| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 315/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 246/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku,

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 246/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1313 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 1 po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

              "3b) pojemnik na odpady o pojemności 770 l;"

2) w § 16 ust. 1 dodaje się zdanie 2 w brzmieniu:

"W razie zastosowania do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pojemników, dopuszcza się zastąpienie barwnych pojemników o określonej powyżej kolorystyce, pojemnikami w dowolnym kolorze o ile zostaną one opisane w sposób trwały, widoczny i zapewniający selektywną zbiórkę zgodnie z przepisami Regulaminu."

3) w § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów pochodzących z budowy, rozbudowy, rozbiórki lub innych robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz odpadów zawierających azbest, dostarcza się do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

Odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe, o ile nie zawierają azbestu, mogą być zagospodarowane przez ich wytwórcę na nieruchomości stanowiącej jego własność."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »