| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr Ed-I.031.4.2013 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie objęcia opieką psychologiczno-pedagogiczną przez Gminę Miasto Częstochowa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kłobuckiego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 20   grudnia 2012   r. w   sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w   2013   r. (Dz.   U.   z   2012   r., poz. 1541), strony porozumienia ustalają co następuje:  

§   1.   Powiat Kłobucki przekazuje, a   Prezydent Miasta Częstochowy obejmuje opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci i   młodzież z   autyzmem mieszkającą na terenie Powiatu Kłobuckiego.  

§   2.   Z tytułu realizacji opieki wynikającej z   porozumienia Powiat Kłobucki przekaże w   roku 2013   dotację w   wysokości   112,27 zł   na jedno dziecko, co stanowi   70%   subwencji wynikającej z   algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej (z uwzględnieniem wskaźnika korygującego Di dla powiatu m. Częstochowy) dla jednostek samorządu terytorialnego na pozaszkolne zadania oświatowe realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w   2013   r. (   Waga P 43=0,03   ).  

§   3.   1.   Należność określoną w   §   2   Powiat Kłobucki przekaże w   terminie do 30   listopada 2013   r. po uzgodnieniu liczby dzieci i   młodzieży objętych opieką w   2013   roku na konto:   Urząd Miasta Częstochowy-Gmina ING Bank Śląski S.A. 56   1050 1142   1000 0022   7998 4005   .  

2.   W przypadku niewywiązania się z   płatności w   terminie określonym w   pkt. 1   zostaną naliczone odsetki ustawowe.  

§   4.   Powiatowi Kłobuckiemu jako organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania ww. dotacji.  

§   5.   Porozumienie obejmuje okres od 1   stycznia 2013   r. do 31   grudnia 2013   r.  

§   6.   Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej w   postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.  

§   7.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   8.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z   których dwa egzemplarze pozostają w   aktach strony przyjmującej, a   dwa egzemplarze w   aktach strony powierzającej.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:  

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  

 

 

Przemysław   Koperski  

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji  

 

 

Ryszard   Stefaniak  

Starosta Kłobucki  

 

 

Roman   Minkina  

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego  

 

 

Maciej   Biernacki  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »