| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Ujsoły; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 5 marca 2013r.

do porozumienia nr 125/PZD/11 z dnia 25 października 2011r. w sprawie powierzenia przez powiat, Gminie Ujsoły obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ujsoły

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 6   i art.5 ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t. jednolity - Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001r. , póz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 20 pkt 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t. jednolity: Dz. U. Nr 19 z   2007 r., poz. 115 z   późn. zm.) oraz na podstawie §2 ust. 14 porozumienia z   dnia 20.07.2011r., dotyczącego corocznej waloryzacji – strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w   ww. porozumieniu:  
 

§   1.  

1.   Do §2 porozumienia dodaje się punkt 1a o   następującej treści:  

„1a. Na realizację zadań określonych w   § 1   Przejmujący otrzyma od Przekazującego w   okresie od 1.01.2012r. do 15.04.2012r. oraz od 1.11.2012r. do 31.12.2012r. środki finansowe w   wysokości 234.017,96 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemnaście 96/100) wynikającej z   iloczynu liczby 5,5 , długości dróg objętych porozumieniem i   kwoty przeznaczonej w   okresie od 1.01.2011r. do 15.04.2011r. oraz od 1.11.2012r. do 31.12.2012r. na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w   III i   IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Ujsoły , która wynosi:  

-dla III standardu – 1826,82 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),  

-dla IV standardu – 1660,85 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),  

-dodatkowa stawka - 495,41 zł/km za jeden miesiąc dla dróg leżących > 600 m n.p.m. (droga powiatowa nr 1439 S Kamesznica- Milówka- Ujsoły-Granica Państwa-końcowy odcinek o   dł. 4,000 km, droga powiatowa nr 1441 S Ujsoły- Złatna - końcowy odcinek o   dł. 4,000 km).  

W związku z   powyższym suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 131.325,95 zł (słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć 95/100) według następującego wyliczenia:  

10,901 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w   III standardzie) x 1826,82 zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w   III standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Ujsoły) x 5,5 miesiąca = 109.527,91 zł,  

8,000 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych >600 m n.p.m., utrzymywanych w   III standardzie) x 495,41 zł ( dodatkowa stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 600 m n. p. m, w   III standardzie zimowego utrzymania ustalona dla drogi powiatowej nr 1439 S o   długości 4,000 km i   dla drogi powiatowej nr 1441 S o   długości 4,000 km) x 5,5 miesiąca = 21 798,04 zł  

zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 102 692,02 zł (słownie złotych : sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa 02/100 ) według następującego wyliczenia:  

11,242 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w   IV standardzie) x 1660,85 zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w   IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Ujsoły) x 5,5 miesiąca = 102.692,02 zł,  

Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ujsoły, objętych niniejszym porozumieniem w   okresie od 1.01.2012r. do 15.04.2012r. oraz od 1.11.2012r. do 31.12.2012r.wynosić będzie 234.017,96 zł.  

Kwota określona w   ust 1   nie odnosi się do okresu, o   którym mowa w   ust 1a.  

2.   Do §2 porozumienia dodaje się punkt 2a o   następującej treści:  

„2a. Środki, o   których mowa w   ust. 1a będą przekazywane na konto Przejmującego w   pięciu miesięcznych równych transzach po 42.548,72 zł każda do 15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi, oraz w   postaci transzy ( 1/2 miesięcznej kwoty) za wykonanie usługi w   kwietniu 2012 w   wysokości 21274,36 zł do 30 kwietnia 2012 r. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez Przejmującego raportu określonego w   §2 ust.3.”  

 

§   2.  

Integralną część aneksu stanowi załącznik nr 1.  

 

§   3.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

 

§   4.  

Niniejszy aneks wchodzi w   życie od 1.01.2012r..  

 

§   5.  

Niniejszy aneks został sporządzony w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i   jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

§   6.  

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Przekazujący:

Przejmujący:

 

 

 

Starosta  


Andrzej   Zieliński


Wicestarosta  


Andrzej   Kalata


Skarbnik Powiatu  


Elżbieta   Wątroba

Wójt  


Tadeusz   Piętka


Skarbnik Gminy  


Ewa   Caputa

 


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Ujsoły zal 1  

Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 1
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »