| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.322.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 21 czerwca 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLIX/758/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/513/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XLIX/758/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/513/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze w całości jako niezgodnej z art. 419 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Czeladzi dokonała zmiany Uchwały Nr XXXIX/513/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze, przyjmując nowy podział określony w załączniku do uchwały. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 22 maja 2013 r.

Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy: "Rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 13 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż: przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.

Zasady podziału gminy na okręgi wyborcze wskazuje art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy, dalej jako "Kodeks wyborczy". Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. Jednolita norma przedstawicielstwa w Mieście Czeladź, obliczona według zasady zawartej w art. 419 ust. 2 Kodeksu wyborczego, wynosi 1544.0476 mieszkańców. Minimalna liczba mieszkańców w okręgu wyborczym może zatem wynosić 773, zaś maksymalna 2316.

Zgodnie z art. 417 § 3 pkt 1 i 417 § 4 Kodeksu wyborczego w miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. Miasto Czeladź nie jest podzielone na jednostki pomocnicze zatem zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2012 r. (ZPOW-730-62/12) dokonując podziału na okręgi wyborcze należy przestrzegać wynikającej z art. 419 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego zasady, że w jednomandatowym okręgu wyborczym współczynnik służący do ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym (uzyskiwany przez podzielenie liczby mieszkańców w okręgu wyborczym przez jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie) musi zawierać się w przedziale 0,5 - 1,49.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2012 r. (ZPOW-703-38/12) w przypadku konieczności utworzenia w mieście więcej niż jednego okręgu wyborczego, obszar, na którym tworzony jest okręg wyborczy musi być spójny terytorialnie.

Tymczasem, w uchwale nr XLIX/758/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi nie został dokonany podział całego miasta na okręgi wyborcze. W przedmiotowej uchwale nie ujęto bowiem wszystkich nieruchomości znajdujących się przy dwóch ulicach (ul. Szpitalna i ul. Grodziecka).

Ponadto w przypadku ulicy Dehnelów znajdującej się w okręgu wyborczym nr 12 i okręgu wyborczym nr 14 te same nieruchomości zostały przypisane do dwóch okręgów wyborczych (okręg nr 12 "Dehnelów 3-35" zawiera w sobie numery 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 34 wchodzące w skład okręgu nr 14).

Jednocześnie, Rada wprowadziła poprawki do projektu przedłożonego przez Burmistrza Miasta, bez spełnienia przesłanek wynikających z art. 421 Kodeksu wyborczego, które spowodowały, zmianę granic okręgów wyborczych nr 1, 5, 11 i 14.

Mając powyższe na uwadze należy uznać iz podział na okręgi wyborcze, przyjęty uchwałą nr XLIX/758/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi jest niezgodny z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy oraz art. 419 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego.

Powyższe stanowisko organu nadzoru jest tożsame ze stanowiskiem Komisarza Wyborczego w Katowicach wyrażonym w Postanowieniu Nr DKT-712-9/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.

Jednocześnie, podkreślenia wymaga kwestia wprowadzenia zmian do projektu uchwały przedłożonego przez Burmistrza (potwierdzona również w piśmie Pani Burmistrz Miasta Czeladź z dnia 20 czerwca 2013r. skierowanym do organu nadzoru). Jak wynika z wyżej wskazanego pisma, projekt podziału miasta na okręgi wyborcze przyjęty przez Radę Miejską w Czeladzi, na sesji w dniu 13 maja 2013 r., różni się w swej treści od projektu przedłożonego przez Burmistrza. Powyższe narusza zatem przepis art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala rada gminy na wniosek wójta.

Z uwagi na wyżej wskazane nieprawidłowości uchwałę Nr XLIX/758/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/513/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Czeladzi

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »