| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/252/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 14 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest”

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity z 2008 r.) w związku z Uchwałą Nr XX/105/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia” oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Nr LIV/345/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Regulamin określający szczegółowe zasady udzielenia dotacji, tryb udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczania i kontroli, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXV/227/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest”, otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/252/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 14 czerwca 2013 r.

Regulamin udzielania dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Lubomia.

§ 1.

Do korzystania z dotacji za zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do budynku na którym zabudowane są materiały zawierające azbest.

§ 2.

1. Osoba ubiegająca się o dotację powinna złożyć do Urzędu Gminy Lubomia wniosek w którym zostanie podana przybliżona ilość materiału przeznaczonego do utylizacji.

2. Termin składania wniosku o którym mowa w ust. 1 upływa w dniu 1 sierpnia roku poprzedzającego realizację zadania.

§ 3.

Dotacja będzie przyznawana wg kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych przez Gminę Lubomia środków finansowych. Dopuszcza się realizację wniosku złożonego po terminie określonym w § 2 ust. 2, pod warunkiem posiadania przez Gminę Lubomia środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

§ 4.

Przed udzieleniem dotacji zostanie zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Dotującą.

§ 5.

Pomoc finansowa przekazana Wnioskodawcy w formie dotacji polegać będzie na jednorazowym pokryciu części kosztów demontażu, transportu i utylizacji zabudowanych elementów azbestowych w obiekcie budowlanym.

§ 6.

1. Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest będą finansowane w następujących proporcjach:

a) 80 % środki budżetu Gminy Lubomia,

b) 20 % wnioskodawca.

§ 7.

Prace związane z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest będzie prowadziła firma z którą Gmina Lubomia podpisała umowę, a wyłoniona została zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 8.

1. Przed przystąpieniem do prac polegających na demontażu azbestu Wykonawca, czyli firma o której mowa w § 7, dokona zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac na danym obiekcie zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.).

2. Przed przystąpieniem do prac wnioskodawca dokona zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

§ 9.

Po zakończeniu prac na danym obiekcie zostanie sporządzony protokół odbioru robót przy udziale wnioskodawcy, Wykonawcy i pracownika Urzędu Gminy Lubomia.

§ 10.

Wykonawca po zakończeniu zadania wystawi dwie faktury, jedną dla Urzędu Gminy Lubomia na pokrycie 80 % kosztów i drugą dla wnioskodawcy na pokrycie 20 % kosztów (kopia tej faktury zostanie dostarczona do Urzędu Gminy Lubomia).

§ 11.

Dotująca ma prawo kontrolowania realizacji zadania, na które zostanie udzielona dotacja, przed jego rozpoczęciem i na każdym etapie realizacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »