowości,

- Dział świadczeń,

- Referat dodatków mieszkaniowych,

§ 6.

Zadania oraz organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych wchodzących w skład Ośrodka określają odrębne regulaminy.

Rozdział 3.
Postanowienia Końcowe

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy regulujące działalność jednostek budżetowych.

§ 8.

1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Żywcu.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane tylko w drodze uchwały Rady Miejskiej w Żywcu.

§ 9.

Statut wchodzi w życie w terminie określonym w Uchwale Rady Miejskiej w Żywcu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »